Главная страница
Контакты

    Басты бет


Мамандық үшін таңдау бойынша модулдер

жүктеу 1.28 Mb.жүктеу 1.28 Mb.
бет1/6
Дата01.04.2019
өлшемі1.28 Mb.

Мамандық үшін таңдау бойынша модулдер


  1   2   3   4   5   6

c:\users\er.yskak56\desktop\кэээддд\мал 2018.bmp


Мамандық үшін таңдау бойынша модулдер

1

а) Мәдениеттану

Культурология

Cultural science


Mad 1101

К

1101CS

1101ЖББП/ТК

ООБД/КВ


GEBK/CC

2

3

1

1

Емт./

Экз./


exam

жазбаша- письменно

written


Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиттері: Талап етілмейді.

2. Постреквизитер: Философия.

3. Пәннің мақсаты: Білім алушыға мәдениеттің қалыптасуы мен дамуының әмбебап заңдылықтары мен негізгі түрлерін меңгеруге және әлемдік мәдениеттің інжу маржандарын түсініп білуге, кәсіби деңгейлерін одан әрі арттыруға ықпал етеді.

4.Қысқаша мазмұны:Мәдениеттің антропология-лық негіздері. Мәдениетті адамның негізгі модельдері, мәдениеттану ғылыми және оның міндеттері мен функциялары, қазақ мәдениетіндегі мәдени және өркениеттілік мәселелері.

5.Құзіреттілігі:Мәдениет және дін, мәдениеттің эстетикалық негіздері жайлы білім алып, оқып үйренген.

6. Күтілетін нәтиже: Білім алушы ежелгі Грек, Рим, Қытай,Шумер, Египет және қайта өрлеу дәуірінің мәдениеті жайлы оқып меңгерген.
Характиристика дисциплины:

1. Прериквизиты: не требуется.

2. Постреквизиты: Философия.

3.Цель дисциплины:Способствовать освоению обучающемуся универсальных законов становления и развития основных разделов мировой культуры. Это необходимо для дальнейшего повышения их профессионального уровня.

4. Краткое содержание:Антропологические основы культуры. Основные модели культурного человека, задачи и цели культуралогии, проблемы цивилизованности в казахской культуре.

5. Компетенции: Культура и религия, получение знаний об эстетических основах культуры.

6. Ожидаемые результаты:Освоение знаний о культурах древней Греции, Рима, Китая, Шумера, Египета и эпохи Возрождения.
Characteristics of the discipline:

1. Prerikvizity: not required.

2. Post requisites: Philosophy.

3. Purpose of the discipline: To contribute to the development of the student universal laws of formation and development of the main sections of world culture. This is necessary to further improve their professional level.

4. Summary: Anthropological basis of culture. The main models of a cultural person, tasks and goals of culture and culture, problems of civilization in Kazakh culture.

5. Competences: Culture and religion, gaining knowledge about the aesthetic foundations of culture.

6. Expected results: The development of knowledge about the cultures of ancient Greece, Rome, China, Sumer, Egypt and the Renaissance.


А.Ә. Исабекова

аға оқытушы
б) Өркениет негіздері

Основы цивилизации

Civilization bases


ON 1101

OC

1101СB

1101


ЖББП/ТК

ООБД/КВ


GEBK/CCПәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиттері: Талап етілмейді.

2. Постреквизитер: Философия.

3.Пәннің мақсаты: Қоғамның даму заңдылықта-рын, адамзаттың және қоғамдық ұйымдардың белгілі кезеңдердегі даму сатыларын көрсету.

4.Қысқаша мазмұны: Қоғамның және адамның өркениеттілік мәселелері, адам парасатының дамуы мен құрылуының басталуы, адамзатқа қажетті қоғамның даму тәжірибесін зерттейді.

5.Құзіреттілігі: Қоғамның даму сатылары жайлы, өркениет туралы тұжырымдамаларды оқып үйренеді.

6.Күтілетін нәтиже: Мәдениеттің, экономиканың даму заңдылықтары мен даму сатылары және оның тарихи тәжірибесін танып меңгерген.
Характеристика дисциплины:

1. Пререквизиты: Не требуется.

2. Постреквизиты: Философия.

3. Цель дисциплины:Показать этапы развития человечества и общественных организации в определенных периодах, закономерностей развития общества.

4. Краткое содержание: Проблемы цивилизованности общества и человека, начало формирования и развития человеческого разума, опыт развития человеческого общества.

5. Компетенции: Знать об этапах развития общества, о принципах цивилизации.

6. Ожидаемые результаты: Освоение знаний об закономерностях и этапах развития культуры и экономики.
Characteristics of the discipline:

1. Prerequisites: Not required.

2. Post requisites: Philosophy.

3. Purpose of the discipline: To show the stages of the development of mankind and public organizations in certain periods, patterns of development of society.

4. Summary: The problems of civilization of society and man, the beginning of the formation and development of the human mind, the experience of the development of human society.

5. Competences: To know about the stages of development of society, about the principles of civilization.

6. Expected results: The development of knowledge about the laws and stages of development of culture and economy.


А.ӘИсабекова.

аға оқытушыв) Мәдени мұра

Культурное наследие

Cultural heritage


ММ

1101


KN

1101


CH

1101


ЖББП/ТК

ООБД/КВ


GEBK/CCПәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиттері: Талап етілмейді.

2. Постреквизитер: Философия

3. Пәннің мақсаты: Мәдени, экономикалық және әлеуметтік капитал, жалпы адамзаттық мәдениеттің құрылымдық бөлігі, этнос қоғам, адам парасатының дамуы мен құрылуының бастауы, тарихи естеліктердің маңыздылығын анықтау.

4.Қысқаша мазмұны: Ежелгі тарихтың негіздерін бүгінгі күнмен қосатын жолды құрап, уақыттың үзіліссіз байланысын көрсететін қазіргі дау дамайдағы адамзатқа қажетті көп қырлы қоғамның тарихи тәжірибесін зерттейді.

5. Құзіреттілігі: Білім алушы саяхаттық кластерді дамытатын бағыттағы шаралар іске асырады. Қазақстанның бүкіл интелектуалды потенциалы мен қазақ халқының ұлттық рухани байлығын

танып біледі;

6. Күтілетін нәтиже: «Қазақ халқының ежелгі заманнан қазіргі кезге дейінгі философиялық мұрасы» жайлы меңгерген.


Характеристика дисциплины:

1. Пререквизиты: Не требуется.

2. Постреквизиты: Философия.

3. Цель дисциплины: Определение значимости исторических мемуаров, начала формирования и развития разума этноса, общества, человека, структурной части общечеловеческой культуры, культурного, экономического и социального капитала.

4. Краткое содержание: Изучение исторического опыта многогранного общества необходимого для человечества в современных условиях.

5. Компетенции: Обучающиеся будет знать национальное духовное богатство казахского народа и весь интелектуальный потенциал Казахстана, а также осуществляет мероприятия по развитию туристического кластера.

6. Ожидаемые результаты: Освоение философского наследия казахского народа с древних времен до современности.
Characteristics of the discipline:

1. Prerequisites: Not required.

2. Post requisites: Philosophy.

3. Purpose of the discipline: Determining the significance of historical memoirs, the beginning of the formation and development of the mind of an ethnos, society, person, the structural part of human culture, cultural, economic and social capital.

4. Summary: The study of the historical experience of a multifaceted society necessary for humanity in modern conditions.

5. Competencies: Students will know the national spiritual wealth of the Kazakh people and the entire intellectual potential of Kazakhstan, as well as carry out activities for the development of the tourism cluster.

6. Expected results: The development of the philosophical heritage of the Kazakh people from ancient times to modern times.


Ф.Камалова

оқытушы


2

а)Математика

Математика

Mathematics


Mat1201

Mat1201


Mat1201

БП/ТК

БДКВ/


MSCC


3

5

1

1

Емт.

Экз.


Exam

Тест

Тест


Test

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Талап етілмейді

2. Постреквизиті: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

3. Пәннің мақсаты: Студенттерге инженерлік және ауылшаруашылық мамандарында математикалық есептерді шығаруға, олардың нәтижесін іс жүзінде пайдалануға студенттерді дағдыландыру

4. Қысқаша мазмұны: Нақты сандар. Нақты сандарды салыстыру. Дәл жоғарғы және дәл тӛменгі шекаралықтардың бар болуы. Сандық тізбектер және оның шегі. Функция ұғымы. Функцияны беру тәсілдер. Функцияның нүктедегі шегі. Функцияның нүктедегі үзіліссіздігі. Функцияның үзіліс нүктелері және олардың классификациясы. Үзіліссіз функцияның қасиеттері.

5. Құзіреттілігі:. Қоршаған әлемді және ғылыми-техникалық прогресті қазіргі заман талабы деңгейінде түсіну, программа құру

6. Күтілетін нәтиже:.Математикалық моделдерді зерттей алады.
Характеристика дисциплины:

1. Пререквизиты: Не требуется.

2.Постреквизиты:Информационно-коммуникационные технологии.

3.Цель дисциплины:Обучить студентов инженерных и сельскохозяйственных специальностей решению математических задач и использованию их результатов на практике.

4.Краткое содержание: Натуральные числа. Сравнение натуральных чисел. Наличие точных верхных и нижних границ. Числовые ряды и их границы. Понятие о функции. Границы функции на точке. Непрерывность функции на точке. Точки прерываемости функции и их классификация. Свойства непрерывной функции.

5. Компетенции: Составление программ, знать окружающую среду и научно-технический прогресс на уровне современных требований.

6. Ожидаемые результаты: Умеет изучить математические модели.
Characteristics of the discipline:

1. Prerequisites: Not required.

2. Postrequisites: Information and communication technology.

3. Purpose of the discipline: To teach engineering and agricultural students in solving math problems and using their results in practice.

4. Brief content: Natural numbers. Comparison of natural numbers. Exact upper and lower bounds. Numeric rows and their boundaries. The concept of the function. The boundaries of the function at the point. Continuity of function on a point. Interruptibility points and their classification. Properties of a continuous function.

5. Competences: Programming, know the environment and scientific and technical progress at the level of modern requirements.

6. Expected results: Able to study mathematical models.


З. М. Байекеева

аға оқытушы
б)Дискреттік математика

Дискретная математика

Discrete Math


DM1201

DM1201


DM1201

БП/ТК

БДКВ/


MSCC
Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Талап етілмейді

2. Постреквизиті: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

3.Пәннің мақсаты: Қолданбалы мәселелердің алғашқы математикалық зерттеулеріне дағдыландыру және студенттерді мамандығына байланысты әдебиеттерден алған білімдерін өз бетімен түсінуіне баулу;

4.Қысқаша мазмұны Матрицалар мен анықтауыштар, Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. Сан тізбегінің шегі Тамаша шектер. Дифференциал және оның қолданысы. Функцияны жалпы зерттеу. Анықталған интегралды қолдану. Меншіксіз интегралдар. ,

5.Құзіреттілігі:. Математикалық логика және дискретті математиканың әртүрлі бөлімдерінің теориялық және қолданбалы есептерін шешуге және моделдер құруға қабілетті 

6.Күтілетін нәтиже: Есептердің шешімін іздестіру кезінде қазіргі кездегі есептеу техникасын пайдаланып, сандық әдістерді қолдана алады; сапалы математикалық зерттеулерді іске асыра алады;
Характеристика дисциплины:

1. Прериквизиты: Не требуется.

2.Постреквизиты: Информационные-коммуникационные технологии.

3. Цель дисциплины: Приобретение навыков по первичному математическому изучению прикладных проблем и обучить студентов на освоение знаний из литератур связанных со специальностью.

4. Краткое содержание: Матрицы и определители. Методы решений систем линейных алгебраических уравнений. Границы чисел. Великолепные границы. Дифференциал и его использование. Общее изучение функции. Применение определенного интеграла.

5. Компетенции: Освоение методов составления моделей и решения теоретических и прикладных задач дискретной математики и математической логики.

6. Ожидаемые результаты: Умеет провести качественные математические исследования, использовать современную вычислительную технику при решении задач.
Characteristics of the discipline:

1. Preriquity: Not required.

2. Postrequisites: Information and communication technologies.

3. The purpose of the discipline: Acquisition of skills in the primary mathematical study of applied problems and to teach students to master the knowledge from the literature related to the specialty.

4. Summary: Matrices and determinants. Methods for solving systems of linear algebraic equations. Boundaries of numbers. Gorgeous borders. Differential and its use. General study of the function. Application of a definite integral.

5. Competences: Mastering the methods of compiling models and solving theoretical and applied problems of discrete mathematics and mathematical logic.

6. Expected results: Able to conduct high-quality mathematical research, use modern computer technology in solving problems.


З. М. Байекеева

аға оқытушы
в)Ықтималдық теориясы

Теория вероятности

Probability theory


UT1201

TB1201


PT1201


БП/ТК

БДКВ/


MSCC
Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Талап етілмейді

2. Постреквизиті: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

3.Пәннің мақсаты: Есептеу математикасының есептерін шешудің тиімді алгоритмін табу үшін қажетті интуицияны тудыру, сонымен қатар студенттерді сандық алгоритмдерді құру принциптерімен таныстыру.

4.Қысқаша мазмұны:. Ықтималдықтар теория-сының негізгі ұғымдары. Ықтималдықтар теориясының негізгі теоремалары. Қайталамалы тҽуелсіз сынақтарДискретті кездейсоқ шамалары. ДКШ-ның сандық сипатамалары жҽне қасиеттері. Биномдық үлестірім. Пуассон заңы. Үзіліссіз кездейсоқ шамалар ҮКШ-ның үлестірім заңдары. Үлкен сандар заңы. Вариациалық қатар. Вариациалық қатардың сандық сипаттамалары. Таңдамалық тәсіл.Үлестірім параметрлерін статистикалық бағалауы. Статистикалық болжамдарды тексеру критерийлері. Кейбір статистикалық болжамдарды тексеру. Сызықтық регрессия. Корреляциялық талдау.

5. Құзіреттілігі: Ықтималдықтер теориясы мен математикалық статистика элементтерін нақты өмірде және математикалық модел құруда қолдана білуге қабілетті 

6.Күтілетін нәтиже: математикалық статистика-ның жалпы теориясының элементтерін біледі, теориялық білімді практикада қолдана алады, негізгі ұғымдар мен анықтамаларды меңгереді және оны нақты есеп шығару барысында қолдана алады.
Характеристика дисциплины:

1. Пререквизиты: Не требуется.

2. Постреквизиты: Информационно-коммуникационные технологии.

3. Цель дисциплины: Ознакомление студентов принципами составления числовых алгоритмов, методами нахождения оптимальных алгоритмов при решении задач вычислительной математики.

4. Краткое содержание: Основные понятия теории вероятностей. Основные теоремы теории вероятностей. Повторяемые независимые испитания. Случайные дискретные значения. Цифровые характеристики и свойства ДКШ. Биномное распределение. Закон Пуассона. Непрерывные случайные значения. Законы распределения УКШ. Закон больших чисел. Вариационный ряд. Числовые характеристики числового ряда. Выборочный метод. Статистическая оценка параметров распределения. Проверочные критерий статистических прогнозов. Проверка некоторых статистических прогнозов. Линейная регрессия. Корреляционный анализ.

5. Компетенции: Уметь использовать элементов теорий вероятностей и математической статистики в реальной жизни и при составлении математической модели.

6. Ожидаемые результаты: Знает элементы общей теории математической статистики,умеет применить теоретические знания на практике, знает основные понятия и определения, умеет их применять при решении конкретных задач.
Characteristics of the discipline:

1. Prerequisites: Not required.

2. Post requisites: Information and communication technologies.

3. The purpose of the discipline: Acquaintance of students with the principles of compiling numerical algorithms, methods for finding optimal algorithms in solving problems of computational mathematics.

4. Summary: The basic concepts of probability theory. The main theorems of probability theory. Repeatable independent tests. Random discrete values. Digital characteristics and properties of DKSH. Binomial distribution. Poisson's law. Continuous random values. The laws of the distribution of USHS. The law of large numbers. Variation series. Numerical characteristics of a number series. Selective method. Statistical estimation of distribution parameters. Test criteria for statistical forecasts. Check some statistical predictions. Linear regression. Correlation analysis.

5. Competences: To be able to use elements of probability theories and mathematical statistics in real life and in the preparation of a mathematical model.

6. Expected results: He knows the elements of the general theory of mathematical statistics, knows how to apply theoretical knowledge in practice, knows the basic concepts and definitions, knows how to apply them in solving specific problems.


З. М. Байекеева

Аға оқытушы
3

а)Физика

Физика


Physics

Fiz1202

Fiz1202


P1202

БП/ТК

БДКВ/


MSCC


3

5

1

1

Емт.

Экз.


Exam

Тест

Тест


Test

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Талап етілмейді

2. Постреквизиті: Қызмет көрсету саласындағы стандарттау және сертификаттау

3. Пәннің мақсаты: Студенттердің көзқарасын, қазіргі заман физикасының көмегіменәлем бейнесінің сипатын көрсете білу қабілеттілігін және ғылыми көзқарасын қалыптастыру

4. Қысқаша мазмұны:. Кинематика, Материалдық нүктенін және қатты дененің динамикасы. Сақталу заңдары. Арнайы салыстырмалық теориясының элементтері. Тұтас орталар механикасының элементтері, Тербелістер мен толқындар.

5. Құзіреттілігі:. Классикалық және заманауи физиканың теорияларын, іргелі заңдарын және физикалық зерттеу әдістерін қолдануға қабілетті 

6. Күтілетін нәтиже:  физиканың негізгі заңдарын және табиғат заңдарын, материяның нақты қасиеттерін, материяның қозғалыс формасын, физикалық шамаларды біледі.
Характеристика дисциплины:

1. Пререквизиты: Не требуется.

2. Постреквизиты: Стандартизация и сертификация в области оказании услуг.

3. Цель дисциплины: Формирование у студентов научного воззрения и способности характеризовать облик мира с помощью современной физики.

4. Краткое содержание: Кинематика. Динамика материальной точки и твердого тела. Законы сохранения. Элементы специальной теории сравнения. Элементы механики цельных сред. Колебания и волны.

5. Компетенции: Уметь использовать теории классической и современной физики, фундаментальные законы и методы физических исследовании.

6. Ожидаемые результаты: Знает основные законы физики и законы природы, свойства материи, форму движения материи, физические значения.
Characteristics of the discipline:

1. Prerequisites: Not required.

2. Post requisites: Standardization and certification in the provision of services.

3. The purpose of the discipline: The formation of the students' scientific views and the ability to characterize the image of the world with the help of modern physics.

4. Summary: Kinematics. Dynamics of a material point and a solid. The laws of conservation. Elements of the special theory of comparison. Elements mechanics of whole media. Oscillations and waves.

5. Competences: To be able to use the theories of classical and modern physics, the fundamental laws and methods of physical research.

6. Expected results: Knows the basic laws of physics and the laws of nature, the properties of matter, the form of motion of matter, physical values.


М.М.Ділмаханова

п.ғ.к.,магистрі

оқытушы


б)Молекулалық физика

Молекулярная физика

Molecular physics


MF1202

MF1202


MP1202

БП/ТК

БДКВ/


MSCC
Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Талап етілмейді

2. Постреквизиті: Қызмет көрсету саласындағы стандарттау және сертификаттау

3. Пәннің мақсаты: Студенттерді ауыл шаруашылығындағы өлшеу аспаптарымен таныстыру, эксперименталдық зерттеулер жүргізе алу

4. Қысқаша мазмұны: Статистикалық физика және термодинамика. Статистикалық таралулар. Термодинамика негіздері. Тасымалдау құбылысы. Нақты газдар. Электростатистика. Тұрақты электр тогы. Магнит өрісі. Заттағы магнит өрісі. Электромагниттік индукция құбылысы. Максвелл теңдеулері .

5. Құзіреттілігі:. білім беру бағдарламасы білімдері және құзыреттері физикалық және оған қатысты ғылымның аймақтарында, ғылыми-зерттеу институттарында, физикалық бейінді зертханаларында қажет болатын жоғары білікті мамандарды, физик-зерттеушілерді дайындауға бағытталған.

6. Күтілетін нәтиже: Алған білімдерін тәжірибеде қолдана біледі; молекулалық алмасулардың нәтижелерін бағалауды және ауылшаруашылық есептеулерін жүргізе алады.
Характеристика дисциплины:

1. Пререквизиты: Не требуется.

2. Постреквизиты: Стандартизация и сертификация в области оказания услуг.

3. Цель дисциплины: Ознакомление студентов приборами измерения в сельском хозяйстве, дать навыки проведения экспериментальных исследовании.

4. Краткое содержание: Статистическая физика и термодинамика. Статистические распределения. Основы термодинамики. Явление переноса. Натуральные газы. Электростатика. Постоянный электрический ток. Магнитное поле. Магнитное поле веществ. Явление электромагнитной индукции. Уравнения Максвелла.

5. Компетенции: Направлено на подготовку высококвалифицированных специалистов, физиков- исследователей для лаборатории физического профиля, научно-исследовательских институтов, а также для областей связанных с физикой.

6. Ожидаемые результаты: Умеет использовать полученные знания на практике, провести с.-х. вычисления и оценить результаты молекулярных перемещений.
Characteristics of the discipline:

 1. Prerequisites: Not required.

2. Postrequisites: Standardization and certification in the provision of services.

3. The purpose of the discipline: Acquaintance of students with measuring devices in agriculture, to give skills for conducting experimental research.

4. Summary: Statistical physics and thermodynamics. Statistical distributions. Basics of thermodynamics. The phenomenon of transfer. Natural gases. Electrostatics. Constant electric current. A magnetic field. Magnetic field of substances. The phenomenon of electromagnetic induction. Maxwell's equations.

5. Competences: Sent to the training of highly qualified specialists, research physicists for a physical laboratory, research institutes, as well as for areas related to physics.

6. Expected results: Able to use the knowledge gained in practice, to carry out S.-x. calculate and evaluate the results of molecular movements.

  1   2   3   4   5   6


жүктеу 1.28 Mb.