Главная страница
Контакты

    Басты бет


Бакалавриат специальность: 5В070400-«Вычислительная техника и программное обеспечение» Базовое образование: Среднее

жүктеу 1.45 Mb.жүктеу 1.45 Mb.
бет5/5
Дата10.03.2017
өлшемі1.45 Mb.

Бакалавриат специальность: 5В070400-«Вычислительная техника и программное обеспечение» Базовое образование: Среднее


1   2   3   4   5
Ақпаратты жүйені сараптау.
Курстың пререквизиты: «Математика», «Информатика», «Ықтималдықтың қағидасының».

Курстың Постреквизиты: «ПИС».

Мақсат: келешек мамандардың информатикаоблысында және есептеуші техниканың маманданатын кәсіби құзырдың қағидалы негіздің облысының және жүйенің сараптамасыныңзаңдылықтарын білу керек.

Маман - ұйымның инженерлік-техникалық, экономикалық және басқа да жұмыстарымен айналысатын қызметкері. Маман, әдетте, жоғары немесе арнаулы орта білімді болады. Атап айтқанда, агроном, бухгалтер, геолог, инженер, математик, механик, техник, физиолог, суретші, экономист, энергетик, мұғалім, дәрігер, т.б.

Құзырлар:системаны құрайтын факторларды бірдейлестіру, жүйенің құрылымын, ал да көріністерді және жүйелі құрылымның және функционалды жүйенің дамуының заңдылығының тамашасының пішіндерін сипаттаймын;

Фактор, экологияда - 1) процестердің қозғаушы күші немесе оларға ықпалы бар жағдай, қайсыбір процестегі, құбылыстағы мәнді жағдай; 2) факторлық талдауда зерттелетін айнымалы шамалар арасындағы корреляция өрнегінің көрінісі.

формальдік корсетілім және жүйенің модельдеуінің әдістерін жіктеу;

шешім қабылдау рәсімдеуін қалыптастыру, сараптама жасау;

Жіктеу (Классификация; classification) - объектілерді (заттарды, құбылыстарды, процестерді, мәліметтерді) нақты бір белгілеріне сәйкес, топтама бойынша үлестіру жүйесі.
Сараптама - ғылым, техника, өнер, т.б. салаларда арнайы таным, білім мен біліктілікті талап ететін қандай да бір мәселеге зерттеу жүргізу. Сараптаманың ғылыми зерттеуден айырмашылығы сол, ол құбылыстарды емес, болып кеткен жағдайды және оның себептерін анықтау мақсатында жүргізіледі.

ақпараттың (Интернет-ресурсы) кәсіби бастауларында бағдарлаудың әдіс-айлаларына иелену.


Анализ информационных систем.
Пререквизиты курса:«Математика»,«Информатика», «Теория вероятности».

Постреквизиты курса: «ПИС».

Цель: формирование у будущих специалистов, специализирующихся в области информатики и вычислительной техники, профессиональных компетенций в области теоретических основ и закономерностей анализа систем.

Компетенции:идентифицироватьсистемообразующие факторы, характеризующие строение системы, а также виды и формы представления системных структур и закономерности функционирования, развития систем;

классифицировать методы формализованного представления и моделирования систем;

моделировать процедуры принятия решений, проведения экспертиз;

владетьспособами ориентации в профессиональных источниках информации (Интернет-ресурсы).


Audit of information systems

Prerequisitescourse:«Mathematics»,«Informatics»,«Theory of probability».

Postrekvizitycourse: «IPR».

Purpose: the formation of future professionals specializing in the field of computer science and computer engineering, professional competencies in the field of theoretical principles and laws of systems analysis .

Competencies:

identify system factors that characterize the structure of the system, as well as the types and formats of the system structures and patterns of functioning, development systems;

classify formal methods and simulation systems;

model the decision-making procedure of the examination;

own ways of orientation in professional information sources (Internet resources).


Деректердіөңдеу
Курстыңпререквизиты: «Математика», «Информатика», «Ықтималдықтыңқағидасының».

Курстыңпостреквизиты: «ПИС».

Мақсат: пәнніңнегізгіұғымдарынтүсінігінберу, жүйеніңнегізгіүлгілерінжәнедеректерлердіңоларментаныстырумінездемесіңжіберу, менқолданысдеректерлердіңшешетінқолданбалымақсаттыңкөріністерінтанысу, төселіпкет- әдіс, деректерөңдеуалгоритмжәнеал- негіздікұғымшадеректерөңдеутехнологиясынүйрену.

Құзырлар: деректердіңқолданысыныңтүрліқолданбалымақсаттыңшешімінбілуікерек.Обработка данных
Пререквизиты курса: «Математика», «Информатика», «Теория вероятности».

Постреквизиты курса: «ПИС».

Цель: дать основные понятия предмета, изучить основные типы системи характеристики предоставляемых ими данных, изучить виды прикладных задач, решаемых с применением данных, освоить методы, алгоритмы обработки данных и получить базовые понятия по технологии обработки данных

Компетенции: применение данных при решении различных прикладных задач.Data processing
Prerequisites course: «Mathematics», «Informatics», «The theory of probability».

Postrekvizity course: «IPR».

Purpose: to give the basic concepts of object, learn the basic types of systems and the characteristics of the data they provide, examine types of applications to be solved with the use of data to master the techniques, algorithms and data to get the basic concepts of the technology data

Competence: the use of data in various application problems.

Цикл

ООД


БД

ПД


Пәнді таңдау бойынша атауы

Название дисциплины по выбору

Nameofsubject


Пәнкоды

Коддисциплины

Subject,s Code


Курс

Курс


Cours

Семестр

Семестр


Semestr

Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits


Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits

ECTS


Оқытушы

Преподаватель

Teacher
ПД

WAN желісіне кіру.

Доступ в сети WAN.

Accessing the WAN.


DW 3322 KV

3

5

2

3

к.п.н., доцент Балабекова М.Ж.

Сымсыз байланыс және LAN-ға қосылу

Подключение к LAN и безпроводная связь

LAN and wireless connection


PLBS 3322 KV

к.п.н., доцент Балабекова М.Ж.

Бұлтты есептелім

Облачное вычисление

Clouded sky calculation


OV 3322 KV

к.п.н., доцент Балабекова М.Ж.
WAN желісіне кіру.
Курстың пререквизиты: «Компьютерлік желілер», «Компьютерлік жүйенің интерфейстері.«

Курстың постреквизиты: «ПИС».

Мақсат: әртүрлі ғаламдық желімен жергілікті желінің қосуының түрлерін үйрету .

Құзырлар: WAN-ға жергілікті желінің қосуының модельдеуін, WAN жергілікті желінің қосуында кедергілердің болмауын білуі керек.Доступ в сети WAN.
Пререквизиты курса: «Компьютерные сети», «Интерфейсы компьютерных систем».

Постреквизиты курса: «ПИС».

Цель: обучить студентов более подробно с видами подключения различных локальных сетей с глобальной сетью.

Компетенции: должны знать моделирование подключения локальных сетей к WAN, устранять неполадки в подключении локальных сетей к WAN
Accessing the WAN.
Prerequisitescourse: «Computer Networks», «Interfaces of computer systems».

Postrekvizitycourse: «IPR».

Purpose: train students in more detail tо different types of connections LAN with a WAN.

Competencies: should know simulation connect LANs to WAN, troubleshoot problems connecting local networks to the WAN
Сымсызбайланысжәне LAN-ғақосылу
Курстың пререквизиты: «Компьютерлік желілер», «Компьютерлік жүйенің интерфейстері. «

Курстың постреквизиты: «ПИС».

Мақсат: компьютерлікжүйенің жұмысының негізгі ұстанымдарын және құрылымдарын үйрену.

Құзырлар: интернет сервисінің негізгін және кәсіби қызметте коммуникациялық технологияларды қолдана білуі керек
Подключение к LAN и безпроводная связь
Пререквизиты курса: «Компьютерные сети», «Интерфейсы компьютерных систем».

Постреквизиты курса: «Операционная система», «СУБД».

Цель: знать структуру и основные принципы работы компьютерных сетей.

Компетенции: уметь использовать основные сервисы Интернета и применять коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.LAN and wireless connection
Prerequisite courses: «Computer Networks», «Interfaces of computer systems».

Postrekvizity courses: «IPR».

Purpose: to know the structure and the basic principles of computer networks.

Competencies:to be able to use basic Internet services and use communications technology in professional work.
Бұлттыесептелім
Курстыңпререквизиты: «Есептеушіжүйеніңжәнежелініңұйымы, «Компьютерлікжелілер».

Курстыңпостреквизиты: «ПИС».

Мақсат: ақпараттықтехнологияныңдамуыныңеңсәндіүрдістерінен Cloud Computingтұжырымдамасынигеру.

Құзырлар: бұлттыесептелімніңтехнологиясыныңпайдаболуыныңқазіргіуақыттағыаппараттықамсыздандырудыңдамуын білуі керек.Облачное вычисление
Пререквизиты курса: «Организация вычислительных систем и сетей», «Компьютерные сети».

Постреквизиты курса: «ПИС».

Цель: освоение концепции Cloud Computing – одной из самых модных тенденций развития информационных технологий.

Компетенции: должны иметь представление о современных тенденциях развития аппаратного обеспечения, приведших к появлению технологий облачных вычислений.Cloud Computing
Prerequisitescourse: «The organization of computer systems and networks», «Computer Networks».

Postrekvizitycourse: «IPR».

Purpose: development of the concept of Cloud Computing - one of the general trends in information technology.

Competencies:must know the current trends in hardware, which led to the emergence of cloud computing technologies.


Цикл

ООД


БД

ПД


Пәнді таңдау бойынша атауы

Название дисциплины по выбору

Nameofsubject


Пәнкоды

Коддисциплины

Subject,s Code


Курс

Курс


Cours

Семестр

Семестр


Semestr

Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits


Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits

ECTS


Оқытушы

Преподаватель

Teacher
ПД

Корпоративтік ақпараттық жүйелер

Корпоративные информационные системы

Corporative Information Systems


KIS 3307 KV

3

5

2

3

доцент, Дандыбаев Ж.

Қаржы есептерді автоматтандыру

Автоматизация финансовых расчетов

Automatization of financial calculations


AFR 3307 KV

доцент, Дандыбаев Ж.

ERP енгізу

Внедрение ERP

Implementation of ERP


VERP 3307 KV

доцент, Дандыбаев Ж.
Корпоративтік ақпараттық жүйелер
Курстың пререквизиты: «Математика», «Информатика», «Ықтималдықтың қағидасының».

Курстың постреквизиты: «ПИС».

Мақсат: ақпараттық жүйесінің кәсіпорындар басқарманың практикалық өзгешелігінің облысында және қағиданың облысында студенттердің білімдерін тереңдету.

Құзырлар: қазіргі ақпараттық жүйенің және технологиялардың, корпоративтік ақпараттық жүйенің сәулетін пайдаланып, негізгі ұстаным және басқарманың әдістерін білуі керек.
Корпоративные информационные системы
Пререквизиты курса:«Теория информационных процессов и систем»,«Информационные технологии».

Постреквизиты курса: «ПИС».

Цель: формирования у студентов знаний, умений и навыков в области теории и практических особенностей информационных систем управления предприятиями.

Компетенции: должны знать основные принципы и методы управления предприятиями с использованием современных информационных систем и технологий, архитектуру корпоративных информационных систем.Corporative Information Systems

Prerequisitescourse: «The theory of information processes and systems», «Information Technology».

Postrekvizitycourse: «IPR».

Purpose: formation of students' knowledge and skills in the theory and practical features of enterprise information management systems.

Competencies:should know the basic principles and techniques of business management with the use of modern information systems and technologies, the architecture of corporate information systems.


Қаржы есептерді автоматтандыру
Курстыңпререквизиты: «Математика», «Информатика», «Ықтималдықтыңқағидасының».

Курстың постреквизиты: «ПИС».

Мақсат:

Құзырлар:Автоматизация финансовых расчетов
Пререквизиты курса: «Математика», «Информатика», «Теория вероятности».

Постреквизиты курса: «ПИС».

Цель:

Компетенции:
Automatization of financial calculations
Prerequisitescourse: «Mathematics», «Informatics», «Theory of probability».

Postrekvizitycourse: «IPR».

Purpose:.

Competencies:
ERP енгізу
Курстың пререквизиты: Курстың пререквизиты: «Математика», «Информатика», «Ықтималдықтың қағидасының».

Курстың постреквизиты: «ПИС».

Мақсат: ERPоқу оның ішкі ақпараттық ағымдағы шығынын және күшін азайту мүмкіндігін үйрету.

Құзырлар: ERP жүйесінде жұмыс істей білуі керек.
Внедрение ERP
Пререквизиты курса: «Теория информационных процессов и систем», «Информационные технологии».

Постреквизиты курса: «ПИС».

Цель: изучение ERP, которая позволяет уменьшить затраты и усилия на поддержку его внутренних информационных потоков.

Компетенции: должны уметь работать в ERP системе.
Implementation of ERP
Prerequisitescourse: «The theory of information processes and systems», «Information Technology».

Postrekvizitycourse: «IPR».

Purpose: to study ERP, which can reduce the cost and effort to support its internal information flows.

Competencies:must be able to work in the ERP system.


Цикл

ООД


БД

ПД


Пәнді таңдау бойынша атауы

Название дисциплины по выбору

Nameofsubject


Пәнкоды

Коддисциплины

Subject,s Code


Курс

Курс


Cours

Семестр

Семестр


Semestr

Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits


Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits

ECTS


Оқытушы

Преподаватель

Teacher
ПД

Желасты маскысын есептеу және желастыны бөлу.

Разбиение на подсети и расчет масок подсетей.

Subnetting and calculating subnet masks.


RPRMP 3305 KV

3

5

2

3

доцент, Дандыбаев Ж.

IP- адресация.

IP-адресация.

IP-addressing.


IPA 3305 KV

доцент, Дандыбаев Ж.

Cisco-да маршрут құру командалары.

Командымаршрутизацияв Cisco.

Commands of marshrutization in Cisco.


KMS 3305 KV

доцент, Дандыбаев Ж.
Желасты маскысын есептеу және желастыны бөлу
Курстың пререквизиты: «Математика», «Информатика», «Ықтималдықтың қағидасының».

Курстың постреквизиты: «ПИС».

Мақсат: корпаративті интернет желісі дұрыс құра білуді үйрету.

Құзырлар: қазіргі интернет технологияның программалық қосымшаларын құра білуі керек.Разбиение на подсети и расчет масок подсетей
Пререквизиты курса: «Компьютерные сети».

Постреквизиты курса: «ПИС».

Цель: научить правильно конструировать корпоративные интернет сети.

Компетенции: владеть навыками создавать программные приложения на основе современных интернет-технологий.Subnetting and calculating subnet masks
Prerequisitescourse: «Computer networks».

Postrekvizitycourse: «IPR».

Purpose: to study how will design a corporate internet network.

Competencies:have the skills to create software applications on the basis of modern Internet technologies.IP- адрестеу
Курстың пререквизиты:«Микроэлектроника»,«Ақпарат қағидасы».

Курстың постреквизиты: «ПИС».

Мақсат: TCP/IP желісінде адрестердің ұстанымдарын және практикалық қолданыстың және маскаларды қолданумен IP-адрестің мақсатының дағдысының табысы үйрену керек.

Құзырлар: адресацияның үлгілері, мекенжайдың сыныптарының және қалқаның көрінісінің, доменды аттарын білуі керек.IP-адресация
Пререквизиты курса: «Микроэлектроника», «Теория информации».

Постреквизиты курса: «Компьютерные сети», «ПИС».

Цель: изучение принципов адресация в сетях TCP/IP и приобретение практических навыков применения и назначения IP-адресов с использованием масок.

Компетенции: должны знать типы адресации, классы адресов и вид маски, а так же доменые имена.IP-addressing
Prerequisitescourse: «Microelectronics», «Information Theory».

Postrekvizitycourse: «Computer networks», «IPR».

Purpose: study of the principles addressing in TCP / IP networks and the acquisition of practical skills in the use and destination IP-addresses using masks.

Competencies:should know the types of addressing, Classes addresses and kind of mask, as well as domain names.
Cisco-да маршрут құру командалары.
Курстың пререквизиты: «Есептеуші жүйенің және желінің ұйымы, «Компьютерлік желілер».

Курстың постреквизиты: «ПИС».

Мақсат: CISCO компанияның бағдарғылауыштары мен бастапқы конфигурациялаудың сұрақтарымен таныстыру.

Құзырлар: бағдарғылауыштың интерфейсі, туралы бағдарғылауышпен жұмыста ортақ ақпарат, IP хаттамасының конфигурациялауы білуі керек.Команды маршрутизация в Cisco.
Пререквизиты курса: «Организация вычислительных систем и сетей», «Компьютерные сети».

Постреквизиты курса: «ПИС».

Цель:знакомство с маршрутизаторами компании CISCO, а так же вопросам начального конфигурирования.

Компетенции: должны знатьИнтерфейсы маршрутизатора, общую информацию о работе с маршрутизатором,конфигурирование протокола IP.Commands of marshrutization in Cisco.
Prerequisitescourse: «The organization of computer systems and networks», «Computer Networks».

Postrekvizitycourse: «IPR».

Purpose: familiarity with the company's routers CISCO, as well as on the initial configuration.

Competencies:must to know the router interfaces, general information about the work of the router configuration of IP.

Цикл

ООД


БД

ПД


Пәнді таңдау бойынша атауы

Название дисциплины по выбору

Nameofsubject


Пән коды

Код дисциплины

Subject,s Code


Курс

Курс


Cours

Семестр

Семестр


Semestr

Кредит саны

Кол-во кредитов

Оfcredits


Кредит саны

Кол-во кредитов

Оfcredits

ECTS


Оқытушы

Преподаватель

Teacher
БД

Процессордың программалауы. Программирование микропроцессоров.

Programming of microprocessors.PM 2202 KV

2

3

3

5

д.т.н., доцент Ташев А.А.

Микроэлектроника.

Микроэлектроника.

Microelectronics.


MKEL 2202 KV

доцент Дандыбаев Д.
Процессордың программалауы
Курстың пререквизиты: «Информатика», «Физика».

Курстың постреквизиты: «Есептеу жүйе мен желілер», «Интернет технология», «Веб технология».

Мақсат: ассемблер тілдерінің деңгейінде микропроцессордың программалауының негізін үйрету.

Құзырлар: студенттерге U808D и INTEL микропроцессорының программалау техникасын білуі керек.Программирование микропроцессоров
Пререквизиты курса: «Информатика», «Физика».

Постреквизиты курса: «Вычислительные системы и сети».

Цель: изучение основ программирования микропроцессоров на уровне языков ассемблера.

Компетенции: студенты должны знать технику программирования микропроцессоров U808D и INTEL 8080.Programming of microprocessors
Prerequisite courses:informatics, physics.

Postrekvizity course: computer systems and networks.

Purpose: To study of the fundamentals of programming microprocessors level assembly languages​​.

Competencies: Students should know the technique of programming microprocessors U808D and INTEL 8080.Микроэлектроника.
Курстың пререквизиті: Экономикалық теория, Экономикалық ілімдер тарихы, Математика экономикада, Статистика, Информатика.

Курстың постреквизиті: Макроэкономика, Жобаларды талдау мен басқару, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Менеджмент, Маркетинг, Салық және салық салу.

Тарих (көне грек. ἱστορία -сұрастыру, зерттеу) - адамзат баласының өткенін зерттейтін қоғамдық ғылым.
Маркетинг (ағылш. marketіng - рынок‚ базар‚ өткізу‚ сауда) - кәсіпорынның (фирманың, бірлестіктің‚ т.б.) тауар өндіру-өткізу және сауда жасау қызметін ұйымдастыру мен басқару жүйесі. Маркетинг нарық дамуының жай-күйі мен келешегін зерделеуге негізделеді, тұтыну мен өндіріс өніміне (тауарға‚ көрсетілетін қызметке) сұранымды қалыптастырады, табыс алу мақсатымен рынокта тауарлардың өткізілуін тездетуге бағытталады. Маркетинг - сұранымды жан-жақты зерделеп‚ болжау‚ жарнаманы пайдалану‚ өндірісті ынталандыру‚ сақтау мен тасымалдаудың осы заманғы тәсілдерін‚ тауарлардың тұтынушыға жетуіне жәрдемдесетін тех. және басқа түрлерін қолдану негізінде кәсіпорынның жаңа өнімді әзірлеу‚ өндіру мен өткізу жөніндегі ұйымдық-техникалық‚ қаржы‚ коммерциялық және басқа қызмет түрлері жатады.
Макроэкономика (грекше μακρός - ұзын, үлкен, οἶκος - үй және Nόμος - заң) -

Максаты: Студенттерге үй шаруашылығы, салалар, фирмалар деңгейінде экономиканың қызмет жасау тетігін түсіну және мемлекет жүргізетін саясатты талдау үшін қажетті. Бұл өте маңызды, өйткені нарықтық экономиканың дамуы тұтынушы мен өндірушілердің еркін әрекеттерімен анықталады және экономикалық шешімдерді мемлекеттік деңгейде қабылдаған кезде мұны есепке алу керек.

Фирма (итал. firma - қойылған қол) - пайда алу мақсатымен ресурстарды тауарлар өндіру немесе қызметтер көрсету үшін пайдаланатын, бір немесе бірнеше кәсіпкер иеленетін және басқаратын ұйым; заңи тұлға құқықтарын пайдаланатын шаруашылық, өнеркәсіптік, сауда кәсіпорны; бір текті немесе сабақтас кәсіпорындар бірлестігі; ұжымдық немесе жеке кәсіпкерлердің ең кең таралған ортақ атауы.
Нарық - тауар өндірісі мен айналымы заңдары бойынша ұйымдастырылатын айырбасты сипаттайтын тауар қатынастарының жиынтығын білдіреді. Басқаша айтқанда, нарық - нақты тауар сатушылар мен оны сатып алушылардың басын қосатын кез келген институт немесе механизм.Микроэлектроника.
Пререквизиты курса: Экономическая теория, История экономических учений, Математика в экономике, Статистика, Информатика.

Постреквизиты курса: Макроэкономика, Анализ и управление проектами, Государственное регулирование экономики, Менеджмент, Маркетинг, Налоги и налогообложение.

Цель: получение студентами знаний, необходимых для понимания механизма функционирования экономики на уровне домохозяйств, фирм, отраслей, а также для анализа последствий проводимой государственной политики. Это важно, поскольку развитие рыночной экономики определяется независимыми действиями множества производителей и потребителей.


Microelectronics.
Prerequisites of the course: The economic theory, History of economic doctrines, the Mathematician in economy, Statistics, Informatics.

Postreguisites of the course: Macroeconomic, Analysis and management of projects, State regulation of economy, Management, Marketing, Taxes and taxation.Purpose: Microeconomics is defined by the contents and specifics of its subject and methods of research and is limited to studying of behavior of separately taken managing subjects, and also specifics of relationship between the main subjects of market economy (firms and households) in the course of pricing in the various markets.
1   2   3   4   5


жүктеу 1.45 Mb.