Главная страница
Контакты

    Басты бет


Жұмыс бағдарламасы 6N050100 «Әлеуметтану»

жүктеу 97.65 Kb.жүктеу 97.65 Kb.
Дата23.10.2017
өлшемі97.65 Kb.

Жұмыс бағдарламасы 6N050100 «Әлеуметтану»


Жұмыс оқу бағдарламасының титулды парағы Нысан ПМУ ҰС 7.18.417 Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Әлеуметтану және саясаттану кафедрасы 6М050100 «Әлеуметтану» мамандығының магистранттарына арналған «Әлеуметтанушылық ойдың даму тарихы» пәнінен ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ Павлодар Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописной Жұмыс оқу бағдарламасының бекіту парағы Нысан ПМУ ҰС 7.18.417 БЕКІТЕМІН ОЖ проректоры _____Н.Э.
Мемлекет - белгілі бір аумаққа иелік етіп, сол жердегі халықтың еркін дамуына мүмкіндік беретін, қоғам табиғатынан туындайтын ортақ істерді атқаруға қажетті басқарудың жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан жүйесі, саяси билік ұйымы.
Пфейфер 20__ж.«__»________ Құрастырушы: ____________с.ғ.к., доцент М.А.Алтыбасарова Әлеуметтану және саясаттану кафедрасы «Әлеуметтанушылық ойдың даму тарихы» пәнінен 6М050100 «Әлеуметтану» мамандығының магистранттарына арналған ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ Жұмыс бағдарламасы 6N050100 «Әлеуметтану» мамандығының жұмыс оқу жоспары және элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген 2013 ж. «___» ________ бекітілген Кафедра отырысында ұсынылды 2013 ж.
Еңбек "Еңбек" - өзінің тұтынушылығын қамтамасыз етуге қажетті бүкіл заттар жиынтығын жасайтын адам әрекетінің негізгі формасы.
«23» сәуір №17 Хаттама. Кафедра меңгерушісінің атқарушысы _______ А.А. Акишев 2013 ж. «23» сәуір. Тарих және құқық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 2013 ж. «24» мамыр №10 Хаттама. ОӘК төрайымы ______________ Ш.К. Сулейменова 2013 ж. «24» мамыр. КЕЛІСІЛДІ Тарих және құқық факультетінің деканы ___________ А.А. Акишев 2013ж. «24» мамыр МАҚҰЛДАНДЫ ОӘБ бастығы _____________ Е.М. Жуманкулова 2013ж. «25» мамыр Университтетің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 2013ж. «25» мамыр № 6 Хаттама 1. Оқу пәнінің паспорты Пәннің атау «Әлеуметтанушылық ойдың даму тарихы» Тандау бойынша компонентті пән Кредиттердің саны және оқу мерзімі барлығы – 2 кредит Курс: 2 Семестр: 3 Аудиториялық сабақтар – 30 сағат Дәріс – 15 сағат Тәжірибе семинар сабақтары - 15 сағат МӨЖ – 120 сағат Оның ішінде МОӨЖ – 30 сағат Жалпы пәннің көлемі – 150 сағат Бақылау формасы Емтихан – 3 семестр Алдынғы реквизиттер: Осы пәнді менгеру үшін келесі пәндерді оқып-үйрену нәтижесінде қалыптасқан білімдер мен дағдылар керек: әлеуметтанудағы теориялар мен фактілер арақатынасы, әлеуметтанулық зерттеулердегі үлгілеу және болжау.
Сабақ - бір пәнді оқытуға арналған оқу сағаты; мектептегі оқу жұмысын ұйымдастырудың негізгі түрі.
Кейінгі реквизиттер: Осы пәнді оқып-үйрену нәтижесінде қалыптасқан білімдер мен дағдылар мемлекеттік емтихан тапсыру және дипломдық жұмысты қорғау үшін керек. 2. Пәні, мақсаттары және міндеттері Пәннің мақсаты «Әлеуметтанушылық ойдың даму тарихы» пәнін игеру магистранттарға әлеуметтанудың даму тарихы туралы жан-жақты білім алуға мүмкіндік береді, сондай-ақ, магистранттардың бұл пәнді игеруі тарихи кезеңдерді және әлеуметтанудағы теорияларды салыстырмалы талдау дағдыларына ие болуға, магистранттардың әлеуметтанушылық концепцияларының қазіргі заманмен арақатынасын, әлеуметтанудың ғылым ретіндегі ары қарай дамуын болжауға ықпалын тигізеді.
Мақсат - белгілі бір межеге қол жеткізуге бағытталған әрекеттің ой-санадағы көрінісі. Мақсат ойлау нәтижесінде болашақты алдын ала болжау арқылы туатын мұрат, ішкі қозғаушы күшті білдіреді. Мақсатқа жету үшін әр түрлі іс-әрекеттер мен қимылдар жасалады.
Пәннің оқыту мақсаты Магистранттарға батыс әлеуметтануының қалыптасуы мен дамуының кезеңдері туралы мағлұмат беру, әлеуметтанулық теориялар мен бағыттарды салыстырмалы талдау дағдыларына үйрету, оларды ғылыми ойлауға үйрету. Пәннің оқыту міндеттері - әлеуметтанудың қалыптасуының негізгі кезеңдерімен, бағыттарымен, қалыптасу алғышарттарымен таныстыру; - әлемдік әлеуметтанулық ғылымның ғалымдары еңбектерімен таныстыру; - қазіргі әлеуметтану теориялары мен бағыттары туралы мәліметтер беру. 3.
Ғалым (араб.: عالِم‎ - а́лим) - сөзі арабтың а́лим: (дінді) оқыған, оқымысты адамдарына арнап қолданылатын сөзі.
Мәліметтер (данные; data) - автоматты құралдардың көмегімен, кей жағдайда адамның қатысуымен, өңдеуге I ыңғайлы түрде берілген мағлұмат. Мәліметтердің кірістік, шығыстық, басқару, проблемалық, сандық, мәтіндік, графикалық және т.б.
Білімге, істеу білуге, дағдыларға және компетенцияларға талаптары Пәнді игеру барысында магистранттардың түсініктері болуы керек: білуі керек: - әлеуметтанудың ғылым ретіндегі қалыптасу кезеңдерін; - әлеуметтанулық ғылымның классиктерінің еңбектерін; - әлеуметтанудағы ұлттық мектептердің қалыптасу ерекшеліктерін. этникааралық қақтығысты түсіндіретің концепциялар туралы . істеу білу керек: - әртүрлі бағыттағы концепциялардағы ортақ және ерекше белгілерді анықтай алуы керек; - этникааралық қақтығыстарды реттеу жолдарың іздеп табу; - әлеуметтік саясатты жүргізудің қызмет ету қағидаларың анықтау. тәжірибелік дағдыларға ие болуы керек: - әлеуметтанулық ғылымның дамуының негізгі тенденцияларын; - тарихи және салыстырмалы әдістерді талдауын.
Әдіс , метод (гр. 'μέθοδος',methodes зерттеу не тану жолы, бір нәрсеге жетудің жолы) - көздеген мақсатқа жетудің тәсілі, тәртіпке келтірген қызмет жүйесі. Әдіс философияда зерттелетін нәрсенің ойша нұсқасын жасау үшін қажетті таным құралы болып табылады.
компетентты болу: - шешімдерді қабылдауда; - әлеуметтік мәдениетте. 4 Оқыту пәнінің тақырыптық жоспары Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттардың бөлінуі № пп Тақырыптардың атауы Сабақ түрлері бойынша аудиториялық сағаттар саны МӨЖ Дәріс Тәжірибе (семинар) Лабора ториялық, студиялық, индивидулдық Барлығы Оның ішінде МОӨЖ 1 Әлеуметтанудың өз бетінше ғылыми теория қалыптасуы№ О.
Блок тақырыбы (Заголовок блока; block header) - блоктың басында орналасып, ол жайлы мәліметтер беретін және операциялық жүйеде қолданылатын арнайы жазба. Мысалы, блок тақырыбында оған кіретін логикалық жазбалар саны көрсетілуі мүмкін.
Академия - ғылыми қоғамдардың, мекемелердің, оқу орындарының атауы. "Академия" сөзі гректің Akademos деген мифтік батырының атынан шыққан. Біздің заманымыздан бұрын 4 ғасырда Афины маңындағы "қасиетті бақ" сол батырдың атымен аталып, онда Платон өз шәкірттеріне лекция оқыған.
Конттың әлеуметтанулық жобасы және оның замандастарының концепциялары (Г.Спенсер, К.Маркс) 1 1 - 8 4 2 Э.Дюркгейм, М.Вебердің әлеуметтанулық теориялары 1 1 - 8 2 3 П.Сорокиннің интегралды әлеуметтануы 1 1 - 8 2 4 Т.Парсонс: әрекеттің жалпы теориясы және әлеуметтік жүйелер 1 1 - 8 2 5 Г.Зиммель мен Ф.Теннистің әлеуметтанулық концепциялары 1 1 - 8 2 6 Р.Мертон әлеуметтануы 1 1 - 8 2 7 Әлеуметтанудағы феноменология мен этнометодология 1 1 - 8 2 8 Символдық интеракционизм 1 1 - 8 2 9 Қақтығыстар теориясы 1 1 - 8 2 10 Әлеуметтанудағы қазіргі бағыттар 1 1 - 8 2 11 М.Фуконың билік социологиясы 1 1 - 8 2 12 А.Туреннің іс-әрекет әлеуметтануы 1 1 - 8 2 13 Ю.Хабермастың коммуникативтік іс-әрекеттер теориясы 1 1 - 8 2 14 Қазіргі қазақстандық әлеуметтану және батыс ғылыми теориялары 1 1 - 8 2 15 Жаһандану және социологиялық білім 1 1 - 8 2 Барлығы: 150 (2 кредит) 15 15 - 120 30 5.
Әлеуметтану - қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы ғылым. Әлеуметтану фактілерді, үдерістерді, қатынастарды, жеке тұлғалардың, әлеуметтану топтардың қызметін, олардың рөлін, мәртебесі мен әлеуметтану мінез-құлқын, олардың ұйымдарының институты.
Әдебиеттер тізімі Негізгі: 1.
Әдебиет (араб.: асыл сөз‎) - сөз өнері, әлеуметтік мәні бар шығармалар жиынтығы.
Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. Учебное пособие для вузов. М., 2009.-355 с. 2. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 2010.- 525 с. 3. Геллнер Э. Нации и национализм. М., 2011.-168с. 4. Гражданские, этнические и религиозные идентичности в современной России. Отв. ред. Магун В. С. М., 2012. - 205с. 5. Дробижева Л. М. Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской России. М., 2011. - 355с. Қосымша: 6. Дробижева Л.М., Аклаев А.Р., Коротеева В.В., Солдатова Г.У. Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 1990-х гг. М., 2007. – 445 с. 7.
Демократизация (көне грекше: δῆμος - халық және көне грекше: κράτος - билік) - демократиялық құрылымды қалыптастыруға және бекітуге бағытталған саяси және әлеуметтік процестер.
Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. М., 2007. - 435с. 8. Идентичность и конфликт в постсоветских государствах. Отв. ред. В. Тишков, М. Олкотт. М., 2009. - 625с. 9. Ильин В. Социальное неравенство. М., 2008. С. 148-188. 10. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М., 2009. - 355с.

  • Демократизация

  • жүктеу 97.65 Kb.