Главная страница
Контакты

    Басты бет


Бакалавриат специальность: 5В070400-«Вычислительная техника и программное обеспечение» Базовое образование: Среднее

жүктеу 1.45 Mb.жүктеу 1.45 Mb.
бет4/5
Дата10.03.2017
өлшемі1.45 Mb.

Бакалавриат специальность: 5В070400-«Вычислительная техника и программное обеспечение» Базовое образование: Среднее


1   2   3   4   5
Есептеуіш кешені және желілер
Курстың постреквизиты: «Информатика», «ОЖ», «ЕЖ және желіні ұйымдастыру».

Курстың постреквизиты: «АЖЖ», «Интернет-технологиялары».

Мақсаты: студенттерге есептеуіш жүйесінің әртүрлі бағыт бойынша жұмыс істеу принципі туралы жүйелендірілген құрылымы, есептеуіш жүйесінің зерттеу әдістері, оның негізгі жобалаулары туралы, білімді жүйелендіру есептеуіш техникасы бойынша және әртүрлі есептеуіш жүйелерінің есептеуі арқылы программалау туралы мәлімет беру. Бұл есептеуіш техника мамандарын құрудың негізгі пәні болып табылады.

Мәліметтер (данные; data) - автоматты құралдардың көмегімен, кей жағдайда адамның қатысуымен, өңдеуге I ыңғайлы түрде берілген мағлұмат. Мәліметтердің кірістік, шығыстық, басқару, проблемалық, сандық, мәтіндік, графикалық және т.б.
Компьютер (ағылш. computer - «есептегіш»), ЭЕМ (электрондық есептеуіш машина) - есептеулерді жүргізуге, және ақпаратты алдын ала белгіленген алгоритм бойынша қабылдау, қайта өңдеу, сақтау және нәтиже шығару үшін арналған машина.

Құзырлар: отандық және шет елдік ақпараттық-анықтамалық материалдарды дағдыға айналдыру; • ЕЖ және онын функционалдық редимінің құрылымын тандай білу;

 • құрылымдық және фунционалдық сұлбаларды барлық оның құрамдас бөлігің құра білу;
  Барлық - Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданындағы ауыл, Коробиха ауылдық округі құрамында.
  Функционал - бір не бірнеше функцияға тәуелді болатын айнымалы шаманы білдіретін математикалық ұғым. Ол алғаш рет вариациялық есептеуде пайда болған. Берілген тұйық қисық сызықпен шектелген аудан, белгілі бір жол бойындағы күш өрісінің жұмысы, т.б.
  Сұлба (Схема; грек, schema - сыртқы түрі, пішін) - машинада немесе механизмде негізгі немесе қосалқы функцияларды орындайтын элементтер мен байланыстардың жиынтыгын көрсететін масштабсыз Сұлба, сонымен қатар түзілімнің, аспаптың, құрылғының, қондырғының, құрылыстың және т.б.


 • жүйенің өндірілуінің көтерілімін және сенімділігінің арттыоылуына қолдану тәсілдері;

 • математикалық қамтамасыз ету бойынша керек жиынтықты және құрылым компонентін таңдау;

 • олардың жобалауы бойынша құрылғыныың жылдамдығын, бағасын және сенімділігін бағалау.
  Бағалау, экономикада - материалдық игіліктердің құнын анықтау мақсатында жүзеге асырылатын іс-әрекеттердің жиынтығы.


Вычислительные комплексы и сети
Пререквизиты курса: «Информатика», «ОС», «Организация ВС и сети».

Постреквизиты курса: «ПИС», «Интернет технологии».

Цель: дать студентам систематизированные сведения о структуре и принципах работы вычислительных систем разного назначения, о методах исследования вычислительных систем, об основах их проектирования, систематизация знаний и умений по вычислительной технике и программированию через изучение различных архитектур параллельных вычислительных систем и основ параллельного программирования. Она является одной из завершающих дисциплин, формирующихспециалистов по вычислительной технике.

Компетенции:

приобрести навыки работы с отечественным и зарубежным информационно-справочным материалом.


Computing Systems and Networks
Prerequisite courses: «Informatics», «Оperating system», «Network and organization of the sun».

Postrekvizity course: «IPR», «Internet technology».

Purpose: to give students a systematic information on the structure and principles of computer systems for different purposes, methods of research computing systems, on the basis of their design, systematization of knowledge and skills in computer science and programming, through the study of different architectures of parallel computing and parallel programming framework . It is one of the final disciplines formiruyuschihspetsialistov for Computing Machinery.

Competencies:

acquire the skills to work with domestic and foreign information and reference material.


Компьютерлік желілер
Курстың постреквизиты: «Информатика», «Алгоритм тілдерінде программалау», «ЕЖ және желіні ұйымдастыру».

Курстың постреквизиты: дипломдық жоба.

Мақсаты: компьютерлік желілерді ұйымдастыру принциптерін және жұмыс істеуін меңгеру, дербес компьютердің желідегі жұмысындағы ерекшелігі, заманауи желілік технологиядағы компьютерлермен танысу, жергілікті желімен жұмыс істеу барысында тәжірибелік дағдыны қалыптастыру.

Дербес компьютер Дербес компьютер (қысқаша ДК) - компьютердің қазіргі уақытта ең кең тараған түрі болып табылады. Дербес компьютер бір мезгілде бір адамның пайдалануына арналған. Дербес компьютерлердің негізгі екі санаты бар: стационарлық және тасымалы компьютерлер.

Құзырлар: компьютерлік желілерді ұйымдастыру принциптерін және жұмыс істеуін меңгеру. Компьютерлік желілерінің классификациясын білу, топология желісі, заманауи желі технологиясының ерекшелігі және т.б.Компьютерные сети
Пререквизиты курса: «Информатика», «Программирование на алгоритмических языках», «Организация вычислительных систем и сетей».

Постреквизиты курса: дипломный проект.

Цель: дать классификацию компьютерных сетей, топологию сетей, особенности современных сетевых технологий и т.д. 
Компетенции: освоение принципов организации и функционирования компьютерных сетей, особенностей работы персонального компьютера в сетях, знакомство с современными компьютерными сетевыми технологиями, получение практических навыков работы в локальных сетях.


Computer Networks
Prerequisite courses: «Informatics», «Computer programming on algorithmic languages», «Тhe organization of computer systems and networks».

Postrekvizity course: diploma project .

Purpose: to give a classification of computer networks, network topologies, features advanced networking technologies, etc.

Competencies: mastering the principles of organization and operation of computer networks, the characteristics of the personal computer in the network, familiarity with modern computer network technology, practical skills on local networks.
Цикл

ООД


БД

ПД


Пәнді таңдау бойынша атауы

Название дисциплины по выбору

Nameofsubject


Пәнкоды

Коддисциплины

Subject,s Code


Курс

Курс


Cours

Семестр

Семестр


Semestr

Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits


Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits

ECTS


Оқытушы

Преподаватель

Teacher
ПД

Сараптау жүйелер.

Экспертные системы.

Expert systems.


ES 2319 KV

2

4

2

3

к.п.н. Балабекова М.Ж.

Жасанды жүйелер.

Интеллектуальные системы.

Intelligent Systems.


IS 2319KV

к.п.н. Балабекова М.Ж.
Сараптау жүйелер
Курстың постреквизиты: «Математика», «Математикалық статистика және ықтималдылық теориясы», «Дискретті математика», «С тілінде программалау».

Курстың постреквизиты: «АЖЖ», «Есептеуіш жүйелер».

Мақсаты: заманауи модельдерде білім алуына жүйелік көрініс беру, сараптау жүйесінің құрылымының принципін оқу және меңгеру, жасанды интелектің және шешімін қабылдау жүйесін дамыту перспективалық бағытын қарау.

Құзырлар: қолданбалы сұрақтарды жасанды жүйелеріндегі декларативті ПРОЛОГ тілін қолданып, статистикалық эксопртты жүйе, шынайы уақыттың экспорттық жүйесін шығара білу (У.1.

Уақыт - өлшемдер жүйесінің оқиғаларды реттеу, олардың ұзақтығын және араларындағы интервалдарын сипаттауда, және нәрселердің қозғалысын сипаттауда пайдаланатын маңызды мүшесі. Уақыт мифология, философия және ғылымның әр салада пайдалану үшін қарама-қайшылысыз сипаттау, зерттеу нысаны болып, талай-талай ұлы ғалымдарды өмірге әкелген.
2):

әртүрлі моделдерді эксорттық жүйені іске асырудағы қолданысты білу ЭЕМ (У.1.2.1);

экспорттық жүйесін ЭЕМ-де іске асыру программасын құру.Экспертные системы
Пререквизиты курса: «Математика», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Дискретная математика», «Программирование на С ».

Постреквизиты курса: «ПИС», «Вычислительные системы».

Цель: дать систематический обзор современных моделей, изучить и освоить принципы построения экспертных систем, рассмотреть перспективные направления развития систем искусственного интеллекта и принятия решений.

Компетенции:

уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием декларативного языка ПРОЛОГ, статических экспертных систем, экспертных систем реального времени (У.1.2);

применять различные модели представления знаний при реализации экспертных систем на ЭВМ (У.1.2.1);

разрабатывать программные реализации экспертных систем на ЭВМ.


Expert systems
Prerequisite courses: «Mathematics», «Probability theory and mathematical statistics», «Discrete mathematics», «Programming in C ».

Postrekvizity course: «IPR», «Computer systems».

Purpose: to give a systematic review of current models of knowledge representation, to study and master the principles of expert systems, consider the perspectives for the development of artificial intelligence and decision making.

Competencies:

to be able to solve applied problems of intelligent systems using the declarative language Prolog, static expert systems, expert systems, real-time (U.1.2);

apply different models of knowledge representation in the implementation of expert systems for computers (U.1.2.1);

Develop software implementation of expert systems on a computer .


Жасанды жүйелер
Курстың постреквизиты: «Математика», «Ықтималдылық теориясы және математикалық статистика», «Дискретті математика», «С тілінде программалау».

Курстың постреквизиты: «АЖЖ», «Есептеуіш жүйелер».

Мақсаты: информатикатерді жоғары кәсіби дайындау тәжірибелік жасанды ақпараттық технологияларын және құру аймағы бойынша болашақ профилді мамандығын қамтамасыз ету.

Құзырлар: • жасанды ақпарттық дамыту барысында, математикалық таңдауын жасау және нақты есептерді шығару үшін қолданылатын программалардағы курсты теориялық бөлімін негізі принциптерінде және деңгейінде меңгеру;

 • есепті шығару барысында тәжірибе алып және дағдыға айналдыру, сол жұмыс программасының п.1.2 әртүрлі пәндер аймағында тұжырымдалынған.

Интеллектуальные системы
Пререквизиты курса: «Математика», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Дискретная математика», «Программирование на С ».

Постреквизиты курса: «ПИС», «Вычислительные системы».

Цель: обеспечить высокую профессиональную подготовку информатиков в области разработки и практического применения интеллектуальных информационных технологий по профилю будущей специальности.

Компетенции:

– освоить теоретическую часть курса на уровне, обеспечивающем ориентацию в основных принципах и направлениях развития интеллектуальных информационных, выбор математических методов и реализующих их программных средств для решения конкретных задач;

– приобрести практические умения и навыки при решении задач, сформулированных в п.1.2 данной рабочей программы, в различных предметных областях.Intelligent Systems
Prerequisite courses: «Mathematics», «Probability theory and mathematical statistics», «Ddiscrete mathematics», «Programming in C » .

Postrekvizity course: «IPR», «Computer systems».

Purpose: to provide highly trained IT specialists in the development and practical application of intelligent information technologies for future specialty .

Competencies:

- learn the theoretical part of the course at a level that provides an orientation to the basic principles and directions of development of intelligent information, the choice of mathematical methods and the implementing of software tools for specific tasks ;

- to acquire practical skills in solving problems outlined in section 1.2 of this work program, in various subject areas.
Цикл

ООД


БД

ПД


Пәнді таңдау бойынша атауы

Название дисциплины по выбору

Nameofsubject


Пәнкоды

Коддисциплины

Subject,s Code


Курс

Курс


Cours

Семестр

Семестр


Semestr

Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits


Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits

ECTS


Оқытушы

Преподаватель

Teacher
ПД

Интернет технологиясы.

Интернет технологии.

Internet Technology.


IT2320 KV

2

4

3

5

к.п.н. Балабекова М.Ж.

Web – технологиялары. Web технологии.

Web technology.WT 2320 KV

к.п.н. Балабекова М.Ж.
Интернет технологиясы
Курстың постреквизиты: «Информатика»,

«Программалау технологиясы», «Компьютерлік сауаттылық», «Суреттерді цифрлық өңдеу», «Желілік технологиялары», «Ақпараттық технологиясы», «Геоақпараттық технологиясы».

Курстың постреквизиты: магистрлік диссертация.

Мақсаты: студенттердің интернетпен жұмысын, таратылған web-серверлерді администрациялау және қолдану дағдысын дамыту;

-заманауи мультимедиалық технологияларды динамикалық (анимациялық) эфектерді (Macromedia Flash мысалында) дағдылай қолдануы.

Құзырлар:

білу керек:

- заманауи классификацияны және web қосымшаларын қолдану областарын, жекелей, мультимедия өнімін оқулыққа тағайындау;

- web қосымшаларының аппараттық құралдары;

- этаптар және заманауи web қосымшаларын клиенттік деңгейде және серверлік деңгейде құру технологиялары;

- заманауи интегрировалық программалық құралының интерактивті web қосымшаларын құру;

- файлдардың типтері және форматтары, оларды web қосымшаларында ерекше қолданылуы;

қолдана білу керек:


 • программалық құралы мультимедиялық статикалық элементтерді өңдеуге және құруға, жекелей, html-кодты өңдеуге арналған құрал-cаймандар құрылғысы:

 • web қосымшаларын құрудың құрылғысының бірі клиенттік деңгейде және серверлік деңгейде;

 • динамикалық және мультимедиялық интерактивті қосымша сайтты құруда (таңдау бойынша) бірден бір құрал: MacromediaFlash, 3D Studio MAX, gif-аниматорлар және т.б.

 • статикалық және динамикалық процесті және функцияны қолдану WEB технологиялар құрылғысын қолдану барысында дайын және жеке программалық кодтар;

тәжірибесінің болуы:

 • web қосымшасының жобалау құрылымының құрылуы, мысалға, сенарийі бойынша;

 • сайтты құру еренмәтін белгілеу ақпартты тілінде (HTML) және/немесе кеңейтілген белгілеу тілі XML қолдану каскадты кестелер стилімен (CSS) және сенарийі;

 • клиент және сервер жағында бірден бір заманауи арнайы программалау тілдердегі Web-қосымша құруда қолдану (таңдау бойынша): JavaScript, PHP, Perl, Java және т.б.Интернет технологии
Пререквизиты курса: «Информатика», «Технология программирования», «Компьютерная грамотность», «Математические модели», «Компьютерная графика», «Цифровая обработка изображений», «Сетевые технологии», «Информационные технологии», «Геоинформационные системы»,

Постреквизиты курса: магистерская диссертация.

Цель: развитие у студентовнавыков работы с Интернетом, навыков использования и администрирования распространенных web-серверов;

- навыков использования современных мультимедиа технологий, создания динамических (анимационных) эффектов (на примере Macromedia Flash).

Компетенции:

знать:


- современную классификацию и области применения web приложений, в частности, мультимедиа продуктов учебного назначения;

- аппаратные средства WEB технологии;

- этапы и технологию современной разработки web приложений на клиентском уровне и уровне сервера;

- современные инструментальные интегрированные программные средства разработчика интерактивных web приложений;

- типы и форматы файлов, особенности их использования в web приложениях;

уметь использовать:

- программные средства для создания и редактирования статических элементов мультимедиа, в частности, инструментальные средства редактирования html-кода;

- одно из средств разработки web приложений на клиентском уровне и уровне сервера

- одно из средств создания динамических и интерактивных мультимедийных приложений при создании сайта (по выбору): Macromedia Flash, 3D Studio MAX, gif-аниматоры и др.

- готовые и собственные программные коды при реализации статических и динамических процессов и функций с использованием средств WEB технологии;

иметь опыт:

- разработки структуры проекта web-приложения, например, в виде последовательности сценариев;

- разработки сайта на языке разметки гипертекстовой информации (HTML) и/или расширяемого языка разметки XML с использованием каскадных таблиц стилей (CSS) и сценариев;

- работы на стороне клиента и сервере с использованием одного из современных специальных языков программирования при разработке Web-приложениий (по выбору): JavaScript, PHP, Perl, Java и др.Internet Technology
Prerequisites course: «Informatics», «Programming Technology», «Computer Literacy», «Mathematical models», «Computer Graphics», «Digital Image Processing», «Networking», «Information Technology», «GIS».

Postrekvizity course: Master's thesis.

Purpose: to develop in studentovnavykov in internet skills to use and administer the common web- servers;

- skills in using modern multimedia technology to create dynamic (animated) effects (for example Macromedia Flash).

Competencies:

know:


- modern classification and application of web applications, such as multimedia products for educational purposes ;

- WEB hardware technology;

- stages of modern technology and the development of web applications on the client level and server level;

- modern integrated software developer of interactive web applications ;

- The types and file formats, especially their use in web applications ;

able to use:

- software for creating and editing static media elements, such as editing tools html- code ;

- a means of developing web applications at the client level and server level

- a means of creating dynamic and interactive multimedia applications to create a website (optional): Macromedia Flash, 3D Studio MAX, gif- animators, etc.

- ready- own program codes in the implementation of the static and dynamic processes and functions with the use of WEB technologies;

have experience:

- develop project web- applications, such as a series of scenarios;

- development of a site on the Hypertext Markup Language (HTML) and /or the Extensible Markup Language XML using Cascading Style Sheets (CSS) and scripts ;

- works on both the client and the server using one of the modern special programming languages ​​in the development of Web-based applications (optional): JavaScript, PHP, Perl, Java, etc.Web технологиялары
Курстың постреквизиты: «Информатика»,

«Программалау технологиясы», «Компьютерлік сауаттылық», «Суреттерді цифрлық өңдеу», «Желілік технологиялары», «Ақпараттық технологиясы», «Геоақпараттық технологиясы».

Курстың постреквизиты: дипломдық диссертация.

Мақсаты: студенттердің дамуында: • Web-редакторларында еренмәтін белгілеу ақпартты тіліндерін (HTML) және кеңейтілген белгілеу тілі XML қолдану;

 • өздігінше жобалау және Web-беттерін заманауи Web-технологиялары мысалында JavaScript және DHTML құру.

 • администраторлық таратылған web-серверлерді (серверов мысалында IIS және Apache) қолдану;

 • заманауи мультимедиалық технологияларды динамикалық (анимациялық) эфектерді (Macromedia Flash мысалында) дағдылай қолдануы.

Құзырлар: - web қосымшасының жобалау құрылымының құрылуы, мысалға, сенарийі бойынша;

 • сайтты құру еренмәтін белгілеу ақпартты тілінде (HTML) және/немесе кеңейтілген белгілеу тілі XML қолдану каскадты кестелер стилімен (CSS) және сенарийі;

 • клиент және сервер жағында бірден бір заманауи арнайы программалау тілдердегі Web-қосымша құруда қолдану (таңдау бойынша): JavaScript, PHP, Perl, Java және т.б.


Web технологии
Пререквизиты курса: «Информатика», «Технология программирования», «Компьютерная грамотность», «Математические модели», «Компьютерная графика», «Цифровая обработка изображений», «Сетевые технологии», «Информационные технологии», «Геоинформационные системы»,

Постреквизиты курса: дипломная диссертация.

Цель: развитие у студентов:

- навыков работы в Web-редакторах с использованием языка гипертекстовой разметки текста HTML и расширяемого языка разметки XML;

- навыков самостоятельного проектирования и разработки Web-страниц с использованием современных клиентских Web-технологий на примере JavaScript и DHTML;

- навыков использования и администрирования распространенных web-серверов (на примере серверов IIS и Apache);

- навыков использования современных мультимедиа технологий создания динамических (анимационных) эффектов (на примере Macromedia Flash)».

Компетенции:- разработки структуры проекта web-приложения, например, в виде последовательности сценариев;

- разработки сайта на языке разметки гипертекстовой информации (HTML) и/или расширяемого языка разметки XML с использованием каскадных таблиц стилей (CSS) и сценариев;

- работы на стороне клиента и сервере с использованием одного из современных специальных языков программирования при разработке Web-приложениий (по выбору): JavaScript, PHP, Perl, Java и др.Web technology
Prerequisites course: «Informatics», «Programming Technology», «Computer Literacy», «Mathematical models», «Computer Graphics», «Digital Image Processing», «Networking», «Information Technology», «GIS».

Postrekvizity course: diploma thesis.

Purpose: to develop students:

- their ability to work in a Web- editors using hypertext markup language of HTML and Extensible Markup Language XML;

- the skills of independent design and development of Web-pages using the latest Web-based client for example, JavaScript, and DHTML;

- skills in the use and administration of the common web- servers (for example, IIS Server and Apache);

- skills in using modern multimedia technology to create dynamic (animated) effects (for example Macromedia Flash).

Competencies:

- Develop project web- applications, such as a series of scenarios;

- Development of a site on the Hypertext Markup Language (HTML) and /or the Extensible Markup Language XML using Cascading Style Sheets (CSS) and scripts ;

- Works on both the client and the server using one of the modern special programming languages ​​in the development of Web-based applications (optional): JavaScript, PHP, Perl, Java, etc.Цикл

ООД


БД

ПД


Пәнді таңдау бойынша атауы

Название дисциплины по выбору

Nameofsubject


Пәнкоды

Коддисциплины

Subject,s Code


Курс

Курс


Cours

Семестр

Семестр


Semestr

Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits


Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits

ECTS


Оқытушы

Преподаватель

Teacher
ПД

RATIONAL ROSE – те программалау.

Программирование на RATIONAL ROZE.

Programming RATIONAL ROZE.


PrRR 2321KV

2

4

2

3

к.п.н. Балабекова М.Ж.

Визуальдық программалау.

Визуальное программирование.

Visual Programming.


VPr 2321KV

к.п.н. Балабекова М.Ж.
RATIONAL ROSE – те программалау
Курстың пререквизиты: «Программалаудың технологиясы», «Операциялық жүйелер».

Курстың постреквизиты: «АЖ жобалау».

Мақсаты: студенттерді АЖ жобалау базасында RATIONAL ROSE бойынша негізгі функцияларды таныстыру.

Құзырлар: RATIONAL ROSE қолдана отырып АЖ жобаларын құра білуі.Программирование на RATIONAL ROZE
Пререквизиты курса: «Технология программирования», «Операционные системы».

Постреквизиты курса: «Проектирование ИС».

Цель: ознакомить студентов с основными функциями для проектирования ИС на базе ПО RATIONAL ROZE.

Компетенции: умение разрабатывать прoекты ИС с использованием ПО RATIONAL ROZE.Programming RATIONAL ROZE
Prerequisites course: «Рrogramming technique that OS».

Postrekvizity course: «IS design».

Purpose: to familiarize students with the basic functions for IC design based on software RATIONAL ROZE.

Competence: the ability to develop IP using software RATIONAL ROZE.Визуальдық программалау
Курстың постреквизиты: «Информатика»,

«Алгоритм тілдерінде программалау», «Программалау технологиясы», «Компьютерлік желілерінің интерфейсі».

Курстың постреквизиты: «АЖ жобалау».

Мақсаты: визуальдық программалаудың программалық жүйесінің көрінісі – олардың абстрактау, инкапцуляция, модульдік, иерархияны құру ерекшеліктерінің теориялық негізін меңгеру, негізгі құрылыс элементтерінің визуалдық программалық қамтамасыз ету объектілерін және класстарының сипаттамасын оқыту, сонымен қатар солармен байланысы.

Құзырлар: объектілі – бағытталған программалық құралдарының көрінісінің принциптерін білу; UML визуальдық программалау тілімен жұмыс жасай білуі;

объектілі – бағытталған жүйенің статистикалық және динамикалық тәсілдерін құра білуі.Визуальное программирование
Пререквизиты курса: «Информатика», «Программирование на алгоритмических языках», «Технология программирования», «Интерфейсы компьютерных сетей».

Постреквизиты курса: «Проектирование ИС».

Цель: освоение теоретических основ визуального программирования представления программных систем – особенностей их абстрагирования, инкапсуляции, модульности, построения иерархии, изучения характеристик основных строительных элементов визуального программного обеспечения – объектов и классов, а также отношений между ними.
Компетенции: знать принципы объектно-ориентированного представления программных средств; уметь работать с языком визуального программирования UML и строить статистические и динамические модели объектно-ориентированных систем.


Visual Programming
Prerequisite courses: «Informatics», «Computer programming on algorithmic languages»​​,«Рrogramming technology», «Interfaces of computer networks».

Postrekvizity course: «IS design».

Purpose: development of theoretical bases of visual programming representations of software systems - the characteristics of their abstraction, encapsulation, modularity, construction of the hierarchy, the study of the characteristics of the basic building blocks of visual software - objects and classes, and the relationships between them.

Competencies: know the principles of object-oriented view of software, be able to work with a visual programming language UML; able to build static and dynamic model of object- oriented systems.

Цикл

ООД


БД

ПД


Пәнді таңдау бойынша атауы

Название дисциплины по выбору

Nameofsubject


Пәнкоды

Коддисциплины

Subject,s Code


Курс

Курс


Cours

Семестр

Семестр


Semestr

Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits


Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits

ECTS


Оқытушы

Преподаватель

Teacher
ПД

Ақпаратты жүйені аудит.

Аудит информационных систем.

Audit of information systems


AIS 2322 KV

2

4

2

3

к.п.н. Балабекова М.Ж.

Ақпаратты жүйені сараптау.

Анализ информационных систем.

Analysis of systems.


AIS 2322 KV

к.п.н. Балабекова М.Ж.

1   2   3   4   5


жүктеу 1.45 Mb.