Главная страница
Контакты

    Басты бет


БАҒдарламасы семей 2013 Алғы сөз 1 ҚҰрастырылды

жүктеу 284.3 Kb.жүктеу 284.3 Kb.
бет3/3
Дата30.03.2017
өлшемі284.3 Kb.

БАҒдарламасы семей 2013 Алғы сөз 1 ҚҰрастырылды


1   2   3

6. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

3 кестеТақырыптар

Көрнектілік құралдар, ОТҚ, плакаттар, зертха-налық стендтер

Өздік оқуға арналған сұрақтар

Бақылау формасы

Дәріс сабақтары

Зертханалық сабақтар

1

2

3

4

5

Дәріс № 1. Кинематика.Айнал -малы қозғалыстың кинематикасының элементтері

Материалық нүкте-нің және қатты дененің динамикасы.. Салыстырмалылық-тың механикалық принципі.. Абсолют қатты дене түсінігі.Қателіктер тео-риясына кіріспе. Геометриялық дұрыс формалы денелердің тығыз-дықтарын анық-тау.

Обербек маятнигі көмегімен айналмалы қозға-лыс заңдылықта-рын зертте».Геометриялық дұрыс формалы денелер, микрометр, таразы.

Обербек маятнигі, жүктер, секундомер, сызғышМатериалық нүктенің және қатты дененің динамикасы.
Дәріс № 2

Сақталу заңдары. Консервативті және консервативті емес күштер. Механика-дағы энергияның сақталу заңы. Импульс моменті. Импульс моментінің сақталу заңы. Гиро-скопиялық эффект.

Арнайы салыстыр-малылық теория-сының элементтері.


Тұтас дискінің инерция мометін танықтау.

Зертханалық қондырғы

Консерватив-тік және консерватив-тік емес күштер.
Дәріс № 3 Тұтас орталар механика-сының элементтері.

Тербелістер мен толқындар«Стокс әдісі көме-гімен сұйықтың тұтқырлық коэф-фициентін анық-тау»

«Тербелмелі қоз-ғалыс заңдылықта-рын зерттеу»Зертханалық қондырғы

маятниктер, секундомер, өлшеуіш сызғышСтатистика-лық физика және термо-динамика.

Тербелістер мен толқындар.


Доріс № 4 Статистикалық фи-зика және термоди-намика. Термодина-мика негіздері.

«Газдың жылу сиымдылықтарының қатынасын Клеман-Дезорма әдісімен анықтау»

Цилиндрлі және нүктелік өткізгіш-тер, гальванометрДоріс № 5 Тасымалдау құбы-лысы. Ван-дер-Ваальс изотерма-лары.

Электростатика. Электростатикалық өрістің жұмысы. Потенциал. Элек-тростатикалық өріс-тегі өткізгіштер. Электр сиымдылық. Конденсаторлар.«Электростатика-лық өрісті зерттеу

Тангенцгальапано-метр, компос, реос-тат, кілт, ампер-метр, вольтметр

Магнит өрісі.

Заттағы магнит өрісі.
Дәріс № 6 Электростатикалық өрістегі диэлектрик тер. Тұрақты электр тоғы. Ом және Джоуль-Ленц заң-дарының дифферен-циалды түрі.

Уитстон көпірі арқылы кедергілерді анықтау

Зертханалық қондырғыДәріс № 7 Магнит өрісі. Магнит ин-дукциясы векторы.

Электромагниттік индукция құбы-лысы.«Жердің магнит өрісінің кернеу-лігінің горизон-таль құраушысын анықтау»
Сәулелік оптиканың негізгі заңдары.

Жарықтың интерферен-циясы


Дәріс № 8 Максвелл теңдеулері. Электро-магниттік тербе-лістер. Тербелмелі контур. Айнымалы электр тогы. Электромагниттік өріс үшін толқын-дық теңдеу. Сәуле

лік (геометриялық) оптиканың негізгі заңдары. Фотометрия.

Жарықтың дифракциясы

Жарықтың жұтылуы. Дисперсиясы.


Дәріс № 9 Жарық толқындарының қасиеттері. Жарық толқындарының интерференциясы.

Толқындардың дифракциясы.«Френель биприз-масының көмегі-мен толқын ұзын-дығын анықтау»

«Дифракциялық тордың көмегімен толқын ұзынды-ғын анықтау»Зертханалық қондырғы


Жарықтың поляризация-сы.

Жылулық сәулелену.


Дәріс № 10 Заттағы электромагниттік толқындар. Жарық дисперсиясы. Жарық поляризациясы.

Жылулық сәуле-лену. Абсолют қара дененің сәулеле-нуінің проблема-лары. Фотоэффект. Комптон эффектісі.Малюс заңын анықтау.

«Сыртқы фото-эффект құбылы-сын зерттеу. Планк тұрақтысын анықтау»Зертханалық қондырғы.

Зертханалық қондырғыФотоэффект. Комптон эффектісі.
Дәріс № 11 Де Бройль гипотезасы. Толқындық функ-цияның статис-тикалық мағынасы.

Кванттық теория-дағы сутегі атомы және молекуласы. Сутегі атомына арналған Шредингер теңдеуі.
Толқындық функцияның статистикалық мағынасы.

Сутегі атомы-на арналған Шредингер теңдеуі.


Дәріс № 12 Фазалық кеңістік. Элементар ұяшық. Күй тығыз-дығы. Квазибөл-шектер.

Конденсацияланған күй. Құрылымдық кристаллография-ның элементтері.

Квазибөлшек-тер.

Құрылымдық кристаллогра-фияның элементтері.


Дәріс № 13 Металдардың электр өткізгіштігі. Ферми деңгейі. Зоналық теориядағы метал-дар, диэлектритер және жартылай өткіз-гіштер. Кемтік өткізгіштер түсінігі. Меншікті және қоспалы өткізгіштер. Асқын өткізгіштік құбылысы.Зоналық теориядағы металдар, диэлектриктер және жартылай өткізгіштер.

Асқын өткізгіштік құбылысы.


Дәріс № 14 Атом ядросы. Атом ядро-сының құрылысы. Ядролық күштер. Альфа-бета және гамма сәулеленудің тегі. Ядролық реак-циялар. Атом ядро-ларының радиоак-тивті ыдырауы.

«Сутегі спектрін зерттеу. Ридберг тұрақтысын және электрон массасын анықтау»

Зертханалық қондырғы

Альфа-бета және гамма сәулеленудің тегі.

Атом ядроларының радиоактивті ыдырауы.


Дәріс № 15 Элементар бөл-шектер.Қазіргі физи-каның және астрофизика-ның негізгі проблемалары туралы түсінік.
7. ОҚУ-ӘДІСТЕМІЛІК ОҚУЛЫҚПЕН ҚАМТАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

4- кесте
Оқулықтар,

оқу-әдістемелік құралдар

аттары


саны

Студенттер саны

Қамтылу пайызы

1

2

3

4

1.Абдуллаев Ж. Физика курсы.-А.1994

302.Т.И.Трофимова «Курс физики», М., 1999

1903. Асқарова Ә.С. Молекулалық физика. Оқулық-А., 2006

204. Қойшыбаев Н., Шарықбаев А. Физика: Механика. Молекулалық физика және жылу. Т.1-А.., 2001

255.Қожанов Т.С., Рысменде С.С. Физика курсы. 1 том: Механика. Молекулалық физика. Термодинамика.-А., 2001

306. Яворский Б.М. Основы физики. Учеб. В 2-х т. Т.1: Механика. Молекулярная физика. Электродинамика-М., 2000

7. т.2 Колебания и волны. Квантовая физика. Физика ядра и элементарных частиц. М., 20005

5
8. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1 .-М.,1987

2639. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.2 Электричество и магнетизм. Волны. Оптика.- М. 1988

15010. Полатбеков П. Оптика - А., 1981

211. Жұманов К.Б. Оптика негіздері: Оқу құралы.- А.- 2004

512. Бейімбетов Ф.Б. Электр және магнетизм: Оқу құралы.-А., 2004

513.Мұқышева М.К., Паримбеков З.А., Тұрысбекова Б.Ш. Физика курсы 1-бөлім, Физика курсы, 2-бөлім Оқу құралы: Семей 2010ж.

5014. Паримбеков З.А., Рахимбердина А.Т., Тұрысбекова Б.Ш. Физика курсынан зертханалық практикум: Оқу-әдістемелік құрал, 2012 ж.

50

8. ОҚУЛЫҚТАР

8.1 Негізгі оқулықтар

8.1.1 Трофимова Т.И. Курс физики. М, Высшая школа, 1981-1999 г.

8.1.2 Савельев И.В. Жалпы физика курсы I, II. Алматы Мектеп 77ж.(аударма)

8.1.3. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики, М, Высшая школа, 1989 г.

8.1.4 Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептер жинағы Алматы, Мектеп, 1974 ж.

8.1.5 Абдуллаев Ж. Жалпы физика курсы, Ана тілі, 1991 ж..

8.1.6 Жумагулов А.Ж., Естекбаев М.Қ., Тұрысбекова Б.Ш., Паримбеков З.А. Физика лабораториялық практикум. Семей,1 995 ж.

8.1.7 Сивухин Д.В. Общий курс физики. М, Наука, 1977-1986 г.

8.1.8. Естекбаев М.Қ., Жумагулов А.Ж. Механика. Методикалық нұсқау, Семей 1990 ж.

8.1.9. Естекбаев М.Қ., Жумагулов А.Ж. Методическое разработка по молекулярной физике, Семей 1991

8.1.10. Естекбаев М.Қ., Жумагулов А.Ж., Турысбекова Б.Ш. Электромагнетизм, Семей 1991 ж.

8.1.11 Естекбаев М.Қ., Жумагулов А.Ж. Тербелістер мен толқындар, Семей 19918.1.12.Мұқышева М.К., Паримбеков З.А., Тұрысбекова Б.Ш. Физика курсы 1-бөлім, Физика курсы, 2-бөлім Оқу құралы: Семей 2010ж.

8.1.13. Паримбеков З.А., Рахимбердина А.Т., Тұрысбекова Б.Ш. Физика курсынан зертханалық практикум: Оқу-әдістемелік құрал, 2012 ж.


8.2. Қосымша

8.2.1. Дж. Орир Физика в 2-х томах ., Москва, Мир, 1981 г.

8.2.2. Берклеевский курс физики 1-6 томы, Москва, Наука, 1971 – 1978.

8.2.3. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачи по физики. М. Высшая школа, 1988 г.   1. Белешина А.М. Учебное пособие для самостоятельного обучения решения

задач по физики в вузе, Воронеж, ВГУ, 1968 г.

   1. Физический практикум под редакцией Ивероновой В.И., М, Наука, 1968 г.

8.2.6. Беликов Б.С. Решение задач по физики, М, Высшая школа, 1986 г.


1   2   3

 • Дәріс № 8
 • 7. ОҚУ-ӘДІСТЕМІЛІК ОҚУЛЫҚПЕН ҚАМТАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ
 • 8. ОҚУЛЫҚТАР 8.1 Негізгі оқулықтар
 • 8.2. Қосымша

 • жүктеу 284.3 Kb.