Главная страница
Контакты

    Басты бет


Бакалавриат специальность: 5В070400-«Вычислительная техника и программное обеспечение» Базовое образование: Среднее

жүктеу 1.45 Mb.жүктеу 1.45 Mb.
бет3/5
Дата10.03.2017
өлшемі1.45 Mb.

Бакалавриат специальность: 5В070400-«Вычислительная техника и программное обеспечение» Базовое образование: Среднее


1   2   3   4   5
Таратылған желінің технологиясы
Курстың пререквизиты: «Дискретті математика», «Информатика», «Программалау технологиясы», «Жүйелік программалау», «Деректер қорын басқару жүйесі».

Курстың постреквизиты: «Интернеттехнологиясы».

Мақсаты: студент есептеуші жүйенің негізгі бөлімдері мен құрылысының технологияларымен танысу. Курс барысында келесі есептер орындалады: қазіргі таратылған есептегіш технологиясын меңгеру, таратылған жүйедегі жобаның дағдысын алу.

Құзырлар:

білу керек: таратылған жүйенің негізгі технология құрылымын, процедуралық тәсілден бастап, обьектіден өтіп және компоненттік моделден аяқтап; таратылған базалық шаблондар жүйе жобаларын,

істей білу: оқытылған әдістерді және тәжірибедегі, процесстегі алгоритмдердегі шынайы программалық жүйелерді құру.;

игеру: тәжірибелі дағдылармен заманауи жобалық және таратылған жүйелерді құру жүйелерімен жұмыс жасау.


Технология распределенных сетей
Пререквизиты курса: «Дискретная математика», «Информатика», «Технология программирования», «Системное программирование», «Базы данных», «Вычислительные системы и сети».

Постреквизиты курса: «Интернет технолдогия».

Цель: ознакомление студентов с основными технологиями построения распределенных вычислительных систем. В рамках курса решаются следующие задачи: усвоение современных технологий распределенных вычислений, приобретение навыков проектирования распределенных систем.

Компетенции:

знать: основные технологии построения распределенных систем: начиная от процедурных подходов, проходя через объектные и заканчивая компонентными моделями; базовые шаблоны проектирования распределенных систем;

уметь: применить изученные методы и алгоритмы на практике в процессе разработки реальных программных систем;

владеть: практическими навыками работы с современными системами проектирования и разработки распределенных систем.


Technology of the up-diffused networks
Prerequisites course: «Discrete Mathematics», «Iinformatics», «Programming Technology», «System Programming», «Databases», «Computer systems and networks».

Postrekvizity course: «Internet tehnoldogiya».

Purpose: to familiarize students with the basic technologies for distributed computing. The course addresses the following tasks: learning of modern distributed computing technologies, skills designing distributed systems.

Competencies:

know: the core technology for building distributed systems: from the procedural approach, passing through the object and ending with the component models, the basic design patterns of distributed systems;

be able to: apply the learned methods and algorithms in practice in the development of real software systems;

own: the practical skills to work with modern systems design and development of distributed systems.


Ақпараттықжелілердіжобалау

Курстыңпререквизиты:«Математика», «Алгоритмдеужәнепрограммалаунегіздері», «Есептеуішжүйелерменжелілердіұйымдастыру«.


Курстыңпостреквизиты: «Ақпараттықтехнологиялары»,«WANжелісінерұқсаталу».

Мақсаты:деректердіжіберужүйесініңқұрылымынжәнеолардыңмінездемесініңнегізгілерінмеңгеру, заманауиәдістердіжәнетелекоммуникациятехнологиясыныңжүйесін, есептеужәнетәжірибелікақпараттықжелілердіқолданудағдыларыналу.

Құзырлар: зейінменнегізгізаңдардытабиғиғылымитәртіптердіңкәсібиқызметтепайдалану, математикалықталдаужәнемодельдеуәдістерінқолдану, тәжірибелікжәнеэксперименталдызерттеу(ОК-10);

негізгітәсілдердіпайдаланабілу, әдістерменжәнеқаражатпеналу, сақтау, ақпараттықайтажасау, компьютерлерменжұмысжасайбілуақпараттықолданабілуқұралында(ОК-12);

ауқымдыкомпьютерлікжелілеріндегіақпараттарменжұмысжасаумүмкіндігі (ОК-13).


Проектирование информационных сетей
Пререквизиты курса: «Математика», «Основы алгоритмизации и программирования», «Вычислительные системы и сети».

Постреквизиты курса: «Информационные технологии», «Доступ в сети WAN».

Цель: усвоение основ построения систем передачи данных и их характеристик, современных методов и технологий телекоммуникационных систем, приобретения навыков расчета и практического применения информационных сетей.

Компетенции: способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10);

способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-12);

способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13).Planning of informative networks
Prerequisites course: «Mathematics», «Fundamentals of algorithms and programming», «Computer systems and networks».

Postrekvizity course: «Information Technology», «Access to network WAN».

Purpose: learning the basics of building data systems and their characteristics, modern methods and technologies of telecommunication systems, the acquisition of skills based and practical application of information networks.

Competence: the ability to use the basic laws of the natural sciences in professional activities, apply methods of mathematical analysis and modeling, theoretical and experimental studies (OC -10);

ability to hold its primary methods, ways and means of production, storage and processing of information, to have computer skills as a means of information management (GC- 12);

ability to work with information in the global computer networks (OC -13) .
Цикл

ООД


БД

ПД


Пәнді таңдау бойынша атауы

Название дисциплины по выбору

Nameofsubject


Пәнкоды

Коддисциплины

Subject,s Code


Курс

Курс


Cours

Семестр

Семестр


Semestr

Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits


Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits

ECTS


Оқытушы

Преподаватель

Teacher
БД

Visual Studioортасында бағдарламалау.

Программирование наVisual Studio.

Programming in Visual Studio.


PrVS 2205 KV

2

4

3

5

д.т.н., доцент Ташев А.А.

C BUILDER ортасында бағдарламалау.

Программированиена C BUILDER.

Programming in C BUILDER.


PrCppB 2205 KV

д.т.н., доцент Ташев А.А.
Visual Studio ортасында бағдарламалау
Курстың пререквизиты:«Бағдарламалау»,«Паскаль тілде бағдарламалау»,«Объектілі- бағыттылған бағдарламалау»,«Деректерді басқару».

Курстың постреквизиты: «Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері», «Деректер қорын жобалау».

Мақсат: қазіргі технологияларды табысты игеру үшін БЖ әзірлеу.

Құзырлар: жылжымалы және web қосымшаны өндей білу.Программирование на VisualStudio
Пререквизитыкурса:«Программирование»,«Программирование на языке Паскаль»,«Объектно-ориентированное программирование»,«Управление данными».

Постреквизиты курса:«Алгоритмизация и основы программирования»,«Проектирование базы данных».

Цель: дать подготовку, необходимую для успешного освоения современных технологий разработки ПО.

Компетенции:уметьразрабатывать мобильные и web-приложения.Programming in Visual Studio
Prerequisites course:«Programming»,«Programming in Pascal»,«Object-oriented programming»,«Data Management».

Postrekvizity course:«Algorithmic and programming fundamentals»,«Database Design».

Purpose:to give the training necessary for the successful development of modern software development technologies.

Competencies: to be able to develop mobile and web-based application.C Builder ортасындабағдарламамалу
Курстыңпререквизиттері:«Математика»,«Информатика»,«Алгоритмдітілдердебағдарламалау»,«Бағдарламалаутехнологиясы»,«Сызугеометрияжәнеинженерлікесте»,«Компъютерлікесте».

Курстыңпостреквизиттері:«С Builder тіліндебағдарламалау».

Мақсаты: программалаулардыңобъектілі-бағдарлағантілдерін, жүйелердікөзмөлшеріменкомпоненттіқұруәдістерін, көпқызметтіқосымшалардыңжәнежобалардыңпрограммалауларжәнежасауларқабылдауларынүйрету.

Мазмұны:С Builder тілініңтарихыжәнедамукезендері. С Builder бағдарламасынорнатужәнежүйелікталаптар. Логикалыққорытындыжәнепридикаттардыесептеу. Тармақталғанбағдарламалар. Циклдар. Массивтержәнекөрсеткіштер. Қатарларменфайлдар.Функцияқұружәнеоныпайдалану. Деректердіңдинамикалыққұрылымдары. Borland С Builder бағдарламалауортасы. Пайдаланушыменқосымшаарасындаинтерфейсқұратынкомпоненттер. Деректер қоры. Технологиялар.Программирование на C BUILDER
Пререквизиты курса:«Математика»,«Информатика»,«Программирование на алгоритмических языках»,«Технология программирования»,«Начертательная геометрия и инженерная графика»,«Компьютерная графика».

Постреквизиты курса:«Программирование на языке С Builder».Цель: развивать у студентов навыков программирования на языках высокого уровня, изучить объектно-ориентированные языки программирования, методы создания визуальных компонент системы, приемы программирования и создания многофункциональных приложений и проектов.

Компетенции: Основы языка С Builder. Циклы и ветвления. Массивы и указатели. Работа со строками и файлами. Функции и использование функций. Динамические структуры данных. Среда программирования Borland С Builder. Стандартные компоненты. Работа с базами данных. Технологии.


Programming in C BUILDER
Prerequisites course:«Mathematics»,«science»,«Programming in Algorithmic Language»,« Programming Technology»,«Descriptive Geometry and Engineering Graphics»,«Computer Graphics» .

Postrekvizity course: «Programming in C Builder».

Purpose: develop students' skills of programming in high level languages​​, learn object-oriented programming languages​​, methods for creating visual components of the system, programming techniques, and create rich applications and projects.

Competencies: The Basics of C Builder. Loops and Branches . Arrays and pointers. Working with strings and files. Function and use of functions. Dynamic data structures . The programming environment Borland C Builder. Standard components .Working with databases . Technology.
Цикл

ООД


БД

ПД


Пәнді таңдау бойынша атауы

Название дисциплины по выбору

Nameofsubject


Пәнкоды

Коддисциплины

Subject,s Code


Курс

Курс


Cours

Семестр

Семестр


Semestr

Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits


Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits

ECTS


Оқытушы

Преподаватель

Teacher
ПД

Компъютерлі пішіндеу.

Компьютерное моделирование.

Сomputer simulation.


КM 1312 KV

1

2

2

3

д.т.н., доцент Ташев А.А.

Имитациялық модельдеу.

Имитационное моделирование.

Imitation design.


ImM 1312 KV

доцент Дандыбаев Ж.
Компъютерлі пішіндеу
Курстың пререквизиты:«Есептеуіш жүйелер және желілер»,«Программалау технологиясы»,«Банк және МБ».

Курстың постреквизиты:«АЖ жобалау», дипломдық жоба.

Мақсат:негізгі үлгілеу принциптерімен танысу, сонымен бірге қазіргі бағдарламалық құралдарды қолдануымен статикалық және динамикалық үлгілерді құру,экономикалық процесстер мен объектінің имитациялық үлгілер әзірлеу бойынша білімдерін меңгеру, экономикалық жағдаят процесстердің имитациялық пішіндеулерінің дағдыларын алу.

Құзырға: компьютерді үлгілеу қағидасының негізгі түсінігі, үлгілеудің математикалық схемалары.Компьютерное моделирование
Пререквизиты курса:«Вычислительные системы и сети»,«Технология программирования»,«Банки и БД».

Постреквизиты курса:«Проектирование ИС», дипломный проект.

Цель: является знакомство с основными принципами моделирования, а также построение статических и динамических моделей с использованием современных программных средств, усвоение знаний по разработке имитационных моделей экономических процессов и объектов, приобретение навыков имитационного моделирования экономических процессов.

Компетенции:основные понятия теории компьютерного моделирования, математические схемы моделированияСomputer simulation
Prerequisites course:«Computer systems and networks»,«Programming Technology»,«Banks and databases».

Postrekvizity course: Designing IP thesis project .

Purpose:a familiarity with the basic principles of modeling, as well as the construction of static and dynamic models using modern software tools, knowledge imparted on the development of simulation models of economic processes and facilities, the acquisition of skills simulation of economic processes.

Competencies: the basic concepts of the theory of computer simulation, mathematical modeling scheme.Имитациялықмодельдеу
Курстыңпререквизиты:«Программалаудыңтехнологиясы»,«Мүмкіндіктіңқағидасыжәнематематикалықстатистика».

Курстыңпостреквизиты:«Жүйелертеориясыжәнежүйелікталдау».

Мақсат: пішіндеулертеориялардыңіргелінегіздерінүйрету, компъютеримитацияларнегізгіұғымдартуракеліпжатыр, күрделіжүйелердепроцесстергежәнеқұбылыстарғапішіндеугетұрғыларқаралыпжатыр.

Құзырлар: математикалықүлгілердіңкемшіліктеріменабзалдықтарытуралыұсынысалукерек, пішіндеужүйесініңмүмкіндіктерітуралы, дамытудыңтарихытуралыжәнеимитациялықпішіндеулержүйелердіңқазіргікүйлерінбілукерек;

күрделіжүйелердіңимитациялықүлгілердіңқұрастырудыңжәнеталдаудыңимитациялықпішіндеулержәнеқағидаларытілдерін, жүйеүлгілердіңпішіндеулерінбілукерек.


Имитационное моделирование
Пререквизиты курса:«Теория вероятностей и математическая статистика»,«Дискретная матемтика».

Постреквизиты курса:«Теория систем и системный анализ».

Цель: усвоение знаний по разработке имитационных моделей различных процессов и объектов, приобретение навыков имитационного моделирования различных процессов.

Компетенции:иметь представление об основных принципах построения имитационных моделей экономических процессов, методах их расчетов и уметь их использовать для планирования функционирования и развития предприятия;

уметь самостоятельно творчески использовать теоретические знания на практике, а также в процессе последующего обучения.


Simulation modeling
Prerequisites course:«Theory of Probability and Mathematical Statistics»,«Discrete matemtika».

Postrekvizity course:«Systems theory and systems analysis».

Purpose: acquiring knowledge on the development of simulation models of the various processes and facilities, the acquisition of skills simulation of different processes .

Competencies:

an understanding of the basic principles of construction of simulation models of economic processes, methods of analysis and be able to use them to plan the operation and development of the enterprise;

to be able to creatively use their own theoretical knowledge into practice, as well as during subsequent training.
Цикл

ООД


БД

ПД


Пәнді таңдау бойынша атауы

Название дисциплины по выбору

Nameofsubject


Пәнкоды

Коддисциплины

Subject,s Code


Курс

Курс


Cours

Семестр

Семестр


Semestr

Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits


Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits

ECTS


Оқытушы

Преподаватель

Teacher
ПД

Компьютерлік жүйенің интерфейстері.

Интерфейсы компьютерных систем.

Simulation modeling

interfaces computer systems.ICS 1313 KV

1

2

2

3

доцент Дандыбаев Ж.

Ақпараттық желінің интерфейстері.

Интерфейсы информационных сетей.

Interfaces information networks.


IIS 1313 KV

доцент Дандыбаев Ж.
Компьютерлік жүйенің интерфейстері
Курстың пререквизиты:«Информатика», алгоритмдік тілдерде»«Программалау,«ассемблер»,«Программалаудың технологиясының»,«Бағдарламаны әзірлеудің аспаптық құралдары».

Курстың постреквизиты:«Интернет-технологиялары»,«Компьютерлік жүйелер», «Ақпаратты қорғаудың негізі».

Мақсат: қолданбалы интерфейстерді жобалаулар әдістерін үйрену, Қазіргі компъютер жүйелерде программалық-аппаратты интерфейстердің ұйымдар және жұмыс жасаулар қағидалардың игеру.

Құзырлар:

білу:

- машина жүйелерінің инженерлік-психологиялық және эргономиялық жобалаулар әдістерін;- адам - есептеуіш ортасының өзара әрекеттесулер ортажүйелік интерфейстердің әдістерін;

білу керек:

- аппаратты-программалық құралдарға есептеуіш ортамен оператордың өзара әрекеттесуі қамтамасыз ететін талаптар құрастыру керек,

-компъютер жүйелер интерфейстер автоматтандыру бойынша жобалық шешімдердің таңдау және дәлелдеу өндіріп алу керек;

компъютер жүйелер интерфейстерін дамыту қазіргі перспективалар және тенденциялар туралы ұсыныс алу керек.


Интерфейсы компьютерных систем
Пререквизиты курса:«Информатика»,«Программирование на алгоритмических языках»,«Ассемблер»,«Технология программирования»,«Инструментальные средства разработки программ».

Постреквизиты курса:«Интернеттехнологии»,«Компьютерные сети»,«Основы информационной безопасности».

Цель: обучение методам проектирования пользовательских интерфейсов, освоение принципов организации и функционирования программно-аппаратных интерфейсов в современных компьютерных системах.

Компетенции:

знать:

- методы инженерно-психологического и эргономического проектирования человеко-машинных систем;- методы общесистемного актирования интерфейсов взаимодействия человек - вычислительная среда;

уметь:


- формулировать требования к аппаратно-программным средствам, обеспечивающим взаимодействие оператора с вычислительной средой;

- производить выбор и обоснование проектных решений по автоматизации интерфейсов компьютерных систем;

иметь представление о современных перспективах и тенденциях развития интерфейсов компьютерных систем.


Simulation modeling

interfaces computer systems


Prerequisites course:«Informatics»,«Programming in Algorithmic Language»,«Аssembler»,«Programming Technology»,«Development Tools programs».

Postrekvizity course:«Internet technology»,«Computer Networks».

Purpose: training in the design of user interfaces, the development of the principles of organization and functioning of the hardware and software interfaces in modern computer systems.

Competencies:

know:

 - Methods of engineering, psychological and ergonomic design of human-machine systems; - Methods for system-wide interaction interfaces aktirovaniya man - the computing environment ;

be able to:

 - Formulate the requirements for the hardware and software tools that provides operator interaction with the computing environment ;

 - To make the choice and justification of design automation solutions for interfaces of computer systems ;

have an understanding of contemporary trends and prospects of development of the interfaces of computer systems.


Ақпараттықжелініңинтерфейстері
Курстыңпререквизиты:«Алгоритмдіктілдердепрограммалау»,«Ассемблер»,«Бағдарламалаудыңтехнологиясы»,

«Бағдарламалардыңәзірлеудіңаспаптықұралдары» .

Курстыңпостреквизиты:«Жүйеліпрограммалау»,«Жүйелібағдарламалыққамсыздандыру»,«Бағдарламалардыәзірлеудіңаспаптықұралдары».

Мақсат: программалық-аппараттықұралдарданқолдануыменжелідемәліметтерқорғаудықамтамасызетукерек;жергіліктіесептеуішжелілердібасқарукерекжәнеықтималбұзылулардыжоюбойыншашараларқабылдаукерек

Құзырлар: меншіктіқызметұйымдастырукерек, кәсібиесептердіңорындауәдістерінжәнетәсілдерінанықтаукерек,олардыңтиімділігінжәнесапасынбағалау;олардыңтиімділігінжәнесапасынбағалау; мәліметтеріздестіруді, талдаудыжәнебағаныжүзегеасырукерек, қажеттікәсібиесептерқойылужәнешешімүшін, кәсібижәнетұлғаныдамытуды ;есептердербесанықтаукәсібижәнетұлғаныдамытуды, өзіүйренуменшұғылдану, біліктіліктердіжоғарылатудысаналыжоспарлаукерек ;кәсібиқызметтетехнологияның ауысуынадайынболуыкерек.


Интерфейсы информационных сетей
Пререквизиты курса:«Информатика»,«Программирование на алгоритмических языках»,«Ассемблер»,«Технология программирования».

Постреквизиты курса:«Интернет технологии»,«Компьютерные сети», все дисциплины по разработке программ и программно-информационных комплексов (ПИКов), в которых используется знания изучаемой дисциплины: системное программирование; системное программное обеспечение; проектирование программных и инструментальных средств; методы и средства защиты компьютерной информации и др.

Цель:использование современных информационных технологий и инструментальных средств для решения различных задач в своей профессиональной деятельности;

Компетенции:

знать:

- принципы построения компьютерных сетей;- принципы функционирования локальных компьютерных сетей;

- принципы функционирования глобальных компьютерных сетей;

- основные протоколы и сетевые службы

- средства анализа, управления и защиты компьютерных сетей.Interfaces information networks
Prerequisites course:«Informatics»,«Programming in Algorithmic Language»,«Аssembler»,«Programming Technology».

Postrekvizity course:«Internet technology»,«Computer Networks», all of the disciplines to develop programs and software and information systems (PICs), which uses knowledge of the studied subjects: system programming, system software, design software and tools, methods and protection of computer information, etc.

Purpose: the use of modern information technologies and tools for solving various problems in their professional activities;

Competencies:

know:

- principles of computer networks;- principles of the functioning of local computer networks;

- principles of the functioning of the global computer network;

- major protocols, and network services

- tools for analysis, control and protection of computer networks.
Цикл

ООД


БД

ПД


Пәнді таңдау бойынша атауы

Название дисциплины по выбору

Nameofsubject


Пәнкоды

Коддисциплины

Subject,s Code


Курс

Курс


Cours

Семестр

Семестр


Semestr

Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits


Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits

ECTS


Оқытушы

Преподаватель

Teacher
ПД

Жүйенің сенімділігі.

Надежность систем.

Reliability systems.


NS 2314 KV

2

3

2

3

д.т.н., доцент Ташев А.А.

Сенімді жүйенің бағалау әдістері.

Методы оценки надежных систем.

Methods for assessing reliable systems.


MON 2314 KV

доцент Дандыбаев Ж.
Жүйенің сенімділігі
Курстың постреквизиты: «Информатика», «Ақпараттың теориясы», «Есептеуіш жүйелер мен желілер», «Дискретті математика», «Математикалық статистика және ықтималдылық теориясы».
Сенімділік - компьютердегі белгілі бір қызмет атқаратын блоктың берілген уақыт кезеңі ішінде нақты жағдайда талап етілген жұмысты орындау қабілеті. Құрылғының тоқтаусыз жұмыс істеу мүмкіндігі, оның орташа тоқтамай жұмыс істеу уақыты, істен шыққан жағдайда қайта қалпына келтірудің орташа уақыты сенімділік көрсеткіштеріне жатады.

Курстың постреквизиты: «Ақпараттық жүйелерді жобалау».

Мақсаты: негізгі анықтау тәсілдермен таныстыру және сенімді көрсеткіштермен қамтамасыз ету және автоматизациялау жүйесінің сапасы, осылардың қатарына жататын ақпараттық жүйелер.

Құзырлар:жүйе элементінің негізгі көрсеткіштерінің сенімділігін және соған байланысты толық жүйеніің типіне және сенімді заңын анықтау;

жүйені зерттеудегі сенімнің құрылымдық сұлбасын құру;

жүйенің элементтерінің сенімділігінің көрсеткіштерінің негізгі сенімді жүйесінің көрсеткіштерімен анықтау;

талап ететін жүйенің сенімділік деңгейін қамтамасыз ету, сол немесе басқа тәсілдерді сақтық қорда сақтауды қолдану.


Надежность систем
Пререквизиты курса:«Информатика», «Теория информации», «Вычислительные системы и сети», «Дискретная математика», «Теория вероятностей и математическая статистика».

Постреквизиты курса: «Проектирование информационных систем».

Цель: ознакомить с основными методами определения и обеспечения показателей надежности и качества автоматизированных систем, к числу которых относятся информационные системы.

Компетенции:

определить основные показатели надежности элемента системы и системы в целом в зависимости от ее (его) типа и закона надежности;

разработать структурную схему надежности исследуемой системы;

определить основные показатели надежности системы по показателям надежности элементов системы;

обеспечить требуемый уровень надежности системы, применив тот или иной метод резервирования.Reliability systems
Prerequisite courses: «Informatics», «Information Theory», «Computer systems and networks», «Discrete Mathematics», «Probability Theory and Mathematical Statistics».

Postrekvizity course: «Design of information systems».

Purpose: to introduce the basic techniques for identifying and securing the reliability and quality of automated systems, which include information systems.

Competencies:

identify key elements of the system reliability and overall system depends on it ( it) the type and reliability of the law ;

The structural scheme of the reliability of the system ;

identify key indicators of reliability of the system in terms of reliability of the components of the system;

provide the required level of reliability of the system by applying one or another backup method .Сенімдіжүйеніңбағалауәдістері
Курстыңпостреквизиты: «Информатика», «Ақпараттыңтеориясы», «Есептеуішжүйелерменжелілер», «Дискреттіматематика», «Математикалықстатистикажәнеықтималдылықтеориясы».

Курстыңпостреквизиты: «Ақпараттықжүйелердіжобалау».

Мақсаты: студенттерменбағажәнеесептеуішмашинасыныңжәнежүйесініңсенімдіесебінстатикалық, құрылымдықжәнеэксплутациялықмоделдердіңнегізіндебілімдіалуұғымы, программалыққамтамасызетусенімділігіңсұрағында, есептеуішмашиналарыжәнежүйелеріндиагностикалаужәнеқадағалаутәсілдері.

Құзырлар:

есептеуішмашиналарыжәнежүйелерініңсенімділікесебініңтәсілінқолдану;

бақылаутесттерінқұру;

диагностикалықтесттерінқұру;

ЕЖ көп процессорлы диагностикалау;

Диагностика (техникалық) - техникалық ақауларды іздестіруге жөне анықтауға арналған теория, әдістер және жабдықтар туралы ілім.Методы оценки надежных систем
Пререквизиты курса:«Информатика», «Теория информации», «Вычислительные системы и сети», «Дискретная математика», «Теория вероятностей и математическая статистика».

Постреквизиты курса: «Проектирование информационных систем».

Цель: приобретение студентами знаний о понятиях оценки и расчета надежности вычислительных машин и систем на основе статистических, структурных и эксплуатационных моделей, о вопросах надежности программного обеспечения, методы контроля и диагностирования вычислительных машин и систем.

Компетенции: применить методы расчета надежности вычислительных машин и систем; строить контрольные тесты;

строить диагностические тесты;

диагностировать многопроцессорные ВС.Methods for assessing reliable systems
Prerequisite courses: «Informatics», «Information Theory», «Computer systems and networks», «Discrete Mathematics», «Probability Theory and Mathematical Statistics».

Postrekvizity course: «Design of information systems».

Purpose: the acquisition of knowledge of students about the concepts of evaluation and calculation of reliability of computers and systems on the basis of statistical, structural and operational models of the issues of software reliability, quality monitoring and diagnostics of computers and systems .

Competencies: apply the methods of calculating the reliability of computers and computer systems; build test cases; build diagnostic tests; diagnose multiprocessing BS.
Цикл

ООД


БД

ПД


Пәнді таңдау бойынша атауы

Название дисциплины по выбору

Nameofsubject


Пәнкоды

Коддисциплины

Subject,s Code


Курс

Курс


Cours

Семестр

Семестр


Semestr

Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits


Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits

ECTS


Оқытушы

Преподаватель

Teacher
ПД

Java (ПҚ) тілінде бағдарламалау.

Программирование на языке Jawa (ПО).

Programming Jawa ( SW).


PrYaJ(PO) 2315 KV

2

3

3

5

ст. преп. Курманбеккызы Н

PERL – де бағдарламалау.

Программирования на PERL.

PERL programming.


PrP 2315 KV

ст. преп. Курманбеккызы Н
Java (ПҚ) тілінде бағдарламалау
Курстың постреквизиты: «Информатика»,

«Алгоритм тілдерінде программалау»,

«Объектілі-бағытталған программалау»,

«Жүйелік анализ және оптимизациялау»,

«Компьютерлік модельдеу»,

«Жобалалаудың оптимизациялау әдістері».

Курстың постреквизиты: «Web-программалау».

Мақсаты: Java тілінің базасында программалаудың негізін терең оқыту.

Құзырлар: программаны жазудың жақсы стилінің принципін білу; программаны жобалауды жасай білу; қолданауда дағдының болуы және программалау технологиясының негізгін тәжірибелк және оқу қызметтерінде тиімді қолдана білуі


Программирование на языке Jawa (ПО)
Пререквизиты курса: «Информатика»,

«Программирование на алгоритмических языках»,«Объектно-ориентированное программирование»,«Системный анализ и оптимизация»,«Компьютерное моделирование»,«Методы оптимизации проектирования».

Постреквизиты курса: «Web программирования».

Цель: углубленное изучение основ программирования на базе языка Java.

Компетенции: знать принципы хорошего стиля написания программ;

уметь проектировать программы;

иметь навыки применения и эффективного использования основ технологии программирования в учебной и практической деятельности.


Programming Jawa ( SW)
Prerequisite courses: «Informatics», «Algorithmic programming languages»,

«Object-oriented programming»,«System analysis and optimization»,«Computer modeling»,«Methods for design optimization».

Postrekvizity rate: «Web programming».

Purpose: in-depth study of the fundamentals of programming language based on Java.

Competencies: to know the principles of good style of writing programs;

be able to design the program;

have the skills to use and effective use of basic technology in educational programming and implementation.


PERL – де бағдарламалау
Курстың постреквизиты: «Информатика;

Алгоритм тілдерінде программалау;

Объектілі-бағытталған программалау;

Жүйелік анализ және оптимизациялау;

Компьютерлік модельдеу;

Жобалалаудың оптимизациялау әдістері.

Курстың постреквизиты: Web-программалау.

Мақсаты: web-интерфейсін құруына жататын PERL құралын жүйелік оқыту.

Құзырлар:

PERL – ді қолдана отырып деректер қорымен жұмыс жасау;

каталогтармен және файылдармен жұмыс жасау;

web-парақтары үшін апплеттерді мінету және құру;

ішкі жүйелермен web-қосымшасын ықпалдау;

интерактивті порталдарды құрастыруда деректерге, процесстерге және қосымшаларға рұқсат алу үшін.Программирования на PERL
Пререквизиты курса: «Информатика»,

«Программирование на алгоритмических языках», «Объектно-ориентированное программирование», «Системный анализ и оптимизация»,«Компьютерное моделирование»,«Методы оптимизации проектирования».

Постреквизиты курса: «Web программированиe».

Цель: систематическое изучение средств PERL, относящихся к разработке web-интерфейсов.

Компетенции: работать с базами данных, используя PERL;

работать с файлами и каталогами; разрабатывать и отлаживать апплеты для web-страниц; интегрировать web-приложения с внешними системами; конструировать интерактивные порталы для доступа к данным, процессам и приложениям.

Портал (лат. porta - қақпа) - ғимараттың алдыңғы бетіне салтанатты сипат беру үшін қолданылатын архитектуралық элементтің бір түрі. Негізінен қоғамдық ғимараттарда жиі пайдаланылады. Портал көбіне шаршы үлгіде тұрғызылып, фриз, нақышты ою-өрнектермен безендіріледі.PERL programming
Prerequisite courses: «Informatics»,

«Аlgorithmic programming languages», «Оbject- oriented programming», «System analysis and optimization», «Сomputer modeling», «Methods for design optimization».

Postrekvizity rate: «Web programming».

Purpose: to systematically explore means PERL, relating to the development of web- interfaces.

Competencies:

work with databases using PERL; to work with files and directories; develop and debug applets for web- pages; integrate web-applications with external systems;

designing interactive portals for access to data, processes and applications .Цикл

ООД


БД

ПД


Пәнді таңдау бойынша атауы

Название дисциплины по выбору

Nameofsubject


Пәнкоды

Коддисциплины

Subject,s Code


Курс

Курс


Cours

Семестр

Семестр


Semestr

Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits


Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits

ECTS


Оқытушы

Преподаватель

Teacher
ПД

Мультимедиялық технологиялар негізі.

Основымультимедийныхтехнологий.

Fundamentals of Multimedia Technology.


OMT 2317 KV

2

4

2

3

преп. Жубанкузова И.

Интернет технологиясындағы мультимедия.

Мультимедия в интернет технологиях.

Multimedia Internet technologies.


MIT 2317 KV

преп. Жубанкузова И.
Мультимедиялық технологиялар негізі
Курстың пререквизиты: «Ақпараттық теориясы», «Программалау технологиясы», «Банктік білім және деректер», «Компьютерлік геометрия және графика», «Ақпараттық жүйелер интерфейсі».

Курстың постреквизиты: «Ақпараттық технологиялары».

Мақсаты: мультимедиялық приложенияны қолдану аймақтарымен, мультимедия техникалық құрылғысының кескін үйлесімін зерттеу, сонымен қатар этаптарымен және мультимедия өнімін құру технологиясымен танысу.

Құзырлар:

html-форматында құжат құру;

расторлық суреттерді құру;

векторлық суреттерді құру;

үш өлшемді графиканы және анимацияны құру.Основы мультимедийных технологий
Пререквизитыкурса: «Теория информации», «Технология программирования», «Базы и банки знаний», «Компьютерная геометрия и графика», «Интерфейсы информационных систем».

Постреквизитыкурса: «Информационные технологии».

Цель: ознакомление с областями применения мультимедиа приложений, изучение конфигурации технических средств мультимедиа, знакомство с программными средствами мультимедиа, а также этапами и технологией создания продуктов мультимедиа.

Компетенции: создание документов в HTML-формате; создание растровых изображений; создание векторных изображений;

создание трёхмерной графики и анимации.


Fundamentals of Multimedia Technology
Prerequisites course: «Information Theory», «Programming Technology», «Databases and Knowledge», «Geometry and computer graphics», «Interfaces of Information Systems».

Postrekvizity course: «Information Technology» .

Purpose: to familiarize with the application areas of multimedia applications, the study of hardware configuration of multimedia, familiarity with multimedia software, as well as stages and multimedia technology to create products .

Competencies: the creation of documents in HTML- format; the creation of raster images; creation of vector images; the creation of three-dimensional graphics and animation.Интернеттехнологиясындағымультимедия
Курстыңпререквизиты: «Ақпараттықтеориясы», «Программалаутехнологиясы», «Банктікбілімжәнедеректер», «Компьютерлікгеометрияжәнеграфика», «Ақпараттықжүйелеринтерфейсі».

Курстыңпостреквизиты: «Интернеттехнологиялары».

Мақсаты: студенттердентеориялықжәнетәжірибелікбіліміндегіқұжаттардыэлектрондықкітаптүріндедайындау, компьютерлікпрезентацияныжәнеWeb-өкілеттігінқұру, интернет – телефониясынпайдалану, сөйлеупоштасыжәнет.б.

Құзырлар:жазужәнепрезентациясенраиінмінету; презентацияғадауыстықосу; AdobePhotoshop бағдарламасыменжұмысжасау;

web-галереясынқұружәнеоғандауысалыпжүру;

бейнероликтердіжәнешағындауфильмдердіқұру;

фильм сценариін жазу және мінгеру.


Мультимедия в интернет технологиях
Пререквизиты курса: «Теория информации», «Технология программирования», «Базы и банки знаний», «Компьютерная геометрия и графика», «Интерфейсы информационных систем».

Постреквизитыкурса: «Интернет технология».

Цель: Получение студентами теоретических и практических знаний по оформлению документов в виде электронных книг, созданию компьютерных презентаций и Web-представительств, использованию Интернет-телефонии, речевой почты и д.р.

Компетенции: писать и отлаживать сценарии презентаций; подключать звук к презентациям; работать с программой AdobePhotoshop; создавать web-галерею и подключать к ней звуковое сопровождение;

создавать видеоклипы и небольшие фильмы;

писать и отлаживать сценарии фильмов.Multimedia Internet technologies
Prerequisites course: «Theory», «Programming Technology», «Databases and Knowledge», «Geometry and computer graphics», «Interfaces of Information Systems».

Postrekvizity course: «Internet technology».

Purpose: getting the students theoretical and practical knowledge of design documents in the form of e-books, the creation of computer presentations and Web-based missions, the use of Internet telephony, voice mail and etc.

Competencies: write and debug scripts presentations; connect audio to presentations ; work with the program AdobePhotoshop; create web- gallery and connect it to the soundtrack; create video clips and short films; write and debug scripts of films.
Цикл

ООД


БД

ПД


Пәнді таңдау бойынша атауы

Название дисциплины по выбору

Nameofsubject


Пәнкоды

Коддисциплины

Subject,s Code


Курс

Курс


Cours

Семестр

Семестр


Semestr

Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits


Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits

ECTS


Оқытушы

Преподаватель

Teacher
ПД

Есептеуіш кешені және желілер

Вычислительные комплексы и сети.

Computing Systems and Networks.


VKS 2318 KV

2

4

2

3

преп. Жубанкузова И.

Компьютерлік желілер.

Компьютерные сети.

Computer Networks.


KS 2318 KV

преп. Жубанкузова И.

1   2   3   4   5


жүктеу 1.45 Mb.