Главная страница
Контакты

    Басты бет


Статистикалық бағдарламалар статистика саласындағы саралауға арналған маманданған компьютерлік бағдарламалар

жүктеу 158.47 Kb.жүктеу 158.47 Kb.
бет1/2
Дата23.10.2017
өлшемі158.47 Kb.

Статистикалық бағдарламалар статистика саласындағы саралауға арналған маманданған компьютерлік бағдарламалар


  1   2
N.T. Zhurtbay1, K.S. Mamyrova2 The role of statistical programs in research Abstract. Statistical software are specialized computer programs for analysis in statistics. As quantitative research grows, application of statistical software (SS) becomes a more crucial part of data analysis. Researchers are experiencing a transition from manual analysis with paper to more efficient digitalelectronic analysis with statistical software (SS). In this article the authors examine the program in terms of efficiency of use in the humanities. Key words: statistic, computer programs, research, quantitative research. Н.Т. Жұртбай1, К.С.Мамырова2 Статистикалық бағдарламалардың ғылыми зерттеулердегі рөлі Статистикалық бағдарламалар – статистика саласындағы саралауға арналған маманданған компьютерлік бағдарламалар.

Компьютер (ағылш. computer - «есептегіш»), ЭЕМ (электрондық есептеуіш машина) - есептеулерді жүргізуге, және ақпаратты алдын ала белгіленген алгоритм бойынша қабылдау, қайта өңдеу, сақтау және нәтиже шығару үшін арналған машина.

Ғылым (араб.: علم‎ (ілім) - білім, тану; лат. scientia - білім) - ақиқат жайлы объективті білімдерді жетілдіру мен жүйелеуге бағытталған адам іс-әрекетінің саласы. Жалпы мағынасы: жүйелік білім мен тәжірибе.

Сандық зерттеулердің қолдану аясының ұлғаюына байланысты статистикалық бағдарламалық қамту (statistic software) саралаудың маңызды бөлігіне айналып келеді. Зерттеушілер қолмен орындалатын қағаз зерттеулерден тиімдірек келетін цифрліэлектронды саралау статистикалық бағдарламалық қамтуға (statistic software) көшу кезеңінде.

Сан - мөлшерді сипаттайтын, санауда пайдаланылатын абстракт нәрсе.

Кезең - тау жотасы қырқаларының биік бөліктері мен кейбір төбелердің аралығында орналасқая ояң бөліктер. Олардың едәуір белігі тау жоталарының бір жағынан екінші жағына өтуге мүмкіндік туғызады. Кезең - тектоникалық немесе эрозиялық-денудациялық генезисті тау жотасы төбелерінің аралығындағы қырқалар; бар өрісіндегі жоғары қысымды екі атырап пен төмен кысымды екі атыраптың арасындағы кеңістік.

Берілген мақалада авторлар бұл бағдарламалардың гуманитарлық ғылымдарда қолданылу тиімділігін қарастырады.

Автор (лат. auctor - жасаушы, шығарушы) - көркем шығарманы, ғылыми публицистикалық туындыны, сәулеткерлік дүниелерді, жобаларды, өнертабысты жазған, әдебиет, өнер, музыка, бейнелеу, мүсін, сәулет, графика, ғылым, техника саласында шығарма жазған (жоба жасаған т.б.)

Түйін сөздер: статистика, компьютерлік бағдарламалар, ғылыми-зерттеу, ғылыми сандық зерттеу. Н.Т. Журтбай1, К.С.Мамырова2 Роль статистических программ в области научных исследований Статистические программы – специализированные компьютерные программы для анализа в области статистики. По мере роста количественных исследований, применение статистического программного обеспечения (Statistical Software) становится все более важной частью анализа данных. Исследователи переживают переход от ручного анализа с бумагой для более эффективного цифрового электронного анализа с помощью статистического программного обеспечения (Statistical Software). В данной статье авторы рассматривают программы с точки зрения эффективности использования в гуманитарных науках. Ключевые слова: статистика, компьютерные программы, исследования, количественные исследования. Статистикалық бағдарламалардың ғылыми зерттеулердегі рөлі Статистикалық бағдарламалар – статистика саласындағы саралауға арналған маманданған компьютерлік бағдарламалар. Сандық зерттеулердің қолдану аясының ұлғаюына байланысты статистикалық бағдарламалық қамту (statistic software) саралаудың маңызды бөлігіне айналып келеді. Зерттеушілер қолмен орындалатын қағаз зерттеулерден тиімдірек келетін цифрліэлектронды саралау статистикалық бағдарламалық қамтуға (statistic software) көшу кезеңінде. Берілген мақалада авторлар бұл бағдарламалардың гуманитарлық ғылымдарда қолданылу тиімділігін қарастырады. Түйін сөздер: статистика, компьютерлік бағдарламалар, ғылыми-зерттеу, ғылыми сандық зерттеу. N.T. Zhurtbay1, K.S. Mamyrova2, 1 PhD, Senior Lecturer, 2Senior Lecturer, KazNU named after Al–Farabi, Almaty, Kazakhstan, e–mail: nazym–zhurtbay@mail.ru; mgs1801@mail.ru Статистикалық бағдарламалардың ғылыми зерттеулердегі рөлі Кіріспе. Қазақстандық зерттеушілердің жұмысында статистикалық бағдарламалар аса маңызды болып отыр. Олардың зерттеу жұмысында зерттеушілердің теориясы ғана емес, сонымен қатар шешімдердің сандық көрсеткіштері де көрсетіледі. Сандық көрсеткіштер негізінде визуалдыақпараттық инфографика пайда болады. Мақалада салада ғалымдардың жұмысында пайдаланылатын түрлі статистикалық бағдарламалар бойынша салыстырмалы талдау өткіземіз.

Ғалым (араб.: عالِم‎ - а́лим) - сөзі арабтың а́лим: (дінді) оқыған, оқымысты адамдарына арнап қолданылатын сөзі.

Бұл зерттеудегі басты мәселе гуманитарлық саладағы зерттеу жүргізу үшін ең қолайлы бағдарлама жасауды қамтамасыз етуді анықтау болып табылады. Зерттеуге қаржы талап етілмейді және ішінара статистикалық бағдарламалық қамтамасыз етуге төленетін болады. http:statpages.info сайты мынадай статистикалық бағдарламаларды жіктейді: Негізгі топ Статистикалық талдауларды кең ауқымда қолдану Ішкі жиын: зерттеу нақты ауданның немесе тәжірибенің белгілі бір жиынтығымен айналысады Ұқсастықты белгілеу және моделдеу Кешенді, сызықтық емес модельдер мен жүйелерді өңдеу Биостатистика және эпидемиология әсіресе тіршіліктану туралы ғылымдарға пайдалы Сауалнама жүргізу, тестілеу және бағалау: Бизнес және әлеуметтік ғылымдарға пайдалы Excel бағдарламасының кестесі мен қондырғысы: Сізге Excel бағдарламасының соңғы нұсқасы қажет Бағдарлама тілдері мен Шағын Кітапханалар: статистикалық есептеуге қолайластырылған Сіз синтаксисті жақсы меңгерген болуыңыз қажет Сценарийлер және Макро Сценарий топтама үшін SAS, SPSS, R т.

Әлеуметтану - қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы ғылым. Әлеуметтану фактілерді, үдерістерді, қатынастарды, жеке тұлғалардың, әлеуметтану топтардың қызметін, олардың рөлін, мәртебесі мен әлеуметтану мінез-құлқын, олардың ұйымдарының институты.

Кітапхана Кітапхана - мәдени-ағартушылық мекеме. Кітапхана баспасөз шығармаларын жинау, сақтау, насихаттаумен, оқырмандарға баспасөз шығармаларын берумен, мәдени-ағарту және ғылыми-көпшілік жұмыстарын ұйымдастырумен шұғылданады.

б сияқты. Аралас Басқа санаттағының кез келгені де сай емес Ең негізгі бөлімде Негізгі пакеттердің алғашқы тобының статистикалық бағдарламасын тексереміз. Бұлар мынадай бағдарламалар: OpenStat, JASP, Develve, Explorer, SalStat-2, SOFA, ViSta, PSPP, OpenEpi Version 2.3, Statext, MicrOsiris, Gnumeric, Statist, Tanagra, Dap, PAST, AM, Instat Plus, WinIDAMS, SSP (Smiths Statistical Package), Dataplot, WebStat, Regress , SISA, Statistical Software, IRRISTAT, Data Desk, MaxStat, SHAZAM, SYSTAT 12, Statlets, Wizard, WINKS, StudyResult, STATGRAPHICS Plus v5.0, NCSS-2007 (Statistical Analysis System), PASS-2008 (Power and Sample Size, and GESS (Gene Expression software for Micro-arrays) , MiniTab, InStat, Prism, CoStat 6.2, AppOnFly. Негізгі бөлім: Толығымен тегін.Еркін айналым олардың толық-функционалды режимінде жүктеліп, пайдаланылуға болады (ешқандай міндеттемелерсіз). Windows-тың барлық нұсқаларына (Win7 және win8 қоса алғанда) және Linux жүйелеріне (Wine астында) арналған жалпы статистикалық пакет OpenStat, Айова мемлекеттік У Билл Миллер жасап шығарған, деректерді манипуляциялау және талдау қабілеттері, сондай-ақ SPSS сияқты пайдаланушы интерфейсі өте кең. Билл сондай-ақ Adobe Acrobat файлы сияқты керемет пайдалану нұсқаулығын берді.

Интерфейс (Interface-inter-өзара, і face-бет жағы) - 1) программалаушылардың кәсіптік тілінде - өзара әрекеттесу "жазықтығы", пайдаланушы мен компьютердің қарым-қатынасы, яғни екі жүйенің немесе адам мен компьютердің өзара мәліметтер алмасуын жасақтайтын аппараттық-программалық құралдардың жиынтығы; 2) есептеуіш жүйе құрылғыларының не (немесе) программалардың өзара әсерлесуін жасақтайтын құралдар мен ережелер жиынтығы; есептеуіш жүйедегі құрылғыларды үйлестіру немесе жүйелер арасында үйлестіруге пайдаланылатын үйлестіргіш техникалық және программалық құралдар жиынтығы; жүйелердің, құрылғылардың немесе программалардың екі арасын бөлу шекарасы; екі қызметтік құрылғының және олардың қосылу, алмасу сигналдары және т.б. сипаттамаларымен анықталған шекарасы; 3) ішкі программаға басқаруды беру мен бастапқы программаға қайту процедурасы туралы сипаттамалар мен келісімдер жиынтығы.

Пайдаланушы (Пользователь; user, subscriber) - 1) асқа жүйенің ресурстарын пайдаланатын программа немесе жүйе; 2) терминал(пернетақта мен экран) арқылы электрондық машинамен бірлесіп әрекет жасайтын адам.

Мемлекет - белгілі бір аумаққа иелік етіп, сол жердегі халықтың еркін дамуына мүмкіндік беретін, қоғам табиғатынан туындайтын ортақ істерді атқаруға қажетті басқарудың жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан жүйесі, саяси билік ұйымы.

Adobe Acrobat - Adobe Systems компаниясы жасап шығарған, Portable Document Format форматындағы файлдарды (PDF) басып шығаруға және өзгертуге арналған бағдарламалар мен веб қызметтердің жанұясы.

Сонымен қатар, тегін Pascal бағдарламасы, нұсқаулық, алынған деректерді және бастапқы коды бар, LazStats-ке арналған ұқсас бағдарламаларды қамтитын OpenStat те бар. SPSS Санақ көрсеткіші статистикалық талдау үшін пайдаланылатын ақылы қызметтегі бағдарламалық пакет болып табылады. Ұзақ өндірілген SPSS-ті Inc. компаниясынан 2009 жылы IBM сатып алды. Қазіргі нұсқасы (2015) IBM SPSS-тің ресми статистикасы саналады. Сол компанияға қатысты өнімдер (IBM SPSS деректер коллекциясы) деректерді интеллектуалдық талдау (IBM SPSS модельдеу), мәтінді талдау, бірігіп жұмыс істеу және (пакеттік және автоматтандырылған скорингтік қызметтер) орналастыру, сондай-ақ зерттеу жүргізу үшін пайдаланылады. Бағдарламалық қамтамасыз ету алғашында қоғамдық ғылымдардың статистикалық пакетін пайдалану (SPSS) үшін қолданылды, түпнұсқа нарығын көрсетті, дегенмен бүгінде бағдарламалық қамтамасыз ету басқа да салаларда, оның ішінде, денсаулық сақтау ғылымы және маркетингте танымал болып табылады. SPSS қоғамдық ғылымдарды статистикалық талдау үшін кеңінен пайдаланылатын бағдарлама. Оны нарықты зерттеушілер, денсаулықты зерттеушілер, зерттеу компаниялары, үкімет, білім зерттеушілері, сондай-ақ маркетинг ұйымдары, және т.б. деректерде пайдаланады. SPSS бойынша Түпнұсқа нұсқаулық (Nie, Bent & Hull, 1970) қарапайым зерттеушілерге өзіндік статистикалық талдау жасауға мүмкіндік беруге арналған «Әлеуметтанудің ең ықпалды кітаптарының бірі» ретінде сипатталған болатын. Сонымен қатар статистикалық талдау, деректерді басқару (жұмысты таңдау, файлды пішіндеу, алынған деректерді құрастыру) және деректер құжаттамасы (сөздік жасырын деректер файлында сақталған болатын) базалық бағдарламалық қамтамасыз етудің ерекшеліктері болып табылады.

Маркетинг (ағылш. marketіng - рынок‚ базар‚ өткізу‚ сауда) - кәсіпорынның (фирманың, бірлестіктің‚ т.б.) тауар өндіру-өткізу және сауда жасау қызметін ұйымдастыру мен басқару жүйесі. Маркетинг нарық дамуының жай-күйі мен келешегін зерделеуге негізделеді, тұтыну мен өндіріс өніміне (тауарға‚ көрсетілетін қызметке) сұранымды қалыптастырады, табыс алу мақсатымен рынокта тауарлардың өткізілуін тездетуге бағытталады. Маркетинг - сұранымды жан-жақты зерделеп‚ болжау‚ жарнаманы пайдалану‚ өндірісті ынталандыру‚ сақтау мен тасымалдаудың осы заманғы тәсілдерін‚ тауарлардың тұтынушыға жетуіне жәрдемдесетін тех. және басқа түрлерін қолдану негізінде кәсіпорынның жаңа өнімді әзірлеу‚ өндіру мен өткізу жөніндегі ұйымдық-техникалық‚ қаржы‚ коммерциялық және басқа қызмет түрлері жатады.

Файл (ағылш. File) - дерек сақтаудың негізгі бірлігі болып табылады.

Статистика бойынша енгізілген базалық бағдарламалық қамтамасыз ету: Графикалық статистика: Cross кестелер жасау,жиіліктер,графикалық зерттеу, Графикалық Статистика Коэффиценті. Екі өлшемді статистика: Ресурстар, , t-тест,  ANOVA, Өзара байланыс (Екі өлшемді, ішінара, арақашықтық), Сандық нәтижелерге қол жеткізу үшін болжам жасау: сызықтық регрессия топтарды анықтау үшін болжам жасау: Факторлық сараптау, кластерлік талдау, (Иерархиялық, екі сатылы, K-ресурстар).

Графика - (гр. graphein, тырнау, жазу, салу дегеннен) Жазуда қолданылатын таңбалардың (әріп және тыныс белгілерінін) жиынтығы. Жазу танбалары жүйесі мен тілдін фонетикалық жүйесінің ара қатынасын, байланысын білдіреді.

Ресурстар (французша ressourse - құрал-жабдық, мүмкіндік), босалқы қорлар - табыс, ақшалай және басқа қаражат, құндылықтар мен олардың көздері.

«Студенттік версияны», «демонстрациялық» немесе коммерциялық пакеттерін тегін жүктеуге болады, бірақ әдетте қандай да бір жолмен жеткiзiлу шектелген. JASP - жаңа пакеті (әлі күнге дамытуға арналған) бұл авторлардың баспасөз мәлімдемесінде «SPSS үшін үйлесімсіз балама» ретінде сипатталған, сонымен қатар «Байесовстік Санақ көрсеткіші қолжетімді жасалған». Жиі қолданылатын статистикалық талдау көптеген қолайлы интерфейспен қамтамасыз етеді - сипаттамалы статистика, телімдер, t -сынақтар, Левендік сынақ, ANOVA, ANCOVA, электрондық кестелер, Pearson and Spearmanарақатынасы, Кендалл Тау-B, және желілік регрессия.

Регрессия (лат. regresso - кері қозғалыс) - теңіздің тартылып, жағасының кері шегінуі. Әдетте, тектоникалық қозғалыстардың әсерінен құрлықтың көтерілуінен, мұхит түбінің ойысуына немесе материкті мұз басу кезінде мұхит суы көлемінің азаюына байланысты болады.

Осы көптеген зерттеулерге, сонымен қатар ең жақын JASP-ге сәйкес Байесовсктік баламаны ұсынады, Байесовстік тұжырымдамалар және терминологиямен таныс емес адамдар үшін түсінікті болатын етіп жүзеге асырылуда. Develve - статистикалық пакет ғылым және R & D техникалық ортада эксперименттік деректерді жылдам және оңай түсіндіруге арналған. Жасырын менюмен емес, бәрі тікелей қол жетімді және нәтижелері де тікелей көрінеді; мысалы, графиктері оңай жылжымалы болып табылады, және оны саусақпен басқан кезде үлкен нұсқасы шыға келеді.Топтық салыстыру үшін нәтижелері тікелей орташа және таңдау көлемі жеткiлiктi түрде үлкен болса ауытқушылық айырмашылығы маңызын ерекше көрсетеді. Статистикалық тестілеу үшін негізгі режимі, сондай-ақ дизайн бойынша эксперимент режимі бар. Explorer бағдарламасы - Деректерді барлау графикалық өте талғамды апарып- тастау интерфейсі бар талдау бағдарламасы.Мәтіндік файлдардан деректерді қабылдайды,Excel электрондық кестелер, MySQL деректер базасы,және көшірме аралық сақтағышқа қойылған.Ол диаграммалар және графиктертердің оннан астам түрлерінің маңыздылығын тексеріп, негізгі статистикалық жиынтықтарды (chi-квадрат, t, ANOVA ) және одан да көп жетілдірілген (Факторлық, негізгі компоненттер, дискриминант, дисперсия, желілік регрессия) талдауларды ұсынады.Орындалатын бағдарламаларды Windows және Mac OSX. Written in JavaScript-ке жүктеуге болады, сондықтан оларды кез келген заманауи браузерде іске қосуға болады.

Веб шолғыш (ағылш. web browser) - интернеттегі не басқа кез келген желілердегі http://https веб сайттарын, яғни веб парақтарын (html, php және т.б.) қарап шығу, өңдеу және араларымен өту әрекеттерін орындауға арналған бағдарлама.

SalStat-2  - шағын-платформа, деректерді басқаруды қамтамасыз етуде (Импорттау, редакциялау, бос кестелер), статистикалық есептеуде (Сипаттамалы резюме, ықтималдық функциялары, chi- квадрат, t – сынақтар, 1-ANOVA бағыты, регрессиялық, корреляциялық емес параметрлік тесттер, 6- Сигма) және графикалық жүйеде (желілік, нүктелік диаграмма, аймақтық, гистограмма, қорап жіп, діңгек, бейімделгіш, үштік нүктелік, қалыпты ықтималдық, сапаны бақылау) тиімді пайдаланылатын статистикалық жүйесі. SOFA (Барлық Статистика үшін ашық) - инновациялық статистика, талдау және есептеу бағдарламасы. Windows, Mac және Linux жүйелері үшін қол жетімді қызмет. Басты назар пайдаланудың қарапайымдылығы болып табылады, онда сіз барып анықтап шыққандай боласыз. ViSta - Win3.1-ге, Win 95NT, Mac және Unix-ке арналған, статистикалық аналитикалық құрылымдау және көмек көрсету үшін әзірленген, мүмкіндіктері мол, құрылымдық дескоп орналасқан визуалды статистикалық бағдарлама.

Құрылым (лат. structura - түзіліс, орналасу, тәртіп) - объектінің тұтастығын, тепе-теңдігі мен негізгі қасиеттерінің сақталуын қамтамасыз ететін байланыстар мен қатынастар жиынтығы. Құрылым жүйе және элемент ұғымдарымен тығыз байланысты.

PSPP - SPSS үшін тегін ауыстыру (Дегенмен осы уақытта SPSS талдаудың шағын бөлігін ғана жүзеге асырады). Алайда бұл тегін және ешқашан мерзімі бітпейді. Ол, өте тығыз «сыртқы келбетін ресімдейтін» SPSS қайталамасы, нағыз SPSS синтаксисі мен файлдарды да оқиды! 1 миллионнан астам жағдайды және 1 млрд.тан астам құбылысты қолдайды. Терминалды немесе графиканы пайдаланушының интерфейсін таңдау; Мәтінді таңдау, PostScript немесе Html тұжырымының пішіндері. Gnumeric, Open Office және Org. басқа да еркін бағдарламалық қамтамасыз етумен өзара әрекеттеседі, Электрондық кестелер, мәтіндік файлдар мен дереккөздерден деректерді импорттау оңай. Жылдам статистикалық амалдарды, тіпті өте үлкен деректер жиынтығын. лицензия салығынсыз; жарамдылық мерзімі жоқ; этикаға жатпайтын «соңғы пайдаланушының лицензиялық келісімдерінсіз». Толығымен индекстелген, пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Cross платформа;

Пішін (Форма) - қарапайым орташа күрделі, күрделі, өте күрделі тікбүрышты, үшбүрышты, көпбү- рышты, цилиндрлі, жайылмалы қорамалы болып келеді.

Платформа (фр. plate – жайпақ, forme - форма) - геологияда қозғалмалығы біршама аз, жазық немесе үстірт тәрізді бедерлі, екі жікқабатты құрылымдық қабаттан – іргетастан және шөгінді тыстан тұратын жер қыртысының кең ауқымды атырабы.

көптеген әр түрлі компьютерлерде және көптеген түрлі амалдық жүйелерде қолданылады. Windows орнатушы үшін Ескерту! OpenEpi Version 2.3 – OpenEpi тегін, веб-интерфейсі, бастапқы ашық коды бар, операциялық жүйенің тәуелсіз сериясы денсаулық сақтау және медицинаны пайдаланушылар үшін бағдарламаларды, бірқатар эпидемиологиялық және статистикалық құралдарды қамтамасыз етеді.

Құрал (Инструмент; лат. instrumentum - құрал, қару) - 1)адам еңбегінің құралы немесе өнеркөсіптік кәсіпорын жағдайындағы жұмысқа арналған машинаның атқарушы механизмі.

Медицина (лат. medicina: medicus - дәрігерлік, емдік) - адамдардың денсаулығын сақтау мен нығайту, сырқаттарды емдеу мен аурудың алдын алу, денсаулық және жұмысқа қабілеттілік жағдайында, адамзат қоғамында ұзақ өмір сүруге жетуді көздейтін тәжірибелік іс-әрекеттің және ғылыми білімдердің жүйесі.

Жаңа интерфейске ие 2 (4252007) нұсқасы қалқымалы терезелерді пайдаланбай-ақ нәтижелерін ұсынады, және жақсы орнату әдістері де бар, сондықтан оны интернет байланысынсыз іске қосуға болады. 2.2 (20071109) нұсқасы пайдаланушыларға ағылшын, француз, испан, немесе итальян тілдеріндегі бағдарламалық құралдарды іске қосуға мүмкіндік береді.

Әдіс , метод (гр. 'μέθοδος',methodes зерттеу не тану жолы, бір нәрсеге жетудің жолы) - көздеген мақсатқа жетудің тәсілі, тәртіпке келтірген қызмет жүйесі. Әдіс философияда зерттелетін нәрсенің ойша нұсқасын жасау үшін қажетті таным құралы болып табылады.

Statext – мәтіндерді шығарып, негізгі статистикалық сынақтардың жақсы ассортиментін ұсынады (Мәтін негізіндегі графика).Мүмкіндіктері мыналарды қамтиды: қайта реттеу, транспозициялау, кестелер мен деректер саны; кездейсоқ таңдалған үлгісі; негізгі графикасы; дөңес нүкте, қорап-жіпке арналған мәтін телімдері, бағаналық жапырақ, гистограмма, нүктелік диаграмма; Z-құндылықтарды, құралдардың сенімді интервалын табу, T-сынақтар (Бір немесе екі топ, жұптасқан; бір немесе екі жақты ANOVA талдауы; Pearson, Spearman және Kendall коррекциялық, Сызықтық регрессия, Chi-төртбұрыш ізгіліктің қиыстыру сынағы, тәуелсіз тестілеу; белгісіз тестілеу, Mann-Whitney U және Kruskal-Wallis H сынақтары, ықтималдық кестелер, (z, t, Chi-төртбұрыш, F, U); белгісіз сандардың генераторы; Орталық шектік теоремасы, Chi-төртбұрышты тарату. MicrOsiris - кешенді статистикалық және деректерді басқару жүйесіне арналған пакеті Мичиган университетінде әзірленген OSIRIS IV пакеті бойынша жасалған. Ол көптеген деректер жиынтығын орташа пайдалану арқылы күрделі зерттеулерді жүргізу үшін әзірленді. Негізгі ерекшеліктері: кез келген көлемдегі деректер жиынын өңдейді; Excel деректерді де енгізеді; импорт экспорт SPSS, SAS, және Stats деректер жиынын, ICPSR (Осирис) және ЮНЕСКО (IDCAMS) деректер жиынын оқиды;

Теоре́ма (гр. θεώρημα - «түр, сипат, тұжырым») - ақиқаттығы дәлелдеудің нәтижесінде анықталатын математикалық тұжырым. Математиканың кез келген саласы ақиқаттығы бұрынырақ дәлелденген Теоремаларға сүйене отырып, бірінен соң бірі дәлелденетін Теоремалардан тұрады.

Генератор(Generator) - 1) кіріс тілі проблемалы-бағытталған тіл болып табылатын аударғыштың бір түрі; 2) машиналық командаларды генерациялауды орындайтын аударғыштың құрамдас бөлігі. Жазбалар генераторы (Генератор записей; rekord generator) - тестілеуге қажетті жазбаларды құрастыруға арналған машиналык программа.

ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) - Біріккен Ұлттар Ұйымының Білім, Ғылым және Мәдениет жөніндегі Ұйымы.

нарықтық талдау үшін өнім деректерінің техникасы (SEARCH -Үлкен көлемді деректерді жылдам іздеу); тиісті сынақтар таңдау үшін интерактивті шешім бағаны, деректер базасы бар манипуляторлар, (Сөздіктер, сұрыптау, біріктіру, бірізділік, салыстырып тексеру, трансформациялау) ауқымды статистика (Өлшемді, нүктелік диаграмма, ANOVA MANOVA талдауы, тіркелу желісі, корреляциялық регрессивтік MCA, MNA, кестелер, екілік сегменттеу, кластерлік, факторлық, MINISSA, элементті талдау, ішкі бірізділік, мекенді талдау) онлайн, веб- пайдаланушылар нұсқаулығы, тек 6Мб RAM жады талап етіледі;

Манипулятор (французша manіpulateur; латынша manіpulus - уыс, manus - қол) - 1) кеңістіктегі нысанды (бұйым, дайындама, зат) өңдеуде, орнын өзгертуде, т.б. адам қолының қимылына ұқсас қозғалыс функцияларын атқаратын жұмыс органымен жабдықталған механизм.

нұсқаулықта, соның ішінде 12 Мб дискіні пайдаланады. Функционалдық нұсқасы толығымен тегін, авторлар тұрақты дамуы мен таралуын қолдаушылардың шағын қайырымдылығын бағалайды. Gnumeric –Excel-ге қарағанда жақсы статистикалық мүмкіндіктерге ие жоғары қуатты кесте. 60 қосымша функцияларды, капитал қаржы айналымы кезінде негізгі қолдау (Black Scholes) және инженерлік-телекоммуникациялық, озық статистикалық талдау, көлемді сандарды генерациялау, сызықты және сызықтық емес есептеу, айқын емес қиылысу, айқын емес қайталау, мақсатты іздеу және Монте Карло Имитациялық модельдеу құралдары.

Функционал - бір не бірнеше функцияға тәуелді болатын айнымалы шаманы білдіретін математикалық ұғым. Ол алғаш рет вариациялық есептеуде пайда болған. Берілген тұйық қисық сызықпен шектелген аудан, белгілі бір жол бойындағы күш өрісінің жұмысы, т.б.

Мақсат - белгілі бір межеге қол жеткізуге бағытталған әрекеттің ой-санадағы көрінісі. Мақсат ойлау нәтижесінде болашақты алдын ала болжау арқылы туатын мұрат, ішкі қозғаушы күшті білдіреді. Мақсатқа жету үшін әр түрлі іс-әрекеттер мен қимылдар жасалады.

Статистика - ең негізгі статистикалық мүмкіндіктерді қамтамасыз ететін жинақы, тасымалдаушы бағдарламасы: деректер базасы манипуляторлар, ( жазып алу, трансформациялау, таңдау) сипаттамалы статистика (соның ішінде, гистограмма, box&whisker, диаграмма) корреляциялық және регрессивтік, маңыздылығы ортақ сынақтар, ((chi-төртбұрыш, t-тест, т.б.) С Жазбаша (қол жетімді дерек) басқалардың арасында Unix Linux, Windows, Mac жұмыс істейді. Tanagra –тегін (ашық коды бар) өнімді деректер пакеті, онда ең өнімді деректер жүйелерін пайдаланатын стандартты «бағыт диаграммасы» парадигмасын қолдайды. Деректер базасының компоненттері бар, (кестелей бөлінген мәтін) Визуалдау (тор, нүктелік диаграмма) Сипаттамалы статистика (ANOVA, корреляциялық, кестелей талдау), үлгісін таңдау (Таңдау қабаты бар), Функциясын және құрылысын таңдау, Регрессиялық (бірнеше желілік), Факторлық талдау (негізгі компоненттері, еселенген ақпараттар),кластерлеу (kMeans, SOM, LVQ, HAC), жетекшілік нұсқау, (логистикалық даму, көп деңгейлі k-NN, перцептрон, Н.Н, ID3 прототипі, дискриминантты талдау, оңай Байестік, радиалды негізгі функциясы), Мета-SPV
  1   2

  • Графикалық
  • Функционалдық

  • жүктеу 158.47 Kb.