Главная страница
Контакты

    Басты бет


Программа вступительных экзаменов для поступающих в докторантуру по специальности ««6D051100 -маркетинг» на 2018-2019 учебный год

жүктеу 81.6 Kb.жүктеу 81.6 Kb.
Дата14.09.2018
өлшемі81.6 Kb.

Программа вступительных экзаменов для поступающих в докторантуру по специальности ««6D051100 -маркетинг» на 2018-2019 учебный год


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НАРХОЗ УНИВЕРСИТЕТІ БЕКІТІЛДІ УТВЕРЖДЕНО НАРХОЗ Университетінің Ғылыми Кеңесінің отырысы № 11 хаттамасы «26» маусым 2018ж. На заседании Ученого Совета Университета НАРХОЗ протокол№ 11 от «26» июня 2018 г. «6D051100 -МАРКЕТИНГ» мамандығы докторантурасына түсушілерге арналған емтихан БАҒДАРЛАМАСЫ ПРОГРАММА вступительных экзаменов для поступающих в докторантуру по специальности ««6D051100 -МАРКЕТИНГ» на 2018-2019 учебный год Алматы, 2018 «Маркетинг» кафедрасы мәжілісінде талқыланды хаттама № 12 «16» наурыз 2018ж. «Маркетинг» кафедрасы меңгерушісі м.а. э.ғ.к., доцент А.С. Манап ___________________ Обсуждено и рекомендовано на заседании кафедры «Маркетинг» протокол № 12 от «16» марта 2018г. И.о. зав. кафедрой «Маркетинг» ____________к.э.н., доцент Манап А.С. Сұрақтар тізімі Перечень вопросов Пән атауы Название дисциплины На казахском языке На русском языке Әдебиеттер тізіміЛитература «Маркетинг менеджмент» пәні дисциплина «Маркетинг менеджмент» Маркетинг менеджменттің мәні, мақсаттары және қызметтері Маркетинг менеджменттің заманауи даму бағыттары мен беталыстары Холистикалық маркетингтің мәні мен оның практикада қолданылу ерекшеліктері Мақсатты нарықты таңдау және жайғастыру стратегиясын басқару Тұтыну нарықтарын талдау: тұтынушылардың мінез-құлқына әсер ететін негізгі факторлары.
Фактор, экологияда - 1) процестердің қозғаушы күші немесе оларға ықпалы бар жағдай, қайсыбір процестегі, құбылыстағы мәнді жағдай; 2) факторлық талдауда зерттелетін айнымалы шамалар арасындағы корреляция өрнегінің көрінісі.
Стратегия гр. strategia - әскер кіргізу - қоғамдық, саяси күреске басшылық өнері, оны жүргізудің қоғам (кәсіпорын, партия) дамуының нақты кезеңінің нақты жағдайларынан туындайтын жалпы жоспары, белгілі бір мақсатқа қол жеткізуге бағытталған қаражат пен ресурстарды пайдалану тәсілі.
Мінез-құлық - адамның тұрақты психикалық ерекшеліктерінің жиынтығы. Мінез-құлық тірі организмнің барлығына ортақ қасиет. Оның басты белгісі – тіршілік иесінің қимыл-қозғалысының түрлі деңгейдегі көріністері.
Мақсат - белгілі бір межеге қол жеткізуге бағытталған әрекеттің ой-санадағы көрінісі. Мақсат ойлау нәтижесінде болашақты алдын ала болжау арқылы туатын мұрат, ішкі қозғаушы күшті білдіреді. Мақсатқа жету үшін әр түрлі іс-әрекеттер мен қимылдар жасалады.
Нарық - тауар өндірісі мен айналымы заңдары бойынша ұйымдастырылатын айырбасты сипаттайтын тауар қатынастарының жиынтығын білдіреді. Басқаша айтқанда, нарық - нақты тауар сатушылар мен оны сатып алушылардың басын қосатын кез келген институт немесе механизм.
B2C нарығындағы сатып алу туралы шешім қабылдау үрдісі. B2B нарығын талдау: ерекшеліктері мен іскерлік сатып алулардың үрдісі. Маркетингтік зерттеулер үрдісі мен оны жүргізу әдістемесі.
Әдістеме - педагогика ғылымының жеке пәндерден берілетін білім көлемі мен мазмұнын негіздеп, оны оқытудың тиімді әдістерін зерттейтін бір саласы. Тұтасынан алғандағы жас ұрпақты тәрбиелеу мен оқыту процесінің заңдылықтарын дидактика зерттейді.
Тұтынушы құнділіғы мен сатып алушылардың қанағаттануын анықтау. Компанияның тауар саясатын басқару және жаңа тауар бойынша шешімдер. БКГ және Джи-И-Маккензи матрицалары негізінде қоржындық стартегияларды басқару Тауардың өмірлік циклы моделі (ТӨЦ) және оның кезеңдері. Ұйымдағы баға саясатын әзірлеу және басқару. Ұйымдағы сату мен өткізу саясатын басқару Маркетингтік коммуникацияны басқару Интернет-жылжыту технологияларын басқару Тұтынушылармен өзара қарым-қатынасты басқару тетігі Компанияның бәсекелік жағдайын басқару. Бәсекелік артықшылықтарға жету 19. Қызмет аясындағы Маркетинг ерекшеліктері.
Маркетинг (ағылш. marketіng - рынок‚ базар‚ өткізу‚ сауда) - кәсіпорынның (фирманың, бірлестіктің‚ т.б.) тауар өндіру-өткізу және сауда жасау қызметін ұйымдастыру мен басқару жүйесі. Маркетинг нарық дамуының жай-күйі мен келешегін зерделеуге негізделеді, тұтыну мен өндіріс өніміне (тауарға‚ көрсетілетін қызметке) сұранымды қалыптастырады, табыс алу мақсатымен рынокта тауарлардың өткізілуін тездетуге бағытталады. Маркетинг - сұранымды жан-жақты зерделеп‚ болжау‚ жарнаманы пайдалану‚ өндірісті ынталандыру‚ сақтау мен тасымалдаудың осы заманғы тәсілдерін‚ тауарлардың тұтынушыға жетуіне жәрдемдесетін тех. және басқа түрлерін қолдану негізінде кәсіпорынның жаңа өнімді әзірлеу‚ өндіру мен өткізу жөніндегі ұйымдық-техникалық‚ қаржы‚ коммерциялық және басқа қызмет түрлері жатады.
Қызмет аясының маркетинг-миксі бойынша басқарушылық шешімдері. 20. Сандық маркетинг, оның ерекшеліктері мен нысандары 1. Сущность, цели, принципы и функции маркетинг менеджмента 2.Современные направления и тенденции в развитии маркетинг менеджмента 3.Холистический маркетинг, его сущность и применение на практике 4.Управление стратегией выбора целевого рынка и позиционирования 5.Анализ потребительских рынков: основные факторы воздействия на поведение покупателей 6.Процесс принятия решения о покупке на рынке B2C 7.Анализ рынков B2B: особенности и процесс деловых покупок 8.Процесс маркетингового исследования и методология его проведения 9. Потребительская ценность и определение удовлетворенности покупателей 10. Управление товарной политикой компании и новому товару 11. Управление портфельными стратегиями на основе матрицы БКГ и матрицы Джи-И-Маккензи 12. Модель жизненного цикла товара (ЖЦТ) и его этапы. Маркетинговые решения, принимаемые на этапах ЖЦТ 13. Разработка и управление ценовой политикой в организации 14. Управление продажами и сбытовой политикой в организации 15. Управление маркетинговыми коммуникациями 16. Управление технологиями интернет-продвижения 17..Механизм управления взаимоотношениями с потребителями 18. Управление конкурентным положением компании. Стратегии достижения конкурентного преимущества 19. Особенности маркетинга в сфере услуг. Управленческие решения по маркетингу-микс в сфере услуг 20.Цифровой маркетинг, его особенности и формы Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент - 14-е издание, Питер - 2014 г. - 800 с. Ламбен Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Санкт – Петербург, издательский дом «М и М», 2011, 720 с.
Санкт-Петербург (орыс. Санкт-Петербург, Питер) - Ресейдің федералдық мәні бар қала, Солүстік-Батыс федералды аймағының және Ленинград облысының әкімшілік орталығы. 1914 жылдың 31 тамызынан 1924 жылдың 26 қаңтарына дейін -- Петроград, 1924 жылдың 26 қаңтарынан 1991 жылдың 6 қыркүйегіне дейін - Ленинград деп аталған.
Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с фр.- СПб.: Наука, 2013. – 589с. Кеворков, В. В. Практикум по маркетингу: учебное пособие В. В. Кеворков. - М.: КНОРУС, 2011. - 568 с. Капон Н. Управление маркетингом: учебник Н. Капон. - СПб.: Питер, 2013. - 832 с. Малхотра, Нэреш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е изд. Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2009. – 960 с.: ил. – Парал. тит. англ. Истаева А.А. Управление маркетингом: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2011.–276 с. Дойль, П. Маркетинг менеджмент и стратегии [Текст] : учебник: пер. с англ. П. Дойль. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - 544 с. Дойль, П. Маркетинг - менеджмент как стратегия долговременного успеха предприятия [Электронный ресурс] : учеб. пособие П. Дойль. - Электрон. прикладная прогр.(28,2 Мб). - М. : Равновесие, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Менеджмент). Ламбен, Ж. Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок [Текст] : учебник Ж. Ж. Ламбен . - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2011. - 720 с. - Соловьев, Б. А. Управление маркетингом [Текст] : модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 13 Б. А. Соловьев. - М. : ИНФРА-М, 2000. - 265 с. Международный маркетинг-менеджмент [Текст]: курс лекций с пакетом учебно-методической поддержки ред. В. И. Черенков. - Ростов нД : Феникс, 2007. - 605 с. Макиавелли, маркетинг и менеджмент [Текст] ред. : Ф. Харрис. - СПб. : Питер, 2004. - 272 с. Маркетинг [Текст]: большой толковый словарь ред. А. П. Панкрухин. - М. : Омега-Л, 2008. - 261 с. - (Гильдия маркетологов). «Маркетингтік жоспар» пәні дисциплина «Маркетинговый план» 1Маркетингті жоспарлау үрдісі мен маркетинг жоспарларының жіктелуі 2 Маркетинг жоспарын әзірлеудің әдістері мен тәсілдері 3Маркетинг жоспарын әзірлеудің кезеңдері 4Маркетингті стратегиялық жоспарлау және оның кезеңдері 5Маркетингтің стратегиялық жоспарында ұйымның миссиясы мен мақсаттарын қалыптастыру 6Компанияның маркетинг жоспары құрылымы мен мазмұны 7Маркетинг жоспарында бизнес (жағдайлық) талдау жүргізу әдістемесі 8 Тиімді маркетингті қолдану арқылы компанияның бәсекелік артықшылықтарына қол жеткізу стратегиясы 9Нарықтағы тауар немесе қызметтерді қайта жайғастыруда маркетингті жоспарлау 10Маркетингті жоспарлауда PIMS-талдауды қолдану 11Нарықтың даму тенденциясы мен нарықтық ортаны талдау (зерттеу объектісі мысалында) 12Компанияда маркетинг бағдарламасын жоспарлау кезеңдері 13 Кеничи Омаеның (Kenichi Ohmae) – «3К моделі (The 3Cs Model): клиент, бәсекелес және компания» бәсекелестік стратегиясы 14 Маркетингті жоспарлауда бәсекелестік стратегияларды қолдану 15Компанияда маркетингті жоспарлау барысында қорғаныс стратегияларын қолдану 16Кәсіпорында әзірленген корпоративті, функционалды және инструменталды деңгейдегі маркетингтік стратегияларды түсіндіріңіз 17Маркетинг бюджеті және оны әзірлеу әдістері 18Компанияда маркетингтік жоспарлау барысында И.
Функционал - бір не бірнеше функцияға тәуелді болатын айнымалы шаманы білдіретін математикалық ұғым. Ол алғаш рет вариациялық есептеуде пайда болған. Берілген тұйық қисық сызықпен шектелген аудан, белгілі бір жол бойындағы күш өрісінің жұмысы, т.б.
ДЕҢГЕЙ (Уровень; layer, level) - абстракциялы дерексіздік дәреже; иерархиялық құрылым қабаты; осы желімен орындалатын белгілі бір мәселелер кешенін сипаттайтын есептеуіш желі қүрылымының логикалық қабаты,
Ансоффтың «жаңа-тауар» стратегиясын қолдану ерекшеліктері 19 Жағдайлық, SWOT, STEP (PEST) және GAP-талдау негізінде маркетингтік жағдай мен мүмкіндіктерді талдау. 20Халықаралық маркетинтің ерекшеліктері. Сыртқы нарықтарғы шығу стратегияларын жоспарлау Роль и преимущества планирования маркетинга Классификация планов маркетинга 21Методы и подходы разработки планов маркетинга 22Этапы разработки плана маркетинга 23Стратегическое планирование маркетинга и его этапы 24.Формулирование миссии и целей организации в стратегическом плане маркетинга 25Структура и содержание плана маркетинга компании 26Методика проведения бизнес (ситуационного) анализа в планах маркетинга. 27Стратегия достижения конкурентных преимуществ компании за счет эффективного маркетинга 28Планирование маркетинга в перепозиционировании товаров или услуг на рынке 29Применение PIMS-анализа при планировании маркетинга 30Анализ тенденций развития рынка и рыночной среды (на примере объекта исследования) 31Этапы разработки программы маркетинга в компании 32Конкурентные стратегии по Кеничи Омае (Kenichi Ohmae) - модель 3К (The 3Cs Model): клиент, конкурент и компания 33Применение конкурентных стратегий при планировании маркетинга 34Применение оборонительных стратегий при планировании маркетинга в компании 35Маркетинговые стратегии, разрабатываемые предприятием на корпоративном, функциональном и инструментальном уровнях 36Бюджет маркетинга и методы его разработки 37Применение стратегии Ансоффа «товар-рынок» при планировании маркетинга в компании 38Анализ маркетинговой ситуации и маркетинговых возможностей с использованием ситуационного, SWOT, STEP (PEST) и GAP-анализа 39Особенности международного маркетинга. Планирование стратегии выхода на внешние рынки Роджер Бест. Маркетинг от потребителя. – Роджер Бест; 4-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 752 с.  2. Маркетинг без бюджета. 50 работающих инструментов  Игорь Манн. —. 4-е изд. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 296 с Эванс В. Ключевые стратегические инструменты. 88 инструментов, которые должен знать каждый менеджер. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 456 с 4. В. Шкардун. Маркетинговые основы стратегического планирования. Теория, меотодология, практика. – М.: Дело АНХ, 2015. – 318 с. Беккулиева Б.М. Планирование маркетинга: учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2012. – 248 с. Дополнительная литература: Планирование на предприятии (в организации) : учеб. пособие Т.Н. Литвинова, И.А. Морозова, Е.Г. Попкова. — М. : ИНФРА-М, 2018 Беквит Г., Китаева Е.В. Продавая незримое: Руководство по современному маркетингу услуг Беквит Г., Китаева Е.В., - 4-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 220 с. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : учеб. пособие Т.Н. Бабич, И.А. Козьева, Ю.В. Вертакова, Э.Н. Кузьбожев. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 336 с Стратегический маркетинг для магистров: Учебник Под общ.ред. О.Н. Жильцовой - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 354 с Рыжикова Т.Н. Аналитический маркетинг: что должен знать маркетинговый аналитик : учеб. пособие. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 288 с


жүктеу 81.6 Kb.