Главная страница
Контакты

    Басты бет


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

жүктеу 0.61 Mb.жүктеу 0.61 Mb.
бет1/5
Дата13.04.2017
өлшемі0.61 Mb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


  1   2   3   4   5

Пән бағдарламасының титулдық парағы (SYLLABUS)
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Электрэнергетика кафедрасы

Пән бағдарламасы (Syllabus)
EChES 3205 Электрлік станциялардың электрлік бөлімі

Павлодар, 2013 ж.

Павлодар - Қазақстанның солтүстік-шығысындағы қала (1861 жылдан), өзімен аттас облыс орталығы (1938 жылдан), ірі темір жол станциясы, өзен айлағы және әуе порты. Тұрғыны 304,5 мың адам (2004). Қала Құлынды даласының оңтүстік-батыс шеті саналатын Ертіс өзенінің оң жағасында, теңіз деңгейінен 135 м биіктікте орналасқан.
Мемлекет - белгілі бір аумаққа иелік етіп, сол жердегі халықтың еркін дамуына мүмкіндік беретін, қоғам табиғатынан туындайтын ортақ істерді атқаруға қажетті басқарудың жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан жүйесі, саяси билік ұйымы.
Пән бағдарламасын бекіту парағы (Syllabus)

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19

БЕКІТЕМІН

Энергетика факультетінің

деканы

___________ Кислов А.П.«___»___________2013ж.

Құрастырушылар: ___________ т.ғ.к., доцент Кургузова Л.И.

___________ аға оқытушы Акаев А.М.

Пән бағдарламасы (Syllabus)
Электрлік станциялардың электрлік бөлімі EChES 3205
5В071800 – Электрэнергетика мамандығының күндізгі оқу нысанында оқитын студенттеріне арналған
Бағдарлама 20__ж. «___» _________ бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген
Кафедра отырысында ұсынылған 2013 ж. «___»____________

Хаттама №____.

Кафедра меңгерушісі______________Марковский В.П. 2013 ж. «____» _______
Энергетика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған

2013 ж. «___»____________ , Хаттама №____


ОӘК төрағасы ______________Талипов О.М. 2013 ж. «____» ________

1. Оқу пәнінің паспорты
Пәннің атауы Электрлік станциялардың электрлік бөлімі

Кредиттер саны және оқып-үйрену мерзімі

Барлығы – 4кредит

Курс: 3

Семестр: 6


Барлық аудиторлық сабақтар – 67,5 сағат

Дәрістер - 37,5 сағат

Практикалық /семинарлық сабақ - 15 сағат

Зертханалық – 15 сағат

СӨЖ – 112,5 сағат

Оның ішінде СОӨЖ – 30 сағат

Жалпы еңбек көлемділігі - 180 сағат
Бақылау түрі

Есептік-графикалық жұмыс – 6 семестр

Қорытынды бақылау түрі Емтихан – 6 семестр
Пререквизиттер

Бұл пәнді меңгеру үшін келесі пәндерді оқу кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет:

- электртехниканың теориялық негіздері (3,4 семестр);

- электрэнергетика (5 семестр);

- электрмеханика және электртехникалық жабдықтар (5 семестр);

Семестр (латынша semestrіs - алты айлық) - жоғары және арнаулы орта оқу орындарындағы оқу жылының жартысы. Семестр әрбір оқу орнының оқыту мерзіміне орай белгіленеді. Мәселен, медициналық жоғары оқу орнында оқу мерзімі 6 жыл болса, ол 12 семестрге бөлінеді.
Бақылау - зерттеу не тексеру әдісі. Бақылау арнайы жоспар бойынша жүргізіледі. Жоспарда Бақылаудың мақсаты мен міндеттері, объектісі (сабақ, саяхат, лабораториядағы, шеберханадағы, оқу-тәжірибе учаскесіндегі оқушылардың жұмыстары), жүргізу әдісі мен жолдары дұрыс көрсетілуі тиіс.
Жабдық - бір нәрсеге керек механизмдер, тетіктер, әр түрлі құралғылар жинағы.

- электр машиналары (5 семестр).Постреквизиттер

Пәнді оқып-үйрену кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет:

- электр станцияның электр жабдықтарын пайдалану (6 семестр);

- электр станцияның электр жабдықтарының жұмыс режимдері (6 семестр)

- электр станцияның таратушы құрылғылары (7 семестр);

- электр станцияларын жобалау (7 семестр);

- дипломдық жобалау.
2 Оқытушы туралы мәліметтер және байланыс ақпараты

Акаев Айбек Муратбекович – аға оқытушы

«Электрэнергетика» кафедрасы, аудитория А-223

телефон: 67-36-26.


3 Құралы, мақсаты мен міндеттері

Пәннің құралы:

Электр станцияның негізгі электртехникалық жабдықтары, электр станцияларындағы коммутациялық аппараттар, ток пен кернеудің өлшеуіш трансформаторлары, электр сатнцияларындағы токөткізгіш бөліктер.

Кернеу бөлгіш - шығыс кернеуді (кіріс кернеумен салыстырғанда) төмендететін электрлік схема.
Құрал (Инструмент; лат. instrumentum - құрал, қару) - 1)адам еңбегінің құралы немесе өнеркөсіптік кәсіпорын жағдайындағы жұмысқа арналған машинаның атқарушы механизмі.
Мәліметтер (данные; data) - автоматты құралдардың көмегімен, кей жағдайда адамның қатысуымен, өңдеуге I ыңғайлы түрде берілген мағлұмат. Мәліметтердің кірістік, шығыстық, басқару, проблемалық, сандық, мәтіндік, графикалық және т.б.
Мақсат - белгілі бір межеге қол жеткізуге бағытталған әрекеттің ой-санадағы көрінісі. Мақсат ойлау нәтижесінде болашақты алдын ала болжау арқылы туатын мұрат, ішкі қозғаушы күшті білдіреді. Мақсатқа жету үшін әр түрлі іс-әрекеттер мен қимылдар жасалады.


Пәнді оқыту мақсаты:

Бұл пәнді оқыту мақсаты болып токөткізгіш бөліктер, электр сатнцияның негізгі электртехникаылқ жабдықтары, коммуцтациялық аппараттар, өлшеуіш трансформаторлар, сондай-ақ жабдықтарды таңдау және тексеру әдістері туралы жүйелік білімді қалыптастыру табылады.


Пәнді оқыту міндеттері:

Пәнді оқыту міндеттері болып токөткізгіш бөліктердің құрылымдық ерекшеліктерімен байланысты сұрақтар аймағында, синхронды генераторлар, күштік трансформаторлар мен автотрансформаторлар, ажыратқыштар мен айырғыштар, өлшеуіш трансформаторлар, сондай-ақ аталған жабдықтарды таңдау мен тексеру сұрақтарында мықты білім алу табылады.

Таңдау (белгілеу, ерекшелеу) (Выбор (выделение, маркирование; selecting) Windows ортасында - жұмыс үстелінің кез келген объектісіне тышқан меңзерін алып барып, оны шерту операциясы. Осылай белгіленген объект түсі өзгеріп ерекшеленеді.
Синхрондау (Синхронизация; synchronization, timing) - 1) процестерді іске қосу сәтінің жүйедегі белгілі бір оқиғалармен үйлесімділігін анықтау, параллель процестер әрекеттерінің уақытша реттілігін жасақтау; 2) теңестіру.
Автотрансформатор - трансформатордың бір түрі; бір немесе бірнеше ұшы бар жалғыз орамнан тұрады.
Генератор(Generator) - 1) кіріс тілі проблемалы-бағытталған тіл болып табылатын аударғыштың бір түрі; 2) машиналық командаларды генерациялауды орындайтын аударғыштың құрамдас бөлігі. Жазбалар генераторы (Генератор записей; rekord generator) - тестілеуге қажетті жазбаларды құрастыруға арналған машиналык программа.


4 Білімге, икемді болуға, дағды-машықтарға және компетенцияларға талап.

Бұл пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студенттердің түсініктері болу керек:

– электр станцияның негізгі электр жабдықтары және оның тағайындаулары туралы;

– станцияның токөткізгіш бөлііктерінің құрылымдық ерекшеліктерін тағайындау туралы;

- электр станцияларда орнатылатын коммутациялық аппараттардың тағайындаулары мен құрылымдық ерекшеліктері туралы;

- ток пен кернеудің өлшеуіш трансформаторларының тағайындаулары мен құрылымдық ерекшеліктері туралы;білу керек:

- электр қондырғылардың бейтараптары редимдері және қолдану аймағы;- шартты әріптік және жазу-сызу белгілері;

- электр станцияларында қолданылатын электрлік өткізгіштер құрылысы;

- электр станцияларда қолданылатын трансформаторлар мен автотрансформаторлар, синхронды генераторлардың негізгі түрлері;

- коммутациялық аппараттардың тағайындаулары, құрылысы және жұмыс істеу принциптері;

Қағида немесе принцип (лат. principim – принцип; негіз, алғы бастама) - белгілі білім жүйесінің түп-негізі, алғы бастамасы, абстрактылы түрдегі ең қысқа жалпылама мазмұны. Ғылыми танымда идея, теория, әдіс сияқты таным түрлерімен өзара байланыста тұжырымдалады.

- ток пен кернеудің өлшеуіш трансформаторының құрылысы;

икемді болу керек:

- электрлік аппараттар мен өткізгіштерді таңдау және тексеру жүргізу;

- асқын жүктемеге қабілеттілігіне күштік трансформаторды таңдау және тексеру жүргізу;

- электр станциялардың түрлі тізбектерінде орнатылған өлшеуіш трансформаторларды таңдау және тексеру жүргізу;практикалық дағдаы-машықтар алу керек:

– ЭС күштік трансформаторларды таңдау және тексеру жүргізу;

- коммутациялық аппараттар мен токөткізгіш бөліктерді таңдау мен тексеру сұрақтарында;

- кез келген тізбектер үшін ток пен кернеудің өлшеуіш трансформаторын таңдау және тексеру сұрақтарында;компетентті болу керек:

- термиялық және электрдинамикалық тұрақтылыққа токөткізгіш бөліктер мен аппараттарды тексеру үшін параметрлерді анықтауда;

- жүктемелік қабілеттілікке күштік трансформаторларды тексеруде;

- термиялық және электрдинамикалық тұрақтылыққа, ажырату қабілеттілігіне түрлі бірікпелердің коммутациялық аппараттарын тексерулерде;- өлшеуіш құралдарды қосу сұлбаларында және екіншілік жүктемеге күштік трансформаторларды тексеруде.

5. Пәнді оқып-үйренудің тематикалық жоспары

Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттарды тарату

р/с

Тақырып атаулары

Сабақ түрлері бойынша аудиторлық сағаттар саны

СӨЖдәрістер

практикалық (семинарлық)

Зертханалық, студия-лық, жеке

барлығы


Оның ішінде СОӨЖ

1

Такырып 1. Электр станциялары туралы жалпы мәлімет

2,54,5

1

2

Такырып 2. Күштік трансформаторлар және автотрансформаторлар

7

3
15

4

3

Такырып 3. Электрлік өткізгіштер мен оқшаулағыштардың құрылысы, параметрлері және сипаттамалары

7

4

3

10

2,5

4

Такырып 4. Жоғары кернеудің электрлік аппараттары

10

4

6

22

5,5

5

Такырып 5. Өлшеуіш трансформаторлар

8

4

6

15

4

6

Такырып 6. Синхронды генераторлар

36

3
Есептік-графикалық жұмыс


40

10
Барлығы:180 (4 кредит)

37,5

15

15

112,5

30  1   2   3   4   5

  • Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік
  • Пән бағдарламасы (Syllabus)
  • 1. Оқу пәнінің паспорты Пәннің атауы Электрлік станциялардың электрлік бөлімі Кредиттер саны және оқып-үйрену мерзімі
  • Бақылау түрі
  • 2 Оқытушы туралы мәліметтер
  • 3 Құралы , мақсаты
  • 4 Білімге, икемді болуға, дағды-машықтарға және компетенцияларға талап.
  • 5. Пәнді оқып-үйренудің тематикалық жоспары Сабақ түрлері бойынша академиялық

  • жүктеу 0.61 Mb.