Главная страница
Контакты

    Басты бет


Лекция Кіріспе. Жоспары: Visual Basic программалау тілінің орны “Visual Basic” пәнін игеруге керекті талаптар. Лекцияның мәтіні

жүктеу 67.62 Kb.жүктеу 67.62 Kb.
Дата12.03.2017
өлшемі67.62 Kb.

Лекция Кіріспе. Жоспары: Visual Basic программалау тілінің орны “Visual Basic” пәнін игеруге керекті талаптар. Лекцияның мәтіні«Сырдария» университеті

Қашықтан оқыту орталығы
«Visual Basic

программалау тілі»

пәнінен


электрондық оқулықтың

қысқаша мазмұны


Жетісай 2008 ж.Заставканың терезе

050111, 050602 “Информатика” мамандығының студенттеріне арналған “Visual Basic” оқу-әдістемелік кешені осы курс бойынша оқытушының жұмыстан неғұрлым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу-әдістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студентке білімін, машықтануын және біліктілігін жоғарғы деңгейге көтеру мақсаты көзделініп отыр.

Біліктілік, квалификация - адамның белгілі бір білім жүйесін тәжірибеде пайдалана алу қабілеті. Адамның өзі таңдаған қызметінде өз білімін көтеріп, нені, қалай және не үшін үйренетінін алдын-ала айқындап, білікті маман болуға бағытталуы.
Несие (лат. creditum - несие, credo - сенемін, сенім білдіремін), несие белгілі-бір мерзім бойы пайдаланып, қайтарылу үшін әдетте, пайыз төлеу шартымен ақшалай немесе тауар түрінде берілетін қарыз. Оның қозғалысы кезінде несиелер мен қарызгер арасында белгілі бір экономикалық қатынастар қалыптасады.
ДЕҢГЕЙ (Уровень; layer, level) - абстракциялы дерексіздік дәреже; иерархиялық құрылым қабаты; осы желімен орындалатын белгілі бір мәселелер кешенін сипаттайтын есептеуіш желі қүрылымының логикалық қабаты,

Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген:

НС - практикалық сабақтар,

ОБСӨЖ оқытушының басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы,

СӨЖ-студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқыту бағдарламасы (Syllabys), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде.


Лекция 1.

Кіріспе.

Жоспары: 1. Visual Basic программалау тілінің орны 2. “Visual Basic” пәнін игеруге керекті талаптар.

Лекцияның мәтіні:

Соңғы кездері программалауға қызығушылық күрт артты. Бұл информациялық технологияның дамуымен және оның қоғамның күңделікті өміріне кеңінен енуімен байланысты. Егер адам ком-пъюгермен істес болса, онда ерте ме немесе кеш пе программалауға деген талпынысы тіптен кейде қажетсінуі пайда болады.

Бүрьшнан қалыіггасқан пікір бойьгаша Basic тілі игеруге және пайдалануға оңай өрі қарапайым программалау қүралы деп есеп-телінеді. Бұл шындығында солай. Компьютерлік технологияның алғашқы пайда болған кезінде Basic тіш қарапайым програм-маларды қүру үшін жасалған өрі күрделі және әмбебап тілдерге біртіндеп өту алдьшдағы программалау негіздерін үйрететін оқыту щіяі ретіяде пайдаланылды. Мүның өзі Basic (Beginners All-purpose Symbobic Instruction Code-әуескрйларга арналган кеп мақсатты сим-волдық тіл) деген атынан да көрініп түр.

Программалау тілдері де адамдар сияқты өмірге келіп және өмірден кетіп жатады. Кейбіреулері басқаларьгаа карағанда үзақ өмір сүреді, ал басқалары ешкімге қажетсіз болу үшін ғана өмірге кследі. Осы түрғыдан қарағанда Basic тілін үзақ өмір сүрушілер қатарына жатқызуға болады. Жоғары деңгейлі тілдердің арасында алгашкылардың бірі болып пайда болған Бұл тіл өзінің "щтар-ларынан " ғана емес өзінен көп кейін найда болған тілдерден де көп өмір сүріп келеді. Компьютерлік технологияның дамуымен бірге Basic тілі де дами түсті. қазіргі кезде Basic тілінің Microsoft Visual Basic for Windows сияқты нүсқасы ескірудің көзге түсетін белгілсрін сезінбей-ақ өзінің дамуьш жалғастыруда, ал Windows операциялық жүйесі үшін қазіргі кезде жыл сайьш Visual Basic 6 жобалау жүйе-сінің жаңа нүсқалары (ең соңгысы 6-щсща) шығарылуда.

Microsoft Corporation (/maɪkrəˌsɒft/) - дүниежүзіндегі ең ірі компаниялардың бірі. Бағдарламалық қамсыздандыру өндірісінің және сервер мен жеке компьютерлер үшін интернет технологияларды құруы мен қызметін көрсететін АҚШ-та тіркелген көпұлтаралық компания.

Visual Basic тілінің жасалуының арқасьгада кегшіілік менсіне бермейтін Basic тілі программалау тіддерінің ішівдегі ең қарапайым әрі қуатты тілдердің біріне айналды.

Ол қазіргі заманғы ең қуатты программалау тілдершің біріне айналғандшъша қарамастан оқып үйренуге жеңіл өрі қарапайым тіл болып қалды.

Осылайша, Basic тілі динамикалық дамушы тіл. Ол компью-тердің және компыотерлік технологияның дамуымен бірге дамып келеді.

Visual Basic тілі қазіргі уақытта программалаудың ең танымал тілдерінің бірі болып саналады. қазіргі кезде бұл тілдің Visual Basic нүсқасы қазіргі заманғы кез келген есептерді шешуге арналған, қысқа мерзімде Windows операциялық жүйесіне жоғары деңгейлі интерфейсі бар қосымшаларды жасақтауға мүмкіндік береді. Бұл жағдай кәсіпқой программалаушылардың оны пайдалануын жиілетіп, бұл тілдің позициясын программаларды жасақтаушылар бәсекесінде күшейте түсті.

Интерфейс (Interface-inter-өзара, і face-бет жағы) - 1) программалаушылардың кәсіптік тілінде - өзара әрекеттесу "жазықтығы", пайдаланушы мен компьютердің қарым-қатынасы, яғни екі жүйенің немесе адам мен компьютердің өзара мәліметтер алмасуын жасақтайтын аппараттық-программалық құралдардың жиынтығы; 2) есептеуіш жүйе құрылғыларының не (немесе) программалардың өзара әсерлесуін жасақтайтын құралдар мен ережелер жиынтығы; есептеуіш жүйедегі құрылғыларды үйлестіру немесе жүйелер арасында үйлестіруге пайдаланылатын үйлестіргіш техникалық және программалық құралдар жиынтығы; жүйелердің, құрылғылардың немесе программалардың екі арасын бөлу шекарасы; екі қызметтік құрылғының және олардың қосылу, алмасу сигналдары және т.б. сипаттамаларымен анықталған шекарасы; 3) ішкі программаға басқаруды беру мен бастапқы программаға қайту процедурасы туралы сипаттамалар мен келісімдер жиынтығы.
Позиция (лат. posіtіo - орны, жағдайы, орналасқан жері) - Қандай да бір нәрсенің орны, орналасуы (мысалы, шахмат тақтасындағы фигуралардың позициясы); Шекті музыкалық аспаптың мойнындағы сол қолдың бір жерде тұрып, дыбыстардың белгілі бір кезектігін орындайтын орны; Классикалық бидегі қолды ұстап тұру мен аяқтарды қоюдың бұлжымас ережелері.Программалау тілдері. Компьютер іске қосылғанда ондағы көптеген программалар жүмыс істей бастайды. Алдымен компьютердің тұрақты жадында үнемі сақтаулы түратын щюграммалар өз жүмысын бастайды. Олар қатаң дискінің, монитордың, пернетақтаньщ және т.б. сыртқы қүрылғылардың жүмысқа жарамдылығын және жүмысқа қабілеттілііін тексереді. Егер барлық жабдықтар дүрыс жүмыс істейтін болса, онда қатаң дискіден комльютердің жедел жадьша өте үлкен әрі күрделі операциялық жүйенің программалары жүктеле бастайды.
Жабдық - бір нәрсеге керек механизмдер, тетіктер, әр түрлі құралғылар жинағы.
Осы жүктелу кезінде өр түрлі сыртқы қүрылғылардың драйверлері және барлық мүмкін болатын қызмет ету функциясын автоматты түрде орындайтын және пайдаланушыға көмек беретін жүйелік қызмет етуші программалар іске қосылады.
Драйвер - (ағылш. drіver - жүргізуші) - компьютердің сыртқы құрылғылармен өзара әрекеттесуін басқаратын бағдарлама. Драйверлер компьютерді басқаратын операциялық жүйелердің (MS DOS, Wіndows, Unіcs, т.б.)
Операциялық жүйе жүктслш болғаннан кейін мәтін редакторы, электрондық кесте, деректер қоры, ойындар т.с.с. қолданбалы программалар іске қосылады.

Осы аталған көптеген программалар өздігінен пайда болған жоқ. әрбір қызмет етуші программаны, әрбір драйверді, редакторды, ойыңдарды, тіптен операциялық жүйенің өзін де программалаушылар жасаған. Программаларды жасауда қазіргі заманғы компыотерлерде әр түрлі деңгейдегі программалау тіддері пайдаланылады.

Жалпы жағдайда программалау тілі деп информацияның жазылуьш және оның түрленуін белгілі ережелер бойынша формальды етіп беретін қүралдарды, яғни басқаша айтар болсақ, дерекгерді жазуға және оларды белгілі ережелер (алгоритмдер) бойьшша өвдеуге арналган адам мен компьютерді байланыстыратын формальды тілді айтамыз.

Ақпарат (лат. informatio - түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты.

Тілдің қүрамында информацияның негізгі элементтерін қүрудьщ қүралдары және осы элеменггерден әр түрлі мазмүнды қүрылымдар қүруға арналған ережелер жүйесі бар. әр түрлі белгілері бойынша жіктеуге болатын бірнеше жүздеген программалау тілдері бар.

Компыотерді әр түрлі тәсілмен программалауға болады. Программалаудың даму тарихьша шолу жасай отырып, программалау тілдері былайша жіктелетіндігін байқаймыз:


 • машина кодында программалау;

 • ассемблер тішнде программалау;

 • алгоритмдік программалау;

 • процедуралық программалау;

 • объектілі - бағдарланған программалау;

 • көріністі программалау.

Программалау жүйелері. қазіргі кезде ең көп тараған әмбебап программалау тілдеріне мыналар жатады:

 • Basic (Бейсик);

 • Pascal (Паскаль);

 • C (СИ ).

Осы үш тіл үзақ уақыт дамудың нәтижесіңце тек жай ғана программалау тілі болып қана қалған жоқ, бүтіндей бір програм-мааау жуйелеріне айналды.

Программалау жүйесі деп программалау тілін, осы тілде про-грамманы жасауды және орывдауды қамтамасыз ететін жүйелік программалық қүралдармен біріктіруді айтады.

Программалау жүйесінің программалау тілінен айырмашылығы оның тек компиляторы ғана емес сонымен бірге щюграмма-лауды жеңіддететін бірнеше қосымша програмалары болады. Программалау жүйесінің көмегімен программаны жазбайды, ойын-шықтарды қүрастыруға арналған жиыннан балалар ойыншығын қүрастырғандай қүрастырады.

Интерфейстің сыртқы түрін және басқару элементгерінің орнын сипатгау үшін программа мәтінінің көптеген қатарларын жазудың орнына Сіз дайын объектілерді экрандағы қажетгі орындарга жай ғана тасымалдап апарасаңыз жетіп жатыр.

Basic тілі Visual Bade программалау жүйесіне, Pascal тілі Delphi жүйесіне, ал C тілі бірнеше жүйеге, мысалы, Borland C және Microsoft Visual C жүйелеріне айналды. Мына төмендегі схемада программалау тілдері мен программалау жуйелерінің өзара ара қатынасы бейнеленген.

Бүрын компьютерді негізінен пернетақтаның көмегімен басқарған, яғни пернетақтадан командалар теріліп, компьютерге программа мәтіңдері ендірілетін.

 

"Visual Basic" пәні профильді пәндер блогына жатады да "Информатика" мамандығын игергенде кәсіби білім, іскерліктерін қүрайды. Кәзіргі қаумда қарқын пайда болып жатқан жаңа технологиялардың барлыгы компьютер программаларын жобалау, қүру мәселелерімен үштасып дамып жатыр.Оқулықта келтірілген түсініктерді толықтай ұғып-түсіну үшін студенттер ең болмаганда төменгі екі шартты орындаулары керек.

1. Оқуға деген талпыныс болуы шарт.

2. Дербес компьютердің программалық және аппараттық жабдықталуын біліп, онымен жұмыс істеу тәжірибесі болу керек.

Дербес компьютер (қысқаша ДК) - компьютердің қазіргі уақытта ең кең тараған түрі болып табылады. Дербес компьютер бір мезгілде бір адамның пайдалануына арналған. Дербес компьютерлердің негізгі екі санаты бар: стационарлық және тасымалы компьютерлер.

Сонымен қатар: • Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows XP сияқты графикалық Операциялық жүйелермен жұмыс тәжірибесі;
  Графика - (гр. graphein, тырнау, жазу, салу дегеннен) Жазуда қолданылатын таңбалардың (әріп және тыныс белгілерінін) жиынтығы. Жазу танбалары жүйесі мен тілдін фонетикалық жүйесінің ара қатынасын, байланысын білдіреді.


 • программалық өнімдерді орнатудан хабары болуы;

 • файлдық жүйемен, оның ішінде командалық файлдарімен, сонымен қатар autoexec.bat және config.sys файлдарымен таныс болуы;

 • жад, коммуникадиялық қүралдар, дискілік жинақтауыштар тәрізді аппараттық компоненттерді орната білуі қажет.
 • Лекция 1. Кіріспе. Жоспары
 • Visual Bade
 • Дербес компьютердің

 • жүктеу 67.62 Kb.