Главная страница
Контакты

    Басты бет


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

жүктеу 0.61 Mb.жүктеу 0.61 Mb.
бет5/5
Дата13.04.2017
өлшемі0.61 Mb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


1   2   3   4   5

12. Оқушылардың білімін бағалау сынамалары


Пәнді оқып-үйрену барлық өткен материалдарды қамтитын, тестілеу түріндегі емтиханмен аяқталады. Емтиханға жіберу үшін міндетті шарт болып бағдарламадағы барлық қарастырылған тапсырмаларды орындау табылады.

Жіберу рейтингісі ағымдық сабақтардағы орындалған барлық тапсырмалардың орта арифметикалығынан шығарылады (дәрістерге қатысу, үй тапсырмалары, ОӨЖ бойынша тапсырмалар, практика және басқа тапсырмалары, межелік бақылау).

Пән бойынша қорытынды бақылауға жұмыс оқу бағдарламасының барлық талаптарын орындаған (барлық зертханалық жұмыстарды орындаған және өткізген , ОӨЖ бойынша жұмыстар мен тапсырмаларды орындаған), курстық жұмысты қорғаудан оң баға алған және жіберу рейтингісінен 50 балладан кем емес алған студенттер жіберіледі.

Студенттердің оқу жетістіктерінің деңгейі қорытынды бақылау ҚБ (бұл жағдайда – емтихан және курстық жұмыс) және ЖР алған бағалармен, олардың салмақтық үлесін (ЖР және ҚБ) есепке ала отырып, қорытынды бағамен анықталады.

Салмақ - Жер бетіне жақын тұрған денеге әсер ететін ауырлық күшінің сандық шамасы: P=mg, мұндағы m - дене массасы, g - еркін түсу үдеуі (немесе ауырлық күшінің үдеуі). Дененің массасы тұрақты шама, ал g мәні Жер бетіндегі ендікке және теңіз деңгейінен есептелетін биіктікке байланысты (мысалы, Алматы үшін g=9,804м/с2) өзгеретіндіктен, оған сәйкес дененің салмағы да өзгереді.

Салмақтық үлес жыл сайын университеттің ғылыми кеңесімен бекітіледі және 2013-2014 оқу жылына 0,6 және 0,4 құрайды.

Ғылым (араб.: علم‎ (ілім) - білім, тану; лат. scientia - білім) - ақиқат жайлы объективті білімдерді жетілдіру мен жүйелеуге бағытталған адам іс-әрекетінің саласы. Жалпы мағынасы: жүйелік білім мен тәжірибе.


Қ = ЖР*0,6 ҚБ*0,4

Пән бойынша қорытынды баға есептелінеді, егер оқушы қорытынды бақылаудан, сондай-ақ жіберу рейтингісінен оң бағалар алған болса.

Белгісіз себептермен қорытынды бақылауға келмейтін болса, баға «қанағаттанарлықсыз» деп танылады. Пән бойынша емтихан мен аралық аттестаттау нәтижелері студентке сол куні немесе жазбаша емтихан күннің екінші жартысында өткізілген болса, келесі күні жеткізіледі.

Оқушының қорытынды бағасы межелік бақылау (рейтингте) мен қорытынды емтиханда 0 ден 100% пайызбен бағаланады.

Межелік бақылау бағасы межелік бақылау бағасы мен ағымдық бағалардан құралады.

Оқу жетістіктері бағаның сандық эквиваленті пен дәстүрлі шкаласында көпбалды әріптік жүйе бойынша бағаланады:Әріптік жүйе бойынша баға

Баллдардың Сандық эквиваленті

Пайыздық құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

A

4,0

95-100

Өте жақсы

A-

3,67

90-94
B

3,33

85-89

Жақсы

B

3,0

80-84
B-

2,67

75-79
C

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

C

2,0

65-69
C-

1,67

60-64
D

1,33

55-59
D

1,0

50-54
F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз


13. Оқытушының талаптары, саясаты мен процедурасы

Оқушылардың барлық аудиториялық сабақтарға кешігусіз қатысуы міндетті болып табылады.

Сабақты босатқан жағдайда деканаттың бекіткен тәртібімен қайта оқытылады. Ең көп дегенде екі реет сабақты босатуға жол беріледі. Екі рет сабаққа кешігу бір рет сабақты босатуға теңестіріледі. Екі реттен көп сабақты босатқан болса оқытушы сұрақты әкімшілік шешуге дейін студентті сабаққа кіргізбеуге құқығы бар.

Дәріске осы курстың студенті болып танылмайтын, басқа адамның қатысуына жол берілмейді.

Жұмыстарды белгіленген мерзімде тапсыру керек. Барлық тапсырмаларды тапсырудың соңғы мерзімі – емтихан басталуына 3 күн бұрын. Барлық тапсырмаларды тапсырмаған, және курстық жұмысты қорғамаған студенттер емтиханға жіберілмейді.

Әрбір оқу сабақтары бойынша өткен материалдарды және тақырыптарды қайталау міндетті. Оқу сабақтарын игеру дәрежесі тесттермен немесе жазба жұмыстармен тексеріледі. Тестілеу студенттерге ескертілусіз өткізілуі мүмкін.Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өздік жұмыстарын (СОӨЖ) орындау кезінде келесі төрт негізгі функцияларды ескеру қажет.

Бірінші функция – оқу пәні бойынша қойылғані сабақтар кезеңінде студенттердің оқытушыдан ақпараттарын белсенді қабылдауды жүзеге асыруды болжамдайды.

Кезең - тау жотасы қырқаларының биік бөліктері мен кейбір төбелердің аралығында орналасқая ояң бөліктер. Олардың едәуір белігі тау жоталарының бір жағынан екінші жағына өтуге мүмкіндік туғызады. Кезең - тектоникалық немесе эрозиялық-денудациялық генезисті тау жотасы төбелерінің аралығындағы қырқалар; бар өрісіндегі жоғары қысымды екі атырап пен төмен кысымды екі атыраптың арасындағы кеңістік.

Екінші функция студенттер өз бетімен, оқытушының ұсынысы негізінде оқу-әдістемелік құралдарды, әдебиет көздерін оқып-үйренуді, үй тапсырмаларын, бақылау және курстық жұмыстарды және т.с.с. орындауды болжамдайды. Бұл кезеңде студенттерден өз бетімен ұйымдастыру, жұмыс әдістерін білу талап етіледі.

Үшінші функция студенттердің басқа оқу әрекеттерін орындауларда, оқу материалдарын игеру мен түсінудегі қиыншылық себептерін анықтауларда, өзінің шешімін таппаған сұрақтарын жүйелендіру мен талдаудан тұрады. Студенттер оқытушыға жауабын таппаған қиын сұрақтарды қояды (оларды ранжирлейді, тәртіпке келтіреді, рәсімдейді), осы сұрақтарға өз жауаптарын құрады..

Төртінші функция студенттердің қажетті кеңестер, анықтаулармен оқытушыға назар аударуынан тұрады.

14. Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1) Артюхов И.И.

Әдебиет (араб.: асыл сөз‎) - сөз өнері, әлеуметтік мәні бар шығармалар жиынтығы.
Электрооборудование электрических станций и подстанций: Учебное пособие/ И.И.Артюхов, В.Д.Куликоа, В.В. Тютбманова. Саратов, Саратовский гос. техн. Университет,2005.-136 с.

2) Коломиец Н.В. Электрическая часть электростанций и подстанций: учебное пособие / Н.В. Коломиец, Н.Р. Пономарчук, В.В. Шестакова- Томск: Изд-во Томского политехнического университета , 2007.-143 с.

3) Расчет коротких замыканий и выбор электрооборудования: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / И.П. Крючков, Б.Н. Неклепаев, В.А. Старшинов и др.; Под ред. И.П. Крючкова и В.А. Старшинова.- М.: Издательский центр «Академия», 2005.- 416с.

4) Силовые трансформаторы. Справочная книга/ Под ред.С.Д. Лизунова, А.К. Лоханина. М.: Энергоиздат, 2004.- 616с.

5) Леньков Ю.А., Кургузов Н.Н., Кургузова Л.И. Электрические станции и подстанции: Сборник лабораторных работ.- Павлодар: Изд. ПГУ им. С. Торайгырова, 2003.- 152 с.

6) Леньков Ю.А., Хожин Г.Х. Выбор коммутационных аппаратов и токоведущих частей распределительных устройств электрических станций и подстанций.- Павлодар. Изд-во ПГУ, 2003.-211 с.

7) Леньков Ю.А., Кургузов Н.Н., Кургузова Л.И. Основы теории электрических аппаратов.- Павлодар, Изд-во ПГУ, 2003г.- 196с.Қосымша:

1) РД 153-34.0-20.527-98. Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования /Под ред. Б.Н. Неклепаева.- М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002.- 152с.

2) Рожкова Л.Д. Электрооборудование станций и подстанций: учбник для студ. сред. проф. образования / Л.Д.Рожкова, А.К.Карнеева, Т.В.Чиркова.- М.: Издательский центр «Академия», 2007. -488 с.

3) Справочная книга электрика / Под ред. В.И.Григорьева.- М.: Колос. 2004.- 746с.

4) ГОСТ 7746-2001 Межгосударственный стандарт. Трансформаторы тока. Общие технические условия. Дата введения 2003 01 01.

5) ГОСТ 1983-2001 Межгосударственный стандарт. Трансформаторы напряжения. Общие технические условия. Дата введения 2003 01 01.

6) ГОСТ 30830-2002 Межгосударственный стандарт. Трансформаторы силовые. Дата введения 2004 01 01.

7) ГОСТ 14-209-97 Межгосударственный стандарт. Руководство по нагрузке силовых трансформаторов. Дата введения 2002 01 01.8) Леньков Ю.А. Справочные материалы по силовым трансформаторам: учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию студентов электроэнергетических специальностей.- Павлодар: Кереку, 2013.-153с.

9) Леньков Ю.А. Справочные материалы по выключателям и разъединителям переменного тока высокого напряжения: методическое пособие по курсовому и дипломному проктированию для студентов специальности электроэнергетика.- Павлодар: Кереку, 2012.- 88с.
1   2   3   4   5

  • Қ = ЖР*0,6 ҚБ*0,4
  • 13. Оқытушының талаптары, саясаты мен процедурасы
  • Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өздік жұмыстарын (СОӨЖ) орындау кезінде келесі төрт негізгі функцияларды ескеру қажет.
  • 14. Әдебиеттер

  • жүктеу 0.61 Mb.