Главная страница
Контакты

    Басты бет


Ғылыми зерттеу жұмысы бойынша Ұсынымдар

жүктеу 27.94 Kb.жүктеу 27.94 Kb.
Дата28.05.2018
өлшемі27.94 Kb.

Ғылыми зерттеу жұмысы бойынша Ұсынымдар


Ғылыми - зерттеу жұмысы бойынша ҰСЫНЫМДАР Ғылыми - зерттеу жұмысы жаңа педагогикалық жұмысты құрастырушы болып табылады, сондықтан оқытушыларда ғылыми-зерттеу жұмыстарды жоспарлауда және ұйымдастыруда қиындықтар туындайды. Пайда болған қиындықтарды жою мақсатында, оқытушыларға әдістемелік көмек көрсету үшін ғылыми - зерттеу жұмысы бойынша осы ұсынымдар әзірленді.
Педагогика (гр. 'παῖς', paіda - бала, гр. 'ἄγω', gogos - жетектеуші) - жеке адамды тәрбиелеп, қалыптастыру үшін белгілі мақсатқа бағытталған жүйелі тәрбие мен білім беру туралы ғылым; тәрбиені, білім беруді және оқытуды зерттейтін теориялық және практикалық ғылымдардың жиыны.
Әдістеме - педагогика ғылымының жеке пәндерден берілетін білім көлемі мен мазмұнын негіздеп, оны оқытудың тиімді әдістерін зерттейтін бір саласы. Тұтасынан алғандағы жас ұрпақты тәрбиелеу мен оқыту процесінің заңдылықтарын дидактика зерттейді.
Мақсат - белгілі бір межеге қол жеткізуге бағытталған әрекеттің ой-санадағы көрінісі. Мақсат ойлау нәтижесінде болашақты алдын ала болжау арқылы туатын мұрат, ішкі қозғаушы күшті білдіреді. Мақсатқа жету үшін әр түрлі іс-әрекеттер мен қимылдар жасалады.
Ғылыми зерттеу келесі тәртіпте жүргізіледі: таңдалған тақырыптың өзектілігін дәлелдеу; зерттеудің мақсаты мен нақты міндеттерінің қойылуы; болжамдарды және мәселелерді анықтау; зерттеу объектісін және тақырыбын анықтау; зерттеуді өткізу әдісін таңдау; зерттеу процессін сипаттау; зерттеу нәтижесін талқылау; алған нәтижелердің бағасын және қорытындысын қалыптастыру. Ғылыми зерттеу келесі негізгі компоненттерді қамтиды: Зерттеу тақырыбы - бұл зерттеу саласының аспектілеріне тұжырымды және анық шектеу. Тақырып өзекті болуы керек, яғни әзірлеме уақыттың объективті талаптарымен анықталады, ал зерттейтін мәселенің ғылымда әзірленген жауабы болмауы керек. Зерттеу мақсаты - себепті - тергеу байланысын және заңдылығын анықтау, теорияны және әдістерді әзірлеу. Зерттеу міндеттері - тәжірибелі жұмыста (апробациялау) үйрену, анықтау, табу, жинақтап қорыту, сонымен басқалары. Зерттеу болжамы - пайда болған сұраққа, мәселенің теориялық және тәжірибелік жағдайын жан-жақты зертеп білудің негізінде әзірленген, болжамды жауап. Зерттеу авторы гипотезаны жаңа көзқарастың пайда болуы немесе зерттеу жүргізіп жатқанды түсіну деп тұжырымдайды Зерттеу объектісі - саланы іздестіру. Жүйелер, құбылыстар, үдерістер (тәрбиелеу, білім беру, дамыту, жеке тұлғаны және ұжымды қалыптастыру) осындай объектілер болуы мүмкін.
Мән және құбылыс - дүниедегі объектілер мен процестердің қажетті жақтарын, танымның сатыларын бейнелейтін философиялық категориялар.
Гипотеза (гр. ὑπόθεσις - негізгі, жорамал) - белгілі бір құбылысты түсіндіру үшін алға тартылатын және тәжірибе түрінде тексеруді және сенімді ғылыми теория болып қалыптасу үшін теориялық негізді талап ететін ғылыми болжам, дәлелденбеген тұжырымдама, жорамал.
Білім беру - тиісті оқу орны арқылы ғылыми мағлұмат беріп, адамның танымын, білімін, дағдысын, дүниеге көзқарасын жетілдіру процесі; қоғам мүшелерінің мәдениетін дамытудың негізгі шарты; мақсаты - қоғам мүшелерінің адамгершілік, интектуалды, мәдени дамуында және олардың денесінің дамуында, кәсіптік біліктілігінде жоғары деңгейге қол жеткізу болып табылатын тәрбие мен оқытудың үздіксіз процесі; жүйеге келтірілген білім, іскерлік дағды және ойлау тәсілдері көлемін меңгеру процесі мен нәтижесі. Білімділіктің басты өлшемі - білімнің жүйелілігі, ойлаудың жүйелілігі мен логикалылығы.
Зерттеу тақырыбы - объектінің ішінде іздестіру саласының шектеулі аспектасы; өту үрдісі немесе зерттелген көріністі, элементтердің жиынтығын, байланыстарды, қарым-қатынастарды іске асыру. Зерттеу мәселесі - жауап беруді қажет ететін мәселе; зерттеу жүргізетін оқиғаның беймәлімділігіне тұжырымдама. Ғылыми зерттеуді келесі реттілікпен өткізеді (зерттеу алгоритмі): тақырыпты, мәселені, мақсатты, объектіні, зерттеу тақырбын және міндетін анықтау; зерттеу жоспарын және жұмыстың орындалуы жоспарының бірінші нұсқасын құрастыру; зерттеу мәселесі бойынша әдебиеттер тізімін құрастыру;
Әдебиет (араб.: асыл сөз‎) - сөз өнері, әлеуметтік мәні бар шығармалар жиынтығы.
жалпы әдістемені және зерттеу әдісін, зерттеу базасын анықтау; теорияны және мәселенің тарихын оқып білу, базалық түсінікті саралау (зерттеу жүргізуге болатын ұғымдар); іс - тәжірибе бойынша берілген мәселе шешімінің тәжірибесін зерделеу; констаттациялау материалын жинақтау; алынған нәтижелерді саралау және талдап қорыту және олардың негізінде болжамды құрастыру - пайда болған мәселені шешу тәсілінің мүмкіндігі туралы болжам; болжамды тексеру әдісін әзірлеу; тәжірибелі - эксперименттік жұмысты жүргізу; бақылау срездерін өткізу; алынған нәтижелерді саралау және талдап қорыту, өткізілген зерттеудің теориялық негізділігін тұжырымдау; тәжірибелік ұсынымдарды құрастыру; жұмысты рәсімдеу және әдебиеттік басылымы. Ғылыми зерттеуді жүргізу барысында зерттеудің келесі танымдық әдістерін пайдаланады: зерттеудің эмпириялық әдістері (бақылау, салыстыру, өзгерту, эксперимент жасау); эмпериялық сондай-ақ теориялық зерттеу деңгейінде қолданылатын әдістер (абстракциялаушылық, талдау және синтез, индукция және дедукция, модельдеу);
ДЕҢГЕЙ (Уровень; layer, level) - абстракциялы дерексіздік дәреже; иерархиялық құрылым қабаты; осы желімен орындалатын белгілі бір мәселелер кешенін сипаттайтын есептеуіш желі қүрылымының логикалық қабаты,
теориялық зерттеудің әдістері (абстрактылыдан нақтылыға көшу).


жүктеу 27.94 Kb.