Главная страница
Контакты

    Басты бет


Бексарыұлы Мұратбек delphi визуалды бағдарламалау жүйесі әдістемелік оқу құралы

жүктеу 1.27 Mb.жүктеу 1.27 Mb.
бет9/10
Дата22.10.2017
өлшемі1.27 Mb.

Бексарыұлы Мұратбек delphi визуалды бағдарламалау жүйесі әдістемелік оқу құралы


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

36-сурет
Жұмысты атқару бағдарламасы:

unit kedergy;

// Есептеу батырмасында шерту

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

r1,r2: real; // кедергілердің шамаларыr: real; // тізбек кедергісі

begin


// бастапқы мәліметтерді алу

r1 := StrToFloat(Edit1.Text);

r2 := StrToFloat(Edit2.Text);

if (r1 = 0) and (r2 = 0) then

begin

ShowMessage('Ең болмағанда бір кедергінің мәні берілуі тиіс');exit;

end;37-сурет
// RadioButton1және RadioButton2 ауыстырып қосқыштары бір-//біріне тәуелді, сондықтан қосылу типі жайлы ауыстырып //қосқыштың біреуінің жағдайы арқылы білуге болады

if RadioButton1.Checked

then // Тізбектей ауыстырып қосқышы таңдалды

r:= r1+r2

else // Параллель ауыстырып қосқышы таңдалды

r:= (r1*r2)/(r1+r2);

Label4.Caption := 'Тізбек кедергісі: ';

if r < 1000 then

Label4.Caption := Label4.Caption +

FloatToStrF(r,ffGeneral,3,2) + ' Ом'

else

begin


r:=r/1000;

Label4.Caption := Form1.Label4.Caption +

FloatToStrF(r,ffGeneral,3,2) + ' Ом';

end


end;

// Тізбектей ауыстырып қосқышында шерту

procedure TForm1.RadioButton1Click(Sender: TObject);

begin


// Пайдаланушы қосылу типін өзгертті

Label4.Caption := '';

end;

// Параллель ауыстырып қосқышында шертуprocedure TForm1.RadioButton2Click(Sender: TObject);

begin


// Пайдаланушы қосылу типін өзгертті

Label4.Caption := '';

end;

end.
38-сурет

21. Ом заңы


Жұмыстың мақсаты – физика пәні бойынша Ом заңын пайдаланып, ток, кернеу және кедергінің мәндерін есептейтін бағдарлама құру. 1. Ол үшін жаңа жоба ашып, Пішінге 39-суретте көрсетілген компоненттерді орналастырыңыз.

2. Компоненттердің оқиғалары мен қасиеттерін төменде берілген бағдарламаға сәйкес өңдеп, жұмыс мақсатына сәйкес әрекеттерді атқарыңыз.


Жұмысты орындау бағдарламасы:

unit om_;

{$R *.dfm}

// Токты, кернеуді не кедергіні есептеу

procedure Calculate;

var


I,U,R: real; // ток, кернеу, кедергі39-сурет
begin

if Form1.RadioButton1.Checked then

// ток

begin


U := StrToFloat(Form1.Edit1.Text);

R := StrToFloat(Form1.Edit2.Text);

if (R <> 0) then

begin


I := U/R;

Form1.Label3.Caption := 'Ток: ' + FloatToStrF(I,ffFixed,4,2) + ' А';

end

else ShowMessage('Кедергі нөлге тең болмауы тиіс.');exit;

end;


if Form1.RadioButton2.Checked then

// кернеу

begin

I := StrToFloat(Form1.Edit1.Text);R := StrToFloat(Form1.Edit2.Text);

U := I*R;

Form1.Label3.Caption := 'Кернеу: ' + FloatToStrF(U,ffFixed,4,2) + ' В';

exit;


end;

if Form1.RadioButton3.Checked then

// кедергі

begin


U := StrToFloat(Form1.Edit1.Text);

I := StrToFloat(Form1.Edit2.Text);

if (I <> 0) then

begin


R := U/I;

Form1.Label3.Caption := 'Кедергі: ' + FloatToStrF(R,ffFixed,4,2) + ' Ом';

end

else ShowMessage('Ток нөлге тең болмауы тиіс.');end;

end;


// Ток ауыстырып қосқышын таңдау40-сурет
procedure TForm1.RadioButton1Click(Sender: TObject);

begin


Label1.Caption := 'Кернеу (вольт)';

Label2.Caption := 'Кедергі (Ом)';

Label3.Caption := '';

end;


// Кернеу ауыстырып қосқышын таңдау

41-сурет

procedure TForm1. RadioButton2Click(Sender: TObject);

begin

Label1.Caption := 'Ток (ампер)';Label2.Caption := 'Кедергі (Ом)';

Label3.Caption := '';

end;

// Кедергі ауыстырып қосқышын таңдау

42-сурет
procedure TForm1.RadioButton3Click(Sender: TObject);

begin


Label1.Caption := 'Кернеу (вольт)';

Label2.Caption := 'Ток (ампер)';

Label3.Caption := '';

end;


// Edit1өрісінде пернені басу

procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key:Char);

begin

case Key of'0'..'9',#8: ; // цифрлар және

#13: Edit2.SetFocus; // пернесі

'.',',':

begin


if Key = '.'

then Key := ',';

// үтір белгісін қайта енгізуге мүмкіндік бермейді

if Pos(',',Edit1.Text) <> 0

then Key := Chr(0);

end;


else Key := Chr(0);

end;


end;

//Edit2 өрісінде пернені басу

procedure TForm1.Edit2KeyPress(Sender: TObject; var Key:Char);

begin


case Key of

'0'..'9',#8: ;

#13: Calculate; // батырмасы - есептеу

'.',',':


begin

if Key = '.'

then Key := ',';

// үтір белгісін қайта енгізуге мүмкіндік бермейді

if Pos(',',Edit2.Text) <> 0

then Key := Chr(0);

end;

else Key := Chr(0);end;

end;


// Есептеу батырмасында шерту

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

if (Edit1.Text <> '') and (Edit2.Text <> '')then Calculate // токты, кернеу не кедергіні есептеу

else ShowMessage('Екі өріске де бастапқы мәндер енгізілуі керек');

end;

end.22. Спортсменнің жүгіру жылдамдығын есептеу
Жұмыстың мақсаты – спортсменнің жүгіру жылдамдығын есептей-тін бағдарлама құру.

1. Ол үшін жаңа жоба ашып, төмендегі 43-суретте көрсетілген компоненттерді сол Пішінге орналастырыңыз.

43-сурет
2. Компоненттердің оқиғалары мен қасиеттерін төменде берілген бағдарламаға сәйкес өңдеп, жұмыс мақсатына сәйкес әрекеттерді атқарыңыз.
Жұмысты орындау бағдарламасы:

unit zhygyru;

{$R *.dfm}

// Дистанция өрісіндегі пернені басу

procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

begin


// Key – басылған пернеге сәйкес символ.

// Егер символ рұхсат етілмеген болса, онда процедура оны коды нөлге тең символға ауыстырады. Соның нәтижесінде символ редакциялау өрісінде көрінбейді, сол себепті пайдаланушы бағдарлама кейбір пернелердің басуына әсер етпейді деп ойлап қалады.

// пернелер.

case Key of

'0'..'9': ; // цифрлар

#8 : ; //

#13: Edit2.SetFocus; // - Уақыт өрісіндегі көрсеткіш: //минут

// басқа символдарға – рұхсат етілмейді

else Key :=Chr(0); // символды бейнелемеу

end;


end;

// Уақыт өрісіндегі пернені басу:минут

procedure TForm1.Edit2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

begin


case Key of

'0'..'9': ;

#8 : ; //

#13: Edit3.SetFocus; // - Уақыт өрісіндегі көрсеткіш:секунд

// басқа символдарға – рұхсат етілмейді

else Key :=Chr(0); //символды бейнелемеу

end;

end;


// Уақыт өрісіндегі пернені басу:секунд

procedure TForm1.Edit3KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

begin

case Key of'0'..'9': ;

',','.' : // ондық таңбалы бөлгіш

begin

Key := DecimalSeparator;if Pos(DecimalSeparator,Edit3.Text) <> 0

then Key := Char(0);

end;

#8 : ; //#13 : Button1.SetFocus; // - Есептеу батырмасына //фокустау

// басқа символдарға – рұхсат етілмейді

else Key :=Chr(0); // символды бейнелемеу

end;


end;

// Есептеу батырмасында шерту

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var


dist : integer; // дистанция, метрмен

min : integer; // уақыт, минутпен

sek : real; // уақыт, секундпен

v: real; // жылдамдық

begin

// бастапқы мәліметтерді енгізу өрісінен алуdist := StrToInt(Edit1.Text);

min := StrToInt(Edit2.Text);

sek := StrToFloat(Edit3.Text);

// дистанция мен уақыт нөлге тең болмауы тиіс

if (dist = 0) or ((min = 0) and (sek = 0)) then

begin


ShowMessage('Дистанция мен уақытты көрсету керек.');

exit;


end;

// есептеу

v := (dist/1000) / ((min*60 + sek)/3600);

// нәтиже шығару

label5.Caption := 'Дистанция: '+ Edit1.Text + ' м' + #13 +

'Уақыт: ' + IntToStr(min) + ' мин ' +

FloatToStrF(sek, ffGeneral,4,2) + ' сек ' + #13 +

'Жылдамдық: ' + FloatToStrF(v,ffFixed,4,2) + ' км/сағ';

end;

// Аяқтау батырмасында шертуprocedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

begin


Form1.Close; // Бас пішінді жабу – бағдарлама жұмысын аяқтау

end;


end.44-сурет

23. Файл іздеу


Жұмыстың мақсаты – қажетті файлды іздеп табатын бағдарлама құру.

1. Ол үшін Пішінге мына суретте көрсетілген компоненттерді орнату.

2. Буманы таңдаңыз, оны Шолу арқылы көрсетуге болады, содан соң файлдың немесе оның кеңейтілімін көрсетіп, Табу батырмасын басыңыз.

3. Төменде файл іздеудің бағдарламасы берілген.

45-сурет
Бағдарламасы:

// Файлды көрсетілген каталогтан не ішкі каталогтан іздеуде Find //рекурсивтік процедурасы қолданылады.

unit FindFile_;

{$R *.dfm}

var

FileName: string; // ізделінді файл не маска атыcDir: string;

n: integer; // сұранысты қанағаттандыратын файл саны

// файлды ағымдағы каталогтан іздеу

procedure Find;

var

SearchRec: TSearchRec; //файл не каталог жайлы хабарламаbegin

GetDir(0,cDir); // ағымдағы каталог атын алу

if cDir[length(cDir)] <> '\' then cDir := cDir+'\';

if FindFirst(FileName, faAnyFile,SearchRec) = 0 then

repeat

if (SearchRec.Attr and faAnyFile) = SearchRec.Attr thenbegin

Form1.Memo1.Lines.Add(cDir + SearchRec.Name);

n := n + 1;

end;


until FindNext(SearchRec) <> 0;

// ағымдағы каталогтың ішкі каталогтарын өңдеу

{ Егер жүйелік каталог өңделмесе, онда faAnyFile орнына faDidertory беріледі. Мұның себебі мынада: жай каталог үшін SearchRec.Attr мәні faDirectory (16), ал Program Files үшін - faDirectory+faReadOnly (17), Windows каталогы үшін - faDirectory+faSysFile (20) тең.}

if FindFirst('*', faAnyFile, SearchRec) = 0 then

repeat

if (SearchRec.Attr and faDirectory) = faDirectory then// каталогтар .. және . тағы да каталогтар, бірақ оған кірудің //қажеті жоқ !!!

if SearchRec.Name[1] <> '.' then

begin

// Form1.Memo1.Lines.Add('>>>>'+SearchRec.Name);ChDir(SearchRec.Name);// каталогқа кіру

Find; // іздеуді ішкі каталогта орындау

ChDir('..');// каталогтан шығу

//Form1.Memo1.Lines.Add('<<<<'+SearchRec.Name);

end;

until FindNext(SearchRec) <> 0;end;

// Іздеу батырмасында шерту46-сурет
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin


if not DirectoryExists(Edit2.Text) then

begin


ShowMessage('Каталог дұрыс көрсетілмеді.');

Edit2.SetFocus;

exit;

end;


Button1.Enabled := False;

Label4.Caption := '';

Label4.Repaint;

Memo1.Clear; // Memo1өрісін тазарту

Label4.Caption := '';

FileName := Edit1.Text; // не іздейміз

cDir := Edit2.Text; // қайдан іздейміз

n:=0; // табылған файлдар саны

ChDir(cDir); // каталогтағы іздеудің басына бару

Find; // іздеуді бастау

if n = 0 then

ShowMessage('Іздеу критерийін қанағаттандыратын файлдар жоқ.')

else Label4.Caption := 'Табылған файлдар:' + IntToStr(n);

Button1.Enabled := True;

end;

// пайдаланушы таңдаған каталогты қайтарадыfunction GetPath(mes: string):string;

var


Root: string; // түпкі каталог

pwRoot : PWideChar;

Dir: string;

begin


Root := ''; //түпкі каталог – Жұмыс столы бумасы

GetMem(pwRoot, (Length(Root)+1) * 2);

pwRoot := StringToWideChar(Root,pwRoot,MAX_PATH*2);

if SelectDirectory(mes, pwRoot, Dir)

then

if length(Dir) = 2 // пайдаланушы түпкі каталогты таңдадыthen GetPath := Dir+'\'

else GetPath := Dir

else

GetPath := '';end;

// Бума батырмасын шерту

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

var


Path: string;

begin


Path := GetPath('Буманы таңдаңыз');

if Path <> ''

then Edit2.Text := Path;

end;


end.

24. Файлға жазба қосу


Жұмыстың мақсаты – Файлға жазба қосу әрекетін орындау мүмкіндігін беретін бағдарлама құру.

1. Ол үшін жаңа жоба ашып, мына 47-суреттегі компоненттерді Пішінге орналастырыңыз.

47-сурет

2. Компоненттердің оқиғалары мен қасиеттерін төменде берілген бағдарламаға сәйкес өңдеп, жұмыс мақсатына сәйкес әрекеттерді атқарыңыз.


Бағдарламасы:

unit RewAp_;

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

f: TextFile; // файлfName: String[80]; // файлдың аты

i: integer;

begin

if not OpenDialog1.Executethen

exit;


// Пайдаланушы файлды таңдады

fName := OpenDialog1.FileName;

AssignFile(f, fName);

Rewrite(f); // қайта жазу үшін ашу

// файлға жазу

for i:=0 to Memo1.Lines.Count do // жолдар нөлден бастап //нөмірленеді

writeln(f, Memo1.Lines[i]);

CloseFile(f); // файлды жабу

MessageDlg('Мәліметтер файлға қосылды. ', mtInformation, [mbOk],0);

end;
48-сурет

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

var

f: TextFile; // файлfName: String[80]; // файлдың аты

i: integer;

begin

fName := Edit1.Text;AssignFile(f, fName);

Append(f); // жазба қосу үшін ашу

// файлға жазу

for i:=0 to Memo1.Lines.Count do // жолдар нөлден бастап //нөмірленеді

writeln(f, Memo1.Lines[i]);

CloseFile(f); // файлды жабу

MessageDlg('Жазбалар файлға қосылды ',mtInformation,[mbOk],0);

end;


end.

25. Файлдан оқу


Жұмыстың мақсаты – Файлдан оқуға мүмкіндік жасайтын бағдарлама құру.

1. Жаңа жоба ашып, Пішінге 49-суретте бейнеленген компоненттерді орнатыңыз.

49-сурет

2. Төменде келтірілген бағдарламаны пайдаланып, сол компоненттердің оқиғалары мен қасиеттерін өңдеп, жұмыс мақсатына жеткізетін әрекеттерді орындаңыз.Бағдарламасы:

// мәтіндік файлды редакциялау-қарап шығу

unit rd1_;

{$R *.dfm}

// Ашу батырмасын шерту

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

f: TextFile; // файлfName: String[80]; // файл аты

buf: String[80]; // жолды оқуға арналған буфер

begin

if not OpenDialog1.Executethen {пайдаланушы сұхбатты Болдырмау батырмасын шертіп жапты}

exit;


// пайдаланушы файлды таңдады

fName := OpenDialog1.FileName;

Form1.Caption := fName;

AssignFile(f, fName);

try

Reset(f); // оқу үшін ашуexcept

on EInOutError do

begin

ShowMessage('файлға қатынас жасауда қате кетті '+ fName);exit;

end;


end;

// файлдан оқу

50-сурет
while not EOF(f) do

begin


readln(f, buf); //мәтін жолын файлдан оқу

Memo1.Lines.Add(buf); // жолды Memo1 өрісіне қосу

end;

CloseFile(f); // файлды жабуend;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin // сүзгіні анықтау

OpenDialog1.Filter := 'Мәтін|*.txt';

end;

end.


26. Жұлдыздар
Жұмыстың мақсаты – терезенің кезкелген жерінен тышқанның батырмаларымен шерткенде жұлдыздар шығаратын бағдарлама құру.

1. Жаңа жоба ашып, Пішінге 51-суретте көрсетілгендей компонент-терді орналастырыңыз.

51-сурет
2. Компоненттердің оқиғалары мен қасиеттерін төменде берілген бағдарламаға сәйкес өңдеп, жұмыс мақсатына сәйкес әрекеттерді атқарыңыз.
Жұмысты орындау бағдарламасы:

unit Zhuldyzdar_;

{$R *.dfm}

// жұлдыз салады

procedure TForm1.StarLine(x0,y0,r: integer);

// x0,y0 – жұлдыз центрінің координатасы

// r – жұлдыз радиусы

var


p : array[1..11] of TPoint; // сәулелер мен ойыстар //координаталарының жиымы

a: integer; // ОХ осі мен жұлдыз центрін және сәуле не ойыс //ұшын қосатын түзу арасындағы бұрыш

i: integer;

begin


a := 18; // оң жақ көлденең сәуледен бастап салу

for i:=1 to 10 do

begin

if (i mod 2 = 0) thenbegin // ойыс

p[i].x := x0+Round(r/3*cos(a*2*pi/360));

p[i].y:=y0-Round(r/3*sin(a*2*pi/360));

end


else

begin // сәуле

p[i].x:=x0+Round(r*cos(a*2*pi/360));

p[i].y:=y0-Round(r*sin(a*2*pi/360));

end;

a := a+36;end;

p[11].X := p[1].X; // жұлдыз контурын тұйықтау үшін

p[11].Y := p[1].Y;

Canvas.Polyline(p); // жұлдыз контурын сызу

end;

// тышқан батырмасын басуprocedure TForm1.FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;

Shift: TShiftState; X, Y: Integer);

begin

if Button = mbLeft // сол жақ батырма басылды ма?then Canvas.Pen.Color := clBlack

else Canvas.Pen.Color := clRed;

StarLine(x, y, 30);

end;


end.

27. Мәліметті басып шығару


Жұмыстың мақсаты – кестемен берілген мәліметтерді басып шығаратындай бағдарлама құру.

1. Жаңа жоба ашып, сол Пішінге 52-суретте көрсетілген компоненттерді орнатыңыз.

52-сурет
2. Төменде келтірілген бағдарламаны пайдаланып, сол компоненттердің оқиғалары мен қасиеттерін өңдеп, жұмыс мақсатына жеткізетін әрекеттерді орындаңыз.
Бағдарламасы:

{ Бағдарлама тек басып шығаруды ғана орындайды. }

unit malymet_;

{$R *.dfm}

uses Printers;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

var

i: integer;begin

with StringGrid1 do

begin

Cells[0,0] := ' №';Cells[1,0] := ' Аты-жөні';

Cells[2,0] := ' Білімі';

Cells[3,0] := ' Санаты';

Cells[4,0] := ' Өтілі';

for i:=1 to 10 do

Cells[0,i] := ' '+IntToStr(i);

end;

end;
// Басып шығару батырмасында шертуprocedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

const


LEFT_MARGIN = 2; // сол жақтан шегініс 2 см

TOP_MARGIN = 2; // жоғарыдан шегініс 2 см

var

dpiX, dpiY : integer; // Принтердің X және Y бойынша шығару //мүмкіндігіkx,ky: real; // экран координатын принтердің Х және Y бойынша //координатына айналдыру коэффициенті

// кесте


p: array[0..4] of integer; // бағандар орны

x1,y1,x2,y2: integer; // кестенің шекаралары

px,py: integer; // шығу нүктесінің көрсеткіші

i,j: integer;

begin

{ Экран мен принтердің шығару мүмкіндіктері әр түрлі, енді олардағы кескін өлшемдерін сәйкестеу үшін экран нүктелерінің координатын принтер координатына түрлендіретін коэффициентке көбейту керек. Ол принтердің мүмкіндігіне байланысты. Мыс, принтердің шығаруы 300 dpi болса, онда экрандікі -96 dpi, сонда коэффициент 300/96=3.125-ке тең.}// GetDeviceCaps функциясы құрылымдар сипаттамасын алуға //мүмкіндік береді

// LOGPIXELSX -X бойынша дюймге келетін пикселдер саны

dpiX := GetDeviceCaps(Printer.handle,LOGPIXELSX);

dpiY := GetDeviceCaps(Printer.handle,LOGPIXELSY);

kx := dpiX / Screen.PixelsPerInch;

ky := dpiY / Screen.PixelsPerInch;

px := Round(LEFT_MARGIN / 2.54 * dpiX);

py := Round(TOP_MARGIN / 2.54 * dpiY);

// кесте бағандарының «принтерлік» координаттарын есептеу

p[0] := px;

for i:=1 to 4 do

begin


p[i] := p[i-1] + Round(StringGrid1.ColWidths[i-1]* kx);

end;


with Printer do

begin


BeginDoc; // басып шығаруды ашу

// кестенің тақырыбы

Canvas.Font.Name := Edit1.Font.Name;

Canvas.Font.Size := Edit1.Font.Size;

Canvas.TextOut(px,py,Edit1.Text);

// StringGrid1кестенің құрамы

py := py+ Round(Edit1.Font.Size * 2 * ky);

x1 := px; y1 := py; // кестенің сол жақ жоғарғы бұрышы

Canvas.Font.Name := StringGrid1.Font.Name;

Canvas.Font.Size := StringGrid1.Font.Size;

x2 := p[4] + Round(StringGrid1.ColWidths[4]* kx);

y2 := py +

Round(StringGrid1.RowCount * StringGrid1.RowHeights[1] * ky);

for j:=0 to StringGrid1.RowCount do

begin

// кестенің жолдарыfor i:=0 to StringGrid1.ColCount do

begin


Canvas.TextOut(P[i],py,StringGrid1.Cells[i,j]);

// көлденең сызық

Canvas.MoveTo(p[0],py);

Canvas.LineTo(x2,py);

end;

py:=py+ Round(StringGrid1.RowHeights[j]* ky);end;

// тік сызық

for i:=0 to StringGrid1.ColCount -1 do

begin


Canvas.MoveTo(p[i],y1);

Canvas.LineTo(p[i],y2);

end;

Canvas.MoveTo(x2,y1);Canvas.LineTo(x2,y2);

EndDoc; // басып шығаруды жабу

end; end; end.

.

28. Тир


Жұмыстың мақсаты – біршама ойнауға, өзіңнің шалт қимылыңды көрсетуге арналған тир ойынының бағдарламасын құру.

1. Ол үшін жаңа жоба ашып, сол Пішінге қажетті компоненттерді орналастырыңыз.

2. Төменде келтірілген бағдарламаны пайдаланып, сол компоненттердің оқиғалары мен қасиеттерін өңдеп, жұмыс мақсатына жеткізетін әрекеттерді орындаңыз.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 • 38-сурет
 • Жұмысты орындау бағдарламасы
 • 22. Спортсменнің жүгіру жылдамдығын есептеу
 • 43-сурет 2. Компоненттердің оқиғалары мен қасиеттерін төменде берілген бағдарламаға сәйкес өңдеп, жұмыс мақсатына сәйкес әрекеттерді атқарыңыз. Жұмысты орындау бағдарламасы
 • 44-сурет №23. Файл іздеу
 • 45-сурет Бағдарламасы
 • 47-сурет
 • 51-сурет 2. Компоненттердің оқиғалары мен қасиеттерін төменде берілген бағдарламаға сәйкес өңдеп, жұмыс мақсатына сәйкес әрекеттерді атқарыңыз. Жұмысты орындау бағдарламасы
 • 27. Мәліметті басып шығару
 • 52-сурет 2. Төменде келтірілген бағдарламаны пайдаланып, сол компоненттердің оқиғалары мен қасиеттерін өңдеп, жұмыс мақсатына жеткізетін әрекеттерді орындаңыз. Бағдарламасы

 • жүктеу 1.27 Mb.