Главная страница
Контакты

    Басты бет


Бексарыұлы Мұратбек delphi визуалды бағдарламалау жүйесі әдістемелік оқу құралы

жүктеу 1.27 Mb.жүктеу 1.27 Mb.
бет8/10
Дата22.10.2017
өлшемі1.27 Mb.

Бексарыұлы Мұратбек delphi визуалды бағдарламалау жүйесі әдістемелік оқу құралы


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Ішкі бағдарлама листингі:

procedure TForm1.CheckListBox1ClickCheck (Sender: TObject);

var i, s: Integer;

begin


ListBox1.Clear;

for i: = 0 to CheckListBox1.Items.Count-1 do if CheckListBox1.Checked[i] then ListBox1.Items.Add (CheckListBox1.Items[i]);

s := 0;

for i := 0 to ListBox1.Items.Count -1 dos := s + StrToInt(ListBox1.Items[i]); Label1.Caption := 'Қосынды: ' + IntToStr(s); if s = 50 then

begin


Label1.Caption := 'Қосынды:' + IntToStr (s); CheckListBox1.Enabled := False; ListBox1.Enabled := False; end;

end;


13. Калькулятор
Жұмыстың мақсаты – кезкелген санмен (ондық бөлшекпен де) қосу мен азайту амалдарын орындай алатын қарапайым калькулятордың бағдарламасын дайындау. 1. Бағдарлама іске қосылғанда калькулятор терезесін шығару.21-сурет
2. Калькулятормен кезкелген санды қосу және азайту амалдарын орындау.

3. Калькуляторды уақытша көрсетпеу үшін тақырып жолындағы «Жиыру», ал бағдарламадан шығу үшін «Жабу» батырмасын шерту керек.

Бағдарламаны іске асыру жоспарының сипаттамасы

1.Жаңа жоба ашу.

2.Пішінге мына компоненттерді: Button батырмасын, Edit мәтіндік өрісін орналастыру.

3.Мына бағдарламаны пайдаланып, Калькуляторды дайындап көріңіз:var

accum: real; // аккумулятор

oper: integer; // амал: 1 - '+' ; 2 - '-'; // 0 - "орындау"("=" батырмасы)

f: integer; { f = 0 жаңа санның бірінші цифрын күту, мыс, амал орындалған соң, индикаторда нәтиже көрінген кезде.

f = 1 қалған цифрларды күту}

procedure TForm1.Button0Click(Sender: TObject); // 0 батырмасы

begin

if f = 0 // санның бірінші цифрыthen begin Edit1.Text := '0'; f := 1; //басқа цифрларды күту end

else if Edit1.Text <> '0' // индикатордағы санның басында бірнеше нөл болмауы үшін

then Edit1.Text := Edit1.Text + '0';

end;


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); // 1 батырмасы

begin


if f = 0 // санның бірінші цифры

then begin Edit1.Text := '1'; f := 1; // басқа цифрларды күту end

else Edit1.Text := Edit1.Text + '1';

end;


procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); // 2 батырмасы

begin


if (f = 0) then begin Edit1.Text := '2'; f := 1; end

else Edit1.Text := Edit1.Text + '2';

end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); // 3 батырмасыbegin

if f = 0 then begin Edit1.Text := '3'; f := 1; end

else Edit1.Text := Edit1.Text + '3';

end;


procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject); // 4 батырмасы

begin


if f = 0 then begin Edit1.Text := '4'; f := 1; end

else Edit1.Text := Edit1.Text + '4';

end;

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject); // 5 батырмасыbegin

if (f = 0) then begin Edit1.Text := '5'; f := 1; end

else Edit1.Text := Edit1.Text + '5';

end;


procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject); // 6 батырмасы

begin


if f = 0 then begin Edit1.Text := '6'; f := 1; end

else Edit1.Text := Edit1.Text + '6';

end;

procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject); // 7 батырмасыbegin

if f = 0 then begin Edit1.Text := '7'; f := 1; end

else Edit1.Text := Edit1.Text + '7';

end;


procedure TForm1.Button8Click(Sender: TObject); // 8 батырмасы

begin


if f = 0 then begin Edit1.Text := '8'; f := 1; end

else Edit1.Text := Edit1.Text + '8';

end;

procedure TForm1.Button9Click(Sender: TObject);begin

if f = 0 then begin Edit1.Text := '9'; f := 1; end

else Edit1.Text := Edit1.Text + '9';

end;


procedure TForm1.ButtonZClick(Sender: TObject); // ондық үтір

begin


if Edit1.Text = '0' then begin Edit1.Text := '0,'; f := 1; end;

if Pos(',',Edit1.Text) = 0 then Edit1.Text := Edit1.Text + ',';

end;

procedure DoOper; // амалдардың орындалуыvar numb: real; // индикатордағы сан

begin // accum алдыңғы амалдар нәтижесінен тұрады

// oper – орындалатын амалдың коды. Операнд индикаторда тұр.

numb := StrToFloat(Form1.Edit1.Text);

case oper of

0: accum := numb;

1: accum := accum + numb;

2: accum := accum - numb;

end;

Form1.Edit1.Text := FloatToStr(accum);end;

procedure TForm1.ButtonPlusClick(Sender: TObject); // "+" батырмасы

{ мұнда алдыңғы амалды орындап, нәтижені индикаторға шығару керек, сосын ағымдағы амалды еске сақтап және жаңа санның бірінші цифрын күту режимін орнату керек.}

begin


if f = 0 then oper := 1 // амалды еске сақтау

else begin DoOper; // алдыңғы амалды орындау

oper :=1; // ағымдағы амалды еске сақтау f:=0; end;

end;


procedure TForm1.ButtonMinusClick(Sender: TObject); // "-" батырма

begin


if f = 0 then oper := 2 else begin DoOper; oper :=2; f:=0; end;

end;


procedure TForm1.ButtonEnterClick(Sender: TObject); // "=" батырма

begin


if f = 0 then oper := 0 else begin DoOper; oper :=0; f:=0; end;

end;


procedure TForm1.ButtonCClick(Sender: TObject); // "с" - тазарту

begin


Edit1.Text := '0'; accum := 0; oper := 0; f := 0;

end;


// Edit1 өрісінде пернені басу

procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject; var Key:Char);

begin

Key := Chr(0); // символдарды көрсетпеуend;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

oper := 0;end;

end.


14. Жиымдағы кездейсоқ сандардың индексін табу
Жұмыстың мақсаты – жиымдағы кездейсоқ сандардың индексін табатын бағдарлама құру.

Бағдарламаны іске асыру жоспарының сипаттамасы

1. Жаңа жоба ашу.

2. Пішінге мына компоненттерді: Button, Edit, Label орналастыру.

3. Мына кестеде көрсетілген әрекеттерді орындау:

13 - кесте


Белгі-

ленген


нысан

Object Inspector терезесінің астары

Қасиеттің аты/ Оқиғаның аты

Атқарылатын әрекет

Forml

Properties

Caption

Пішінге «Жиым 1» атын орнату

Events

OnCreate

Мәтіндік өрістердің Text қасиетінің мәндерін тазалау

Buttonl

Properties

Caption

«Тазалау» атын енгізу

Events

Onclick

Мәтіндік өрістердің Text қасиетінің мәндерін тазалау

Button2

Properties

Caption

«Жабу» атын енгізу

Events

Onclick

Пішінді Жабу оқиғасын өңдеу

Button3

Properties

Caption

«Элементтің индексін табу» атын енгізу

Events

Onclick

Енгізілген санның индексін табу оқиғасын өңдеу

Button4

Properties

Caption

«Элементті кездейсоқ енгізу» атын енгізу

Events

Onclick

Жиым элементтерін кездейсоқ енгізу

Editl

Properties

Caption

Text қасиетінің мәнін тазалау

Edit2

Properties

Caption

Text қасиетінің мәнін тазалау

Edit3

Properties

Caption

Text қасиетінің мәнін тазалау

4. айнымалыларды енгізу: ik, k, i : integer; s : string; a : array [1..15] of integer.

5. Жобаны сақтап, сосын оны іске қосып, орындалуын тексеріңіз.


Бағдарлама листингі

procedure Tform1.FormCreate(Sender: Tobject); begin

Edit1.Text := ''; Edit2.Text := ''; Edit3.Text := ''; end;

procedure Tform1.Button1Click(Sender: Tobject); begin

Edit1.Text := ''; Edit2.Text := ''; Edit3.Text := ''; end;

procedure Tform1.Button2Click(Sender: Tobject); begin

close;

end;


procedure Tform1.Button3Click(Sender: Tobject); begin

k := StrToInt (Edit2.Text); For i:= 1 to 15 do

if k = a[i] then ik := i; if ik = 0 then Edit3.Text := 'number ubsent' else Edit3.Text := IntToStr (ik);

end;


procedure Tform1.Button4Click(Sender: Tobject); begin

randomize;

s := '';

For i := 1 to 15 do begin

a[i] := random (26); s := concat (s, IntToStr (a[i]), #32); end; Edit1.Text := s; end; end.

Әрекеттер бойынша жобалардың түрлері:

22-сурет23-сурет


24-сурет25-сурет

15. Уақыт есептеуіш


Жұмыстың мақсаты – ағымдағы уақыт пен ағымдағы күнді шығарып, көрсететін бағдарлама құру.
Бағдарламаны іске асыру жоспарының сипаттамасы

1. Жаңа жоба ашу.

2. Пішінге мына компоненттерді: Button, Edit, Label орналастыру.

3. Мына кестеде жазылған әрекеттерді орындау:14 - кесте

Белгі-

ленген


нысан

Object Inspector терезесінің астары

Қасиеттің аты/ Оқиғаның аты

Атқарылатын әрекет

Form1

Properties

Caption

Пішінге «Таймер» атын орнату

Button1

Properties

Caption

«ағымдағы уақыт» атын енгізу

Events

Onclick

DateTime:=Time; Edit1.Text:=TimeToStr(DateTime);

Button2

Properties

Caption

«Бүгінгі күн» атын енгізу

Events

Onclick

Edit2.Text:=DateToStr(Date);

Edit1

Properties

Caption

Text қасиетінің мәнін тазарту

Edit2

Properties

Caption

Text қасиетінің мәнін тазарту
26-сурет
Ішкі бағдарлама листингі:

var


DateTime : TdateTime;

procedure Tform1.Button1Click(Sender: Tobject); begin

DateTime:=Time;

Edit1.Text:=TimeToStr(DateTime); end;

procedure Tform1.Button2Click(Sender: Tobject); begin

Edit2.Text:=DateToStr(Date); end; end.

16. Оятқыш сағат
Жұмыстың мақсаты – көрсетілген уақытта оятатын оятқыш сағаттың бағдарламасын жасау. Пішінде қазіргі уақыт пен ояту уақыты бөлек-бөлек көрсетіліп тұруы тиіс.27-сурет
Жұмысты іске асырудың бағдарламасы:

var


Hour,Min: word; // индикатордағы уақыт

AlHour, AlMin: word; //оятқышқа орнатылған уақыт AlHour:AlMin

// бағдарлама жұмысының басталуы

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

Hour := HourOf(Now);Min := MinuteOf(Now);

Label1.Caption := IntToStr(Hour);

if Min < 10

then Label2.Caption := '0'+IntToStr(Min)

else Label2.Caption := IntToStr(Min);

end;


// таймерден түсетін сигнал

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);

var

cHour,cMin: word;begin

// ағымдағы уақытты алу

cHour := HourOf(Now);

cMin := MinuteOf(Now);

if Timer1.Tag = 0 //экрандағы бағдарлама терезесі

then begin

{ ағымдағы уақытпен индикаторда көрінген уақыттың сәйкестігін тексеру}

if cHour <> Hour then

begin

Hour := cHour;Label1.Caption := IntToStr(Hour);

end;


if cMin <> Min then

begin


Min := cMin;

if min <10

then Label2.Caption := '0' + IntToStr(Min)

else Label2.Caption := IntToStr(Min);

end;

// (:) қос нүктенің жыпылықтауын қаматамасыз етуif Label3.Visible

then Label3.Visible := False

else label3.Visible := True;

end


else // бағдарлама терезесі жасырылған, сигнал

// жіберу сәтінің келгендігін тексеру

if (cHour = AlHour) and (cMin = AlMin)

// сигнал !

then begin

Form2.Show;

Timer1.Tag := 0;

Timer1.Interval := 1000;

end;

end;


// UpDown1 шерту оятқыш -сағаттың сигнал беру уақытын өзгертеді

procedure TForm1.UpDown1Click(Sender: TObject; Button: TUDBtnType);

begin

if UpDown1.Position < 10then Label4.Caption := '0' + IntToStr(UpDown1.Position)

else Label4.Caption := IntToStr(UpDown1.Position);

end;

// UpDown1 шерту оятқыш-минуттың сигнал беру уақытын өзгертедіprocedure TForm1.UpDown2Click(Sender: TObject; Button: TUDBtnType);

begin


if UpDown2.Position < 10

then Label5.Caption := '0' + IntToStr(UpDown2.Position)

else Label5.Caption := IntToStr(UpDown2.Position);

end;


// OK батырмасын шерту

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

// оятқышты орнатуAlHour := UpDown1.Position;

AlMin := UpDown2.Position;

Timer1.Tag := 1;

Form1.Hide; //

Timer1.Interval := 3000; // әрбір 3 секунд сайын тексеру

end;


end.

17. Олимпиада жалауы


Жұмыстың мақсаты – пішін бетінде олимпиада жалауын сызатын бағдарлама құру.

практическая работа № 27 олимпийский флаг

28-сурет
Ішкі бағдарлама листингі:

unit Unitl;

{$R *.dfm}

procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); begin

with Canvas do begin

// жалауша

Canvas.Pen.Width := 1; Canvas.Pen.Color := clBlack; Canvas.Brush.Color := clCream; Rectangle(30,30,150,115);

// сақиналар

Pen.Width := 2;

Brush.Style := bsClear; // шеңбердің ішкі аймағын боямау

Pen.Color := clBlue; Ellipse(40,40,80,80); Pen.Color := clBlack; Ellipse(70,40,110,80); Pen.Color := clRed; Ellipse(100,40,140,80); Pen.Color := clYellow; Ellipse(55,65,95,105); Pen.Color := clGreen; Ellipse(85,65,125,105); end; end;

end.

18. Функция графигін салу
Жұмыстың мақсаты – түрлі функциялар графигін салатын бағдарлама құру. Төменде үлгі үшін сызықтық және квадраттық фукциялардың графиктерін (0-7) аралығында салу қарастырылды. Бағдарламада кезкелген графикті (0-15) аралығында құруға болады.29-сурет


30-сурет31-сурет32-сурет

Жұмысты орындау бағдарламасы:

unit grafik01;

//GR процедурасын бетінде график сызылатын және өзі басқа //модульде орналасқан Form2 пішіні үшін onPaint оқиғасын өңдеу //процедурасы шақырады.

// Сондықтан функция хабарландыруын басқа модульден шақырып //алу үшін Interface тарауында орналастыру қажет.

procedure gr;

implementation

uses grafik02;

{$R *.dfm}

{ Пішінді құру кезінде StringGrid компонентінің қасиетін орнату:

FixedRows := 0;

RowCount := 2;

Options.goEditing := True;

Options.goTab := True;}

const


COLCOUNT = 15;

var


// функцияның аргументтері мен мәндері

x: array[1..COLCOUNT] of real;

y: array[1..COLCOUNT] of real;

// x,y жиымының мәндері бойынша график салу

procedure gr;

var


i: integer;

x1,x2:real; // функция аргументінің өзгеру шектері

y1,y2:real; // функция мәндерінің өзгеру шектері

l,b:integer; // график шығатын аймақтың сол жақ төменгі бұрышы

w,h:integer; // график шығатын аймақтың ені мен биіктігі

mx,my:real; // X және Y осьтері бойынша масштаб

x0,y0:integer; // координат осьтерінің қиылысу нүктесі

px,py: integer;// пішін бетіндегі графиктің нүкте координаталары

np: integer; // графиктегі нүктелер саны

begin


Form2.Canvas.Rectangle(0,0,Form2.ClientWidth,Form2.ClientHeight);

// график шығатын аймақ

i:=10; // X - сол жақ жоғарғы бұрыш координатасы

b:=Form2.ClientHeight-20; // Y – сол жақ төменгі бұрыш //координатасы

h:=Form2.ClientHeight-40; //биіктігі

w:=Form2.Width-40; // ені

// аргументтің өзгеру шектері мен нүктелер санын анықтау (X //жиымының элементтері өспелі тізбек құрауы тиіс)

x1:=x[1];

i:=1;

while (x[i+1] > x[i]) and (i < COLCOUNT) do i:= i+1;x2:= x[i]; //x[COLCOUNT-1];

np:=i; // нүктелер саны

if np < 2 then begin

ShowMessage('График нүктелері екіден кем болмауы қажет');

exit;

end;


// функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерін табу

y1:=0; y[1]; // минимум

y2:=0; y[1]; // максимум

for i:=1 to np do

begin

if y[i] < y1 then y1:=y[i];if y[i] > y2 then y2:=y[i];

end;


// масштабты есептеу

my:=h/abs(y2-y1); // Y осі бойынша масштаб

mx:=w/abs(x2-x1); //X осі бойынша масштаб

// координат осьтерінің қиылысу нүктесі

x0:=l+Abs(Round(x1*mx));

y0:=b-Abs(Round(y1*my));

with form2.Canvas do

begin


MoveTo(x0,b);LineTo(x0,b-h); // ось Y

MoveTo(l,y0);LineTo(l+w,y0); // ось X

TextOut(l+5,b-h,FloatToStrF(y2,ffGeneral,6,3));

TextOut(l+2,b+2,FloatToStrF(y1,ffGeneral,6,3));

// график салу

for i:=1 to np do

begin

px := x0+Round(x[i]*mx);py := y0-Round(y[i]*my);

Form2.Canvas.Pen.Color := clRed;

Rectangle(px-2,py-2,px+2,py+2); // маркер

if Form1.CheckBox1.Checked then

// қосу сызығы

if i = 1


then MoveTo(px,py)

else LineTo(px,py);

Form2.Canvas.Pen.Color := clBlack;

// функция мәні және аргументі

TextOut(px-5,py-15,FloatToStr(y[i]));

TextOut(px-5,y0+2, FloatToStr(x[i]));

MoveTo(px,py); // Қаламұшты px,py нүктелеріне қайтару

// өйткені TextOut қаламұш орнын өзгертеді.

end;

end;


end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

var

i: integer;begin

StringGrid1.ColCount := COLCOUNT;

StringGrid1.Cells[0,0] := ' X';

StringGrid1.Cells[0,1] := ' Y';

// Өңдеу: кестені толтыру

for i:=1 to COLCOUNT do

begin

StringGrid1.Cells[i,0] := IntToStr(i-1);StringGrid1.Cells[i,1] := IntToStr(i-1);

end;


end;

// Құру батырмасын шерту

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var


i: integer;

begin


// Кестедегі мәндерді функция мәндері мен аргументтерінің //жиымы түрінде қайта жазу

for i:=1 to COLCOUNT-1 do

begin

x[i] := StrToFloat(Form1.StringGrid1.Cells[i,0]);y[i] := StrToFloat(Form1.StringGrid1.Cells[i,1]);

end;


// Графикті шығару функциясын Form2 үшін OnPaint оқиғасын //өңдеу процедурасы шақырады

if not Form2.Showing

then Form2.Show // Form2 терезесін бейнелеу

else Form2.Repaint;

end;
19. Еске сақтау тесті
Жұмыстың мақсаты – өзіңіздің еске сақтау қабілетіңізді ұштайтын бағдарлама құру.

1. Ол үшін жаңа жоба ашып, сол Пішінге 33-суретте көрсетілген компоненттерді орналастырыңыз.

33-сурет
2. Компоненттердің оқиғалары мен қасиеттерін төменде берілген бағдарламаға сәйкес өңдеп, жұмыс мақсатына сәйкес әрекеттерді атқарыңыз.34-сурет


35-сурет
Жұмысты орындау бағдарламасы:

unit essaktau;

implementation

const

KC = 5; // санның разрядтылығы (цифрлар саны)

LT = 10; // сандардың саны (тест ұзындығы)

var

numb: integer; // сыналушы еске сақтауға тиіс сан

right: integer; // дұрыс еске сақталған сандар саны

n: integer; // сандар есептеуіші

{$R *.dfm}

// k-разрядты санды генерациялайды

function GetNumb(k: integer) : integer;

var

n: integer; // генерацияланатын сан

i: integer;

begin


// процедура санды үлкенінен бастап разряды бойынша генерациялайды

n:= Random(9)+1; // үлкен разряд нөл бола алмайды

// қалған разрядтар

for i := 1 to (k-1) do

n := n*10 + Random(10);

GetNumb := n;

end;

// пішін құруprocedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin


Edit1.Visible := False; // Edit1 енгізу өрісін жасыру

Edit1.MaxLength := KC; // енгізуге болатын символдар саны

Label1.WordWrap := True; // сөзді келесі жолға тасымалдауға рұхсат //беру

Label1.Caption := 'Қазір экранда сандар пайда болады. ' +

'Сіз сол санды еске сақтап, оны пернетақтада теріңіз, сосын Enter басыңыз';

Button1.Caption := 'Бастау';

Timer1.Enabled := False; // таймер тоқтатылды

Timer1.Interval := 1000; // санның көріну уақыты - 1 секунд

right := 0; // дұрыстарының саны

n := 0; // сандарды есептеуіш

Randomize; // ГСЧ инициализациялау

end;


// «Бастау/Аяқтау» батырмасында шерту

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

if Button1.Caption = 'Аяқтау' thenForm1.Close; // бағдарлама терезесін жабу

if Button1.Caption = 'Бастау' then

begin

Button1.Caption := 'Аяқтау';Button1.Visible := False; // батырманы жасыру

// Button1 батырмасы сынақ аяқталған соң ғана қол жетімді //болады

Label1.Caption := '';

Label1.Font.Size := 24; // Label1өрісінің қаріп өлшемі

Edit1.Font.Size := 24; // Edit1 өрісінің қаріп өлшемі

// санды генерациялау және шығару

numb := GetNumb(KC);

Label1.Caption := IntToStr(numb);

Timer1.Enabled := True; // таймерді іске қосу

// таймерден түскен сигналды өңдеу процедурасы санды //«өшіреді»

end;

end;


// таймер оқиғасын өңдеу

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);

begin

Timer1.Enabled := False; // таймерді тоқтатуLabel1.Visible := False; // санды жасыру

Edit1.Visible := True; // Edit1 өрісін қол жетімді ету

Edit1.SetFocus; // Edit1 өрісіне көрсеткішті орнату

end;


// Edit1 өрісінде пернені басу

procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

var

igrok: integer; // сыналушы енгізген санbegin

case Key of

'0'..'9',#8: ; // "0"-"9" пернелері,

#13: // пернесі

begin

igrok := StrToInt(Edit1.Text);if (igrok = numb)

then right := right + 1;

n := n + 1; // сандар есептеуіші

Edit1.Text := '';

Edit1.Visible := False; // Edit1 өрісін жасыру

if n < LT then

begin

numb := GetNumb(KC); // келесі санды генерациялауLabel1.Caption := IntToStr(numb); // санды бейнелеу

Label1.Visible := True;

Timer1.Enabled := True; // таймерді іске қосу

End // сынақ аяқталды

else begin // нәтиже шығару

Label1.Font.Size := 10;

Label1.Caption := 'Нәтиже:' + #13 +

'Көрінген сандар: ' + IntToStr(LT) + #13 +

'Дұрысы: ' + IntToStr(right);

Label1.Visible := True;

Button1.Visible := True; // «Аяқтау» батырмасы көрінеді

end;


end;

else Key := Chr(0);

end;

end;


end.

20. Электр тізбегінің кедергісін табу


Жұмыстың мақсаты – физика пәні бойынша электр тізбегінің кедергісін есептейтін бағдарлама құру.

1. Ол үшін жаңа жоба ашып, 36-суретте көрсетілген компоненттерді Пішінге орналастырыңыз.

2. Компоненттердің оқиғалары мен қасиеттерін төменде берілген бағдарламаға сәйкес өңдеп, жұмыс мақсатына сәйкес әрекеттерді атқарыңыз.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  • 14. Жиымдағы кездейсоқ сандардың индексін табу
  • 22-сурет 23-сурет
  • 26-сурет Ішкі бағдарлама листингі
  • 28-сурет Ішкі бағдарлама листингі
  • 18. Функция графигін салу
  • 29-сурет 30-сурет
  • 34-сурет 35-сурет Жұмысты орындау бағдарламасы
  • 20. Электр тізбегінің кедергісін табу

  • жүктеу 1.27 Mb.