Главная страница
Контакты

    Басты бет


Пререквизиті/ постреквизиті Пәннің мақсаты мен қысқаша мазмұны

жүктеу 1.02 Mb.жүктеу 1.02 Mb.
бет1/5
Дата02.06.2018
өлшемі1.02 Mb.

Пререквизиті/ постреквизиті Пәннің мақсаты мен қысқаша мазмұны


  1   2   3   4   5

Пәннің коды

Пәндер


Кредит саны

семестрПререквизиті/ постреквизитіПәннің мақсаты мен қысқаша мазмұныДублин дескрипторларының негізіндегі оқытудың нәтижелеріҚұзыреттері

РК

ECTS

TKN/OB Zh 1104

а) Тіршілік қауіпсіздігі негіздері

2

3

1

Пререквизиті: жоқ

постреквизиті: Құқық негіздері, Оқушылардың физиологиялық дамуы

Студенттерге өмір тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде білім беру, үйрету оның ережелері мен нормаларымен таныстыру. Қазақстан Республикасының Азаматтық қорғаныс ұйымының қызметімен, яғни халықты, экономиканы және респуб лика аумағын қазіргі заманғы зақымдау құралдарының зақымдаушы әсерінен, сондай-ақ дүлей зіл-зала, ірі авариялар және апаттардан қорғау саласындағы ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі жалпы мемлекеттік іс-шараларының негізгі құрамымен таныстыру.

Студенттерге «Тіршілік қауіпсіздігі негіздері» пәнін оқыту, үйрету арқылы, төтенше жағдайлардан шығу және болған жағдайда білікті іс-әрекеттер орындау, денсаулықты қорғау және нығайту үшін алдын ала жасалатын іс-шаралады үйрету1) Төтенше жағдайларда олардың салдары бойынша шараларды білу;

2) Табиғат, техногенді және әлеуметтік сипаттағы құбылыстағы сараптама жасау технологияларын қолдана білу;

3) ТЖ-да жұмыс істеу тұрақтылығын арттыру;

4) Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін жоғарылату бойынша шараларды жүзеге асыру;

5) Жеке адамды қорғау құралдарын қолдануға өздігінен қабілетті болу.


-Әртүрлі сипаттағы төтенше жағдайларды жіктей білу;

-Мемлекеттің тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге дағдылану;

- Қауіпті және зиянды факторларды жіктеуді меңгеру;

-Жоспарлау және құтқару жұмыстын жүргізуге дағдылану;

- Қауіпсіздікті ұйымдастыру-практикалық шараларын меңгеру.


ETD/EUR 1104

б) Экология және тұрақты даму

 Пререквизиті:

постреквизиті: Оқушылардың физиологиялық дамуы

Адамзаттың ой-саналарын экологияландыру; табиғи ортаға жауапты сезімдерін тәрбиелеу. Биосфераның компоненттеріннің бір-бірімен әрекеттері заңдылықтарын, адамнаң іс-әрекетінің салдарын, әсірісе табиғатты пайдаланудың үдеу жағдайында білу, қоғам мен биосфераның арақатынасындағы практикалық мәселелерді білу үшін қажетті. Биосфераның тұрақтылығын сақтау, барлық адамдардың білім дәрежесіне қарамастан экологиялық ұғынудың жоғары болуына септігін тигізу.

Экологиялық жалпы проблемалармен таныстыру, оны шешу жолдарын қарастыру, студенттердің бойында, туған жерге деген сүйіспеншілікті қалыптастыру.Экология пәнін оқу нәтижесінде студент қоршаған ортада туындап жатқан проблемалар мен таныс болып және сол туындаған проблемалардан шығу жолдарын қарастыруды, қоршаған ортаға, табиғатқа деген сүйіспеншілігін арттыруға, қоршаған ауа, аурулардан алдын ала сақтандыру туралы мәліметтер келтіріліп отырады.
1)тірі ағзалардың қоршаған ортамен өзара әрекеттесуінің негізгі заңдылықтарын білу;

2) табиғи және антропогендік экологиялық процесстерді анализдеуді жүзеге асыра білу;

3) социумды апаттық кризистарсыз дамыту;

4) тұрақты дамудың заңды-лықтарын қалыптастыра білу;

5) алынған білімдерін экологиялық тапсырмаларды шешуде өздігінен қолдануға қабілетті болу.


- экологиялық процесстерді анализдеуге дағдылану;

- қоғам мен табиғаттың тұрақты дамудың айқын нақты тапсырмаларын қоя білу;

- тұрақты даму идеяларын жүзеге асыру;

- биосфераның даму заңдылықтарын сақтау;

- тұрақтылығын сақтау жағжайларын білу.


PPMK\VPPS 1201

а) Психолого - педагогикалық мамандыққа кіріспе

4

6

1

Пререквизиті: -

постреквизиті: Даму психологиясы

Оқыту мақсаты: психологтың кәсіби қызметінің спецификасын, кәсіби тәрбиелеу ерекшелігін және өін-өзі тәрбиелеу түсініктерін қалыптастыру.

Негізгі бөлімдері: Ғылыми, тұрғындық және практикалық психология. Кәсіби қызмет ретіндегі психология. Міндеттердің негізгі түрлері, психолог кәсібінің инструменталды қамтылуы. Кәсіби өін-өзі саналауы; кәсіби көзқарас; кәсіби ұстаным; кәсіби маңызды қасиеттер. Психологтардың кәсіби ұйымдары; кәсіби этикалық міндеттер, психологтарды даярлау ерекшелігі.

Білу керек:

 Пихолог мамандығының даму тарихы мен қалыптасуын.

 Психология мамандығының заманауи мәселелерін.

 Тұлғаның психологиялық қасиеттері, кәсіби қызметтегі оның рөлін;

 Психологтың кәсіби және сөйлеу этикасының негізін. Меңгеруі тиіс:

 кәсіби қызметте іскерлік және басқарушылық қатынас әдіс-тәсілдерін қолдану;

 этикалық мінез-құлық ережесін сақтау.

 практикалық қызметте психология әдістерін қолдану.

 психологиялық әдістемелердің талдау тәсілдерін.

Дағды мен құзыреттілік:

 Практикалық психологтың этикалық кодексін құзыретті меңгеру мен қолдану;

 Тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттерін дербес іздеу мен дамыту құзыреттілігі.Коммуникативтік қабілеттілік: мектепке педагогикалық-психологиялық тұрғыдан дайындауға қатысты ақпараттарды, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.

Өздігінен білім алу қабілеттілігі: жоғары дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді.

Құзыреттер: Болашақ мамандарға педагогикалық қызмет мәнін, оның құрылымын, педагогқа қойылатын талаптар жайлы білім, білік, дағдылармен қаруландырудың қазіргі нарықтық жағдайда маңызын түсіндіру және педагогикалық үрдістің тәжірибелік негіздерін білу құзыреттерге, оқу-тәрбие үрдісін диагностикалау, ұйымдастыру-басқару құзыреттеріне, арнаулы құзыреттерге қойылатын талаптар негізінде қалыптасады.


ZhTP/PL 1201

б) Жеке тұлға психологиясы

 Пререквизиті: Психолого-педагогикалық мамандыққа кіріспе постреквизиті: Даму психологиясы, Практикалық психология, Тәжірибелік психология

мақсаты: Студенттерге тұлға және қарым-қатынас, араласу ұғымдарының мәндерін түсіндіріп қарым-қатынас түрлерін қарастырып, оңды, дұрыс қатынас жасай білуге үйрету.

мазмұны: Қазіргі замаңғы жеке тұлға психологиясы құрылымымен, психикалық дамуды зерттеудің әдіснамалық негіздерімен, тұлғаның психикалық даму жағы мен жастық құрылу астарымен, психикалық дамудың диагностикасы мен коррекциясы. Жеке тұлға психологиялық мәселелері, тұтасымен алғанда психологиядағы теория мен практиканың өнімді байланысын қамтамасыз ету үшін жеке тұлға психологиясындағы эксперименталді зерттеулердің мәні. Студенттерді жеке тұлға психологиясындағы фундаменталды және қолданбалы зерттеулер тарихы.

Жасөспірім психологиясының фундаменталды және қолданбалы мәнін, оның диагностикадағы, коррекциядағы, оқытудағы, тәрбиелеудегі, денсаулық сақтаудағы және басқа әлеуметтік өмір саласындағы практикалық сұрақтарды шешудегі мүмкіншіліктері.1. Жеке тұлға психологиясы ғылымы және оның құрылымы мен зерттеу әдістерін білу; тұлғаның психологиялық даралық өзгешеліктерін түсіну;

2. Іс-тәжірибеде қолдана білу

3. Оқытудың мақсаттарына байланысты білім беру бағдарламасының мазмұнына, құзыреттілікке қол жеткізуді бағалау әдістері мен

критерийлеріне пайымдау жасауды;4. Жеке тұлға психологиясы мәселелерін өзгелерге түсіндіре білу;

5. қажетті дағдыларды өз бетінше психологиялық зерттеулер қолдану;Жеке тұлға психологиясы және әлеуметтік психология негіздерін, жоғары мектепте оқытудың және тәрбиелеудің мәні мен мәселелерін білуі тиіс.

1) қоғамдық пікірге, дәстүрге, салтқа, қоғамдық нормаларға негізделетін әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білу және өзінің кәсіптік қызметінде оларға сүйену;

2) іскерлік этика нормаларын сақтау, мінез-құлықтың этикалық және құқықтық нормаларын игеру;

3) Қазақстан халықтарының дәстүрі мен мәдениетін білу;

4) әлемнің басқа халықтарының дәстүрі мен мәдениетіне толерантты болу;


PP \PP1202

а) Педагогикалық психология

4

6

1

Пререквизиті: Психолого-педагогикалық мамандыққа кіріспе постреквизиті: Даму психологиясы

мақсаты: Болашақ педагог

-психологтардың тұлғалық-кәсіби тұрғыда өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін қалыптастырумазмұны: Педагогикалық психология пәні, мақсаты мен міндеттері. Оқыту мен тәрбиенің психологиялық негіздері. Оқыту психологиясы. Оқытудың психологиялық заңдылықтары. Тәрбие психологиясы. Оқыту мен тәрбие сабақтастығы. Мұғалім психологиясы. Мұғалім тұлғасы қойылатын талаптар. Оқу мотивациялары.

1. өзінің жеке мүмкіндіктерін объективті түрде бағалауы, осы кәсіпке байланысты маңызды қасиеттердің әлді, әлсіз жақтарын білуі

2. болашақ педагог интеллектуалдық іс-әрекеттің жалпы мәдениетін, мінез-құлық мәдениеті, қарым-қатынас, атап айтқанда, педагогикалық қарым-қатынаста қолдану;

3.Оқытудың мақсаттарына байланысты білім беру бағдарламасының мазмұнына, құзыреттілікке қол жеткізуді бағалау әдістері мен

критерийлеріне пайымдау жасауды;4. адамның өз мінез-құлқын сәйкес бағалай алу және түзету қабілеттілігі

5. өз бетінше білім беру жүйесінің барлық деңгейлерінде білім беру процесін ары қарай жетілдірудің психологиялық негіздерін жасау.

Құндылық жүйесі, бағалау, мінез-құлық моделі сәйкес келмеуіне қарамастан, мұғалім оқушыны қабылдауы, түсінуі;

оқыту түрлерін белсендіру, педагогикалық еңбектестік, қарым-қатынас, білімді меңгеруді басқару, мақсат ретінде оқытылатын субъекті дамыту,

Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін білу;

қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін білу;PIAP\PPD 1202

б) Педагогикалық іс - әрекет психологиясы


Пререквизиті:

постреквизиті: Даму психологиясы

Оқыту мақсаты: студенттерде іскерлік қарым-қатынастыңпсихологиялық феномені туралы түсініктер қалыптастыру және іскерлік қарым-қатынасты ұйымдастырып жүргізудің нақты дағдылары мен біліктерін меңгерту

Білу керек:

• еңбек және кәсіби іс-әрекет психологиясын;

іс-әрекетке деген біліктілік талаптарын;

• іскерлік қарым-қатынастың коммуникативтік техникалары мен технологияларын;

• кәсіби іс-әрекеттің және қарым-қатынастың ӛлшемдері мен оларды басқарудың әдістері мен құралдарын;

• кәсіби этиканың, сӛйлеу этикасының негіздерін. дағдылар:

• кәсіби іс-әрекетте іскерлік және басқару қарым-қатынасының тәсілдерін қолдану;

• кәсіби іс-әрекетте шиеленіс жағдайларына жол бермеу және реттеу, әңгімені психологиялық тұрғыда дұрыс құру;

• мінез-құлықтың этикалық нормаларын сақтау;


дағдылар мен құзыреттер: кәсіби ортадағы іскерлік қарым-қатынастың негізгі коммуникативтік әдістері мен тәсілдерін игеру.

MD\CR 1204

а) Мәдениет және дін

3

5

2

Пререквизиттер: Қазақстанның қазіргі заман тарихы Постреквизиттер: Философия, Саясаттану

Пәннің мақсаты:

ҚР және әлемдегі діни ахуал, оның негізгі проблемаларымен таныстыра отырып жастардың бойына мәдениет пен діни толеранттылықты қалыптастыру.Мазмұны: Мәдениет және дін.Пәнаралық байланыс. Антропология, этнология, лингвистика, психология, әлеуметтану, тарих, саясатттану. Мәдениет және дін философиялық ілімінің құрамдас бөлігі.

Білімі мен түсінігі:
Діннің басқа мәдениет пен қоғамдық ортамен өзара байланысын; Білімі мен түсінігін қолдана білу:
түпдеректермен жұмыс істеуді дамыта отырып, өз бетінше арнаулы және қосалқы оқулықтарды пайдалана білу.
Пайымдаулар:
өзінің дүниетанымдық көзқарастарын шынықтырып, қорғай білуді жүзеге асыру. Коммуникативтік қабілеттілік:
Ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.
Өздігінен білім алу қабілеттілігі:
философиялық ой мәдениеті мен дүниетанымдық пікір алмасу өнерін үйренеді. Белгілі бір дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді

Арнайы құзыреттер:
1)Әлемдік мәдениет және діндер туралы ғылыми білімді және оны қоғам өмірінің әр саласында өз өмірлерінде тиімді пайдалана білу;

2)Мәдениет және дін туралы қалыптасқан білімінің негіздерін білу;

3)Ұлттық және де басқа да мәдениеттерді түсіне білу;

4)Дінді сараптауда дүниетанымдық көзқарастарын қалыптастыра білу;
AZhZhN/AOISD 1204

б) Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері

 

 
Пререквизиттер: Әлеуметтану, Қазақстан тарихы Постреквизиттер: Философия. Психология,

Мақсаты: "Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері" курсын оқытудың мақсаты дінтану мамандарын дайындау және студенттерді дін ілімі жөнінде білімінің негізін қалыптастыру, дінді сараптауда дүниетанымдық көзқарасын жетілдіру, ерікті рухани іске ынталандыру болып табылады. Мазмұны: Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздерін – пәнаралық жиынтық білім саласы болып саналады. Ол антропология, этнология, лингвистика, психология, әлеуметтану, тарих, мәдениеттану, саясатттану және тағы басқа ғылымдармен тығыз байланысты. Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері ілімінің құрамдас бөлігі болғандықтан ойшылдықтың мұрагерлігіне сүйенеді. Алайда, қалыптық жүйесіне қарамастан дінтану тарихи-дискриптивтік зерттеулерді қолдана отырып, дүниетанымдық ұстанымнан тыс, объективтік, толеранттық, нақты тарихи зерттеулерге сүйенген дербес ғылымы болуға тырысады.

1) Білімі мен түсінігі:

Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктерді басқа мәдениет пен қоғамдық ортамен өзара байланысын; 2) Білімі мен түсінігін қолдана білу:

түпдеректермен жұмыс істеуді дамыта отырып, өз бетінше арнаулы және қосалқы оқулықтарды пайдалана білу;

3) Пайымдаулар:

өзінің дүниетанымдық көзқарастарын шынықтырып, қорғай білуді жүзеге асыру; 4) Коммуникативтік қабілеттілік:

ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.

5) Өздігінен білім алу қабілеттілігі:

философиялық ой мәдениеті мен дүниетанымдық пікір алмасу өнерін үйренедБелгілі бір дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді.1) ойлау мәдениеті жоғары және дүниетанымы кең жоғары білімді тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін жаратылыстану ғылымдары (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) пәндері саласында базалық білімінің болуы;

2) қоғамдық пікірге, дәстүрге, салтқа, қоғамдық нормаларға негізделетін әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білу және өзінің кәсіптік қызметінде оларға сүйену;

3) экономикалық білім негіздерін меңгеру, менеджмент, маркетинг, қаржы және т.с.с. жөнінде ғылыми түсінігінің болуы;

Арнайы құзыретте: Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері туралы ғылыми білімді және оны қоғам өмірінің әр саласында тиімді пайдалану. Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері ілімі жөнінде білімінің негізін қалыптастыру, дінді сараптауда дүниетанымдық көзқарастарын жетілдіру, ерікті рухани іске ынталандыру.

EN\OE 1105

а) Экономика негіздері

2

3

2

Пререквизиті:

постреквизиті:Философия

Экономикалық теория негіздері пәнінің негізгі мақсаты – болашақ мамандарды қазіргі қоғам өмірінің экономикалық проблемаларымен таныстыру, олардың мемлекетіміздің экономикалық саясатын түсініп,оны жасауға және жүзеге асыруға белсене қатынасу қабілеттілігін дамыту. Осы мақсатта студенттерге нақты білім беру және экономикалық заңдар мен категориялардың іс-әрекетін нарықтық мәселелерді шешуге пайдалана алатын, болашақтағы және ағымдағы экономикалық ситуацияларды бағалай білетін, өз еркімен шешімдер қабылдай алатын біліктілігі жоғары мамандар дайындау.


Білімі мен қабілеті: Экономикалық теория пәні бойынша отандық және шетелдік алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, сол сала бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу;

Білімі мен түсінігін қолдана білу:

Экономиканың негізгі анықтамалары, заңдылықтары, категориялары және оның қоғамдық өмірмен байланыстары бойынша білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу;

Статистикалық мәліметтерді талдай отырып дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған саласындағы проблемаларды шешу;

Пайымдаулар:

әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинауды және интерпретациялауды жүзеге асыру;Коммуникативтік қабілеттілік:

ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.Өздігінен білім алу қабілеттілігі:

Белгілі бір дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді.
ойлау мәдениеті жоғары және дүниетанымы кең жоғары білімді тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін жаратылыстану ғылымдары (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) пәндері саласында базалық білімінің болуы;

2) заманауи техниканы қолдану дағдысының болуы, кәсіптік қызметте ақпараттық технологияларды қолдана білуі;

3) күнделікті кәсіптік қызметке және магистратурада білім алуды жалғастыруға қажетті жаңа білімді меңгеру дағдысының болуы.

1) қоғамдық пікірге, дәстүрге, салтқа, қоғамдық нормаларға негізделетін әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білу және өзінің кәсіптік қызметінде оларға сүйену;

2) іскерлік этика нормаларын сақтау, мінез-құлықтың этикалық және құқықтық нормаларын игеру;

3) Қазақстан халықтарының дәстүрі мен мәдениетін білу;

4) әлемнің басқа халықтарының дәстүрі мен мәдениетіне толерантты болу;

5) Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін білу;

6) қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін білу;

7) түрлі әлеуметтік жағдайларда саналы түрде дұрыс бағыт ұстана білу;

8) командада жұмыс істеуге қабілетті болу, өзінің көзқарасын дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсына білу;

9) ортақ келісімге келе білу, өз пікірін ұжым пікірімен ұштастыра білу;

10) кәсіби және тұлғалық тұрғыдан өсуге ұмтылу.


KN\OP\1105

б) Құқық негіздері

 

 
Пререквизиттер:

Қазақстанның қазіргі заман тарихыПостреквизиттер:-


Курстың мақсаты: Заң мамандығын алатын студенттерге мемлекет және құқық теориясының негіздерін меңгерту,

Курстың мазмұны: «Құқық негіздері» мемлекет және құқық туралы пәнге кіріспе. Құқық негіздері мемлекет және құқық теориясының негізгі түсінігін және қағидаларын, сонымен қатар қазақстандық құқықтың жетекші салаларын енгізетін кешенді оқу пәні.

Білімі мен түсінігі:
Қазақстанның құқық жүйесі және оқушылардың әлемдік көзқарасы туралы білімінің болуы

Білімі мен түсінігін қолдана білу:
Қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін білу;кәсіби және тұлғалық тұрғыдан өсуге ұмтылу:
Пайымдаулар:
Құқықтық мемлекет және азаматтық қоғамды дамытуға пайымдаулар жасау

Коммуникативтік қабілеттілік:
Ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.
Өздігінен білім алу қабілеттілігі:

Белгілі бір дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді.

Арнайы құзыреттер:

1)Құқық негіздері пәні бойынша мемлекет идеяларын іске асыра білу;

2) Адамның құқықтары және бостандықтарының басымдылығын қарастыра білу;

3)Әкімшілік құқығының проблемаларын шеше білу;

4)Қоғамдық тәртіпті сақтауды, оның құндылығын ұғындыра білу;

5)Нақты құқықтық жағдайларды өз бетiнше кең ауқымда талдай бiлу;

6) Қоғамдық- құқықтық қатынастарға талдау жасағанда жан - жақты ойлау, өзара байланыстарды аша бiлу

  1   2   3   4   5


жүктеу 1.02 Mb.