Главная страница
Контакты

    Басты бет


Тест сүрақтары: 5 сынып І нұсқа

жүктеу 46.87 Kb.жүктеу 46.87 Kb.
Дата16.09.2017
өлшемі46.87 Kb.

Тест сүрақтары: 5 сынып І нұсқаТест сүрақтары: 5 сынып І нұсқа

1. «Ақпарат» сөзі латынның қандай сөзінен аударылған?

А) informatioӘ) informatik Б) infoemation

2. Қоршағандүниетуралыжәнеондажүріпжатқанпроцестертуралыхабарларменмағлұматтар ...

А) сигнал Ә) ақпарат Б) информатика

3.

Ақпарат Ақпарат (лат. informatio - түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты.

Адам қабылдайтын ақпарат неше топқа бөлінеді және оларды ата

А) таңбалы, мәтінді Ә) бейнелік, қатынас тілі Б) бейнелік, таңбалы

4. Ақпараттарды бір белгі тобынан екінші белгі тобына көшіру ережесі

А) сигнал Ә) код Б) ақпарат

5. Ақпараттыңөлшем бірлігі

А) бид, байт Ә) код, бит Б) бит, байт

6. «Бит» сөзі қандай тілдегі қай сөзден қысқартылып алынған?

А) ағылшын тіліндегі Віnагу digit: Ә) Латын тіліндегі Віnагу digitБ) ағылшын тіліндегі Віnarydijit

7.

Ағылшын тілі Ағылшын тілі (ағылш. English, English language) - Үндіеуропа тілдері жанұясының батыс герман тобына жататын тіл. Ағылшын тілі ежелгі тіл болып есептеледі, ол қазіргі Ұлыбритания аумағын ежелде басып алған Англосаксондардың тілі, бірақ жауланған кельттердің тілдері де әсерін тигізген.

Байт дегеніміз не?

А) 10 биттен тұратын код Ә) 8 биттен тұратын код Б) 18 биттен тұратын код

8. Адам немесе құрылғы ақпарат қабылдайтын физикалық процесс ...

Физика (көне грекше: φύσις - табиғат) - зат әлемді және оның қозғалысын зерттейтін ғылым. Бұл жөнінде физика күш, энергия, масса, оқтама т.б. сияқты тұжырымдамалармен шұғылданады.

А) сигнал Ә) ақпарат Б) информатика

9. Ақпараттық процестерді зерттейтін ғылым

А) физика Ә) ақпарат Б) информатика

10. Ақпараттық ироцестерді жүзеге асыратын құрал ...

А) компьютер Ә) модем Б) сканер

11. Бағдарламалау жасақтамалары қандай топтарға бөлінеді?

А) жүйелік, қолданбалы, бағдарламалау жүйесі

Ә) жүйелік, әмбебап, қолданбалы

Б) қолданбалы, бағдарламалау тілдері, операциялық жүйелер

12. Компьютердін барлық мәліметтерді өүдеу жү.

Компьютер (ағылш. computer - «есептегіш»), ЭЕМ (электрондық есептеуіш машина) - есептеулерді жүргізуге, және ақпаратты алдын ала белгіленген алгоритм бойынша қабылдау, қайта өңдеу, сақтау және нәтиже шығару үшін арналған машина.

Мәліметтер (данные; data) - автоматты құралдардың көмегімен, кей жағдайда адамның қатысуымен, өңдеуге I ыңғайлы түрде берілген мағлұмат. Мәліметтердің кірістік, шығыстық, басқару, проблемалық, сандық, мәтіндік, графикалық және т.б.

мысын үйымдастыратын


бағдарламалар жүйесі...

А) интерфейс Ә) операциялық жүйе Б) драйвер

13. Адам мен компьютер арасындағы қарым-қатынае тәсілі...

А) драйвер Ә) операциялық жүйе Б) шггерфейс

14. Қолданбалы бағдарламалар неше топқа бөлінеді?

А) жүйелік, арнайы Ә) әмбебап, арнайы Б) әмбебап, жүйелік

15. Компыотердің ақпаратты сақтау құрылғысы неше топқа бөлінеді?

А) ішкі, сыртқы Ә) ішкі, тұрақты Б) сыртқы, тұрақты

16. Бірінші ЭЕМ қай жылы жасалды, қалай аталды?

А) ЕNIАС, 1948 Ә) ЕNIАС, 1946 Б) ЕNIАС, 1949

17. Компьютердің негізгі құрылғыларын ата

А) пернетақта, жүйелік блок, тышқан Ә) пернетақта, модем, тышқан Б) пернетақта, жүйелік блок, монитор

18. Жүйелік блоктың ішінде қандай құрылғылар бар?

А) процессор, қатқыл диск, CD-RОМ, дискжетек

Ә) процессор, жады, электронды түтікше

Б) дискжетек, процесссор, пернетақта

19.

Қатқыл диск Қатқыл диск (немесе винчестер; ағылш. Hard Disk Drive, HDD) - дерек жазуға және сақтауға арналған құрылғы.

Компьютердің ең басты бөлігі немесе «миы» ...

А) монитор Ә) жүйелік блок Б) процессор

20. Компьютердің ішкі жадысының неше түрі бар?

А) тұрақты, уақытша жадтайтын қүрылғы

Ә) жедел, тұрақты жадтайтын құрылғы

Б) жедел, оперативті сақтайтын құрылғыТест сүрақтары: 5 сынып І І нұсқа

1. Компьютердің ақпаратты шығару құрылғыларын көрсет

А) монитор, сканер Ә) монитор, принтер Б) жүйелік блок, принтер

2. Компьютерге ақпаратты енгізу құрылғыларын көрсет

А) пернетақта, сканер, тышқан Ә) монитор, принтер, пернетақта Б) жүйелік блок, пернетақта, сканер

3. Меңзердің сол жағындағы символды өшіру пернесі

А) delete Ә) bacspасе Б) СарsLоск

4.

Символ (грекше symbolon - танымдық белгі, таңба, рәміз, пернелеу) лингвистика, логика, математика ғылымдарында таңба ұғымын береді; өнерде, философияда нәрсенің, құбылыстың қасиетін, сыр-сипатын бейнелеп, астарлап білдіретін әмбебап эстетикалық категория.

Бас әріптер режиміне ауысу пернесі

А) delete Ә) bacspасе Б) СарsLоск

5. Меңзердің оң жағындағы символды өшіру пернесі

А) delete Ә) bacspасе Б) СарsLоск

6.Графикалықредактордыіскеқосужолдарынкөрсет?

а)Пуск-Барлықбағдарламалар-Стандартты-Paint;

б)Жұмысүстеліарқылы;в)Үшжағдайдақосылады;г)Ctrl-L

7.Салынғансуреттісақтауүшін?

а)Түзету-Сақтау;б)Жұмысүстелі –Сақтау;в)Файл-Сақтау;г)Түр-Сақтау;

8.Суреткемәтіненгізуүшінтаңдалатынқұрал?

а) Надписьб) Тіктөртбұрышв) Эллипсг) Қылқалам

9. «Paint» графикалық редакторы не үшінқажет?

Графика - (гр. graphein, тырнау, жазу, салу дегеннен) Жазуда қолданылатын таңбалардың (әріп және тыныс белгілерінін) жиынтығы. Жазу танбалары жүйесі мен тілдін фонетикалық жүйесінің ара қатынасын, байланысын білдіреді.

а)Сурет салу үшін;б)Есепшығаруүшін;в)МәтінжазуҮшін;г)Өлеңайтуүшін;

10. «Үзінді» дегеніміз не?

а)Суреттіңбөлінгенбөлігі;б)Суреттіңөшірілгенбөлігі;в)Суреттіңерекшеленгенбөлігі;

г)Суреттіңкөшірілгенбөлігі;

11.Графикалықредакторданешеқұралдыпайдалануғаболады?

а)1б)16в)25г)Шексіз

12. Paintграфикалықредакторыныңфайлдықкеңейтіліміқандай?

а).docб).bmpв).txtг).xls

13.Бір байт ол;

 1. 10 бит

 2. 16 бит

 3. 8 бит

 4. 4 бит
14.Бір символдық мәтін әдетте... кодталады. 1. 1 битпен

 2. 1 байтпен

 3. Әріппен

 4. Он битпен.
 1. 100 бит

 2. 1000 байт

 3. 1024 байт

 4. 1500 байт
16.1 Мбайт ол 1. 100 Кбайт

 2. 1000 байт

 3. 1024 Кбайт

 4. 1500 Гбайт17. Компьютердің негізгі құрылғыларын ата

А) пернетақта, жүйелік блок, тышқан Ә) пернетақта, модем, тышқан Б) пернетақта, жүйелік блок, монитор

18. Жүйелік блоктың ішінде қандай құрылғылар бар?

А) процессор, қатқыл диск, CD-RОМ, дискжетек

Ә) процессор, жады, электронды түтікше

Б) дискжетек, процесссор, пернетақта

19. Компьютердің ең басты бөлігі немесе «миы» ...

А) монитор Ә) жүйелік блок Б) процессор

20. Компьютердің ішкі жадысының неше түрі бар?

А) тұрақты, уақытша жадтайтын қүрылғы

Ә) жедел, тұрақты жадтайтын құрылғы

Б) жедел, оперативті сақтайтын құрылғы
 • Тест сүрақтары: 5 сынып І І нұсқа

 • жүктеу 46.87 Kb.