Главная страница
Контакты

    Басты бет


Бакалавриат специальность: 5В070400-«Вычислительная техника и программное обеспечение» Базовое образование: Среднее

жүктеу 1.45 Mb.жүктеу 1.45 Mb.
бет2/5
Дата10.03.2017
өлшемі1.45 Mb.

Бакалавриат специальность: 5В070400-«Вычислительная техника и программное обеспечение» Базовое образование: Среднее


1   2   3   4   5
Таратылған желінің технологиясы
Курстың пререквизиты: «Дискретті математика», «Информатика», «Программалау технологиясы», «Жүйелік программалау», «Деректер қорын басқару жүйесі».

Курстың постреквизиты: «Интернет технологиясы».

Мақсаты: студент есептеуші жүйенің негізгі бөлімдері мен құрылысының технологияларымен танысу. Курс барысында келесі есептер орындалады: қазіргі таратылған есептегіш технологиясын меңгеру, таратылған жүйедегі жобаның дағдысын алу.

Құзырлар:

білу керек: таратылған жүйенің негізгі технология құрылымын, процедуралық тәсілден бастап, обьектіден өтіп және компоненттік моделден аяқтап;

Есептегіш, электр есептегіш - тұтынылған электр энергиясын есептеуге арналған өлшеуіш құрал. Тұрмыста жиілігі I 50 Гц, бір фазалы 220 В немесе 127 В айнымалы кернеуге арналған есептегіш пайдаланылады. Электр энергиясы киловатт-сағатпен өлшенеді.
Құрылым (лат. structura - түзіліс, орналасу, тәртіп) - объектінің тұтастығын, тепе-теңдігі мен негізгі қасиеттерінің сақталуын қамтамасыз ететін байланыстар мен қатынастар жиынтығы. Құрылым жүйе және элемент ұғымдарымен тығыз байланысты.
таратылған базалық шаблондар жүйе жобаларын,

істей білу: оқытылған әдістерді және тәжірибедегі, процесстегі алгоритмдердегі шынайы программалық жүйелерді құру.

Әдіс , метод (гр. 'μέθοδος',methodes зерттеу не тану жолы, бір нәрсеге жетудің жолы) - көздеген мақсатқа жетудің тәсілі, тәртіпке келтірген қызмет жүйесі. Әдіс философияда зерттелетін нәрсенің ойша нұсқасын жасау үшін қажетті таным құралы болып табылады.
;

игеру: тәжірибелі дағдылармен заманауи жобалық және таратылған жүйелерді құру жүйелерімен жұмыс жасау.


Технология распределенных сетей
Пререквизиты курса: «Дискретная математика», «Информатика», «Технология программирования», «Системное программирование», «Базы данных», «Вычислительные системы и сети».

Постреквизиты курса:«Интернет технолдогия».

Цель: ознакомление студентов с основными технологиями построения распределенных вычислительных систем. В рамках курса решаются следующие задачи: усвоение современных технологий распределенных вычислений, приобретение навыков проектирования распределенных систем.

Компетенции:

знать: основные технологии построения распределенных систем: начиная от процедурных подходов, проходя через объектные и заканчивая компонентными моделями; базовые шаблоны проектирования распределенных систем;

уметь: применить изученные методы и алгоритмы на практике в процессе разработки реальных программных систем;

Алгоритм, алгорифм (ағылшынша: algorіthm, algorіsmus - Әл-Хорезмидің атынан шыққан) - бастапқы берілген мәліметтермен бір мәнде анықталатын нәтиже алу үшін қай амалды (жұмысты) қандай ретпен орындау қажеттігін белгілейтін есептерді (мәселелерді) шешу (математикалық есеп-қисаптар орындау, техникалық объектілерді жобалау, ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу т.б.)

владеть: практическими навыками работы с современными системами проектирования и разработки распределенных систем.


Technology of the up-diffused networks
Prerequisites course: «Discrete Mathematics», «Iinformatics», «Programming Technology», «System Programming», «Databases», «Computer systems and networks».

Postrekvizity course: «Internet tehnoldogiya».

Purpose: to familiarize students with the basic technologies for distributed computing. The course addresses the following tasks: learning of modern distributed computing technologies, skills designing distributed systems.

Competencies:

know: the core technology for building distributed systems: from the procedural approach, passing through the object and ending with the component models, the basic design patterns of distributed systems;

be able to: apply the learned methods and algorithms in practice in the development of real software systems;

own: the practical skills to work with modern systems design and development of distributed systems.


Ақпараттық желілерді жобалау

Курстың пререквизиты:«Математика», «Алгоритмдеужәнепрограммалаунегіздері», «Есептеуішжүйелерменжелілердіұйымдастыру«.


Курстың постреквизиты: «Ақпараттық технологиялары», «WAN желісіне рұқсат алу».

Мақсаты: деректерді жіберу жүйесінің құрылымын және олардың мінездемесінің негізгілерін меңгеру, заманауи әдістерді және телекоммуникация технологиясының жүйесін, есептеу және тәжірибелік ақпараттық желілерді қолдану дағдыларын алу.

Құзырлар: зейінмен негізгі заңдарды табиғи ғылыми тәртіптердің кәсіби қызметте пайдалану, математикалық талдау және модельдеу әдістерін қолдану, тәжірибелік және эксперименталды зерттеу(ОК-10);

Бізді қоршаған орта: жан-жануарлар мен өсімдіктер, Жер мен Ай, Күн мен алыстағы жұлдыздар - осылардың барлығы да табиғат деген ауқымды ұғымды білдіреді.
Ғылым (араб.: علم‎ (ілім) - білім, тану; лат. scientia - білім) - ақиқат жайлы объективті білімдерді жетілдіру мен жүйелеуге бағытталған адам іс-әрекетінің саласы. Жалпы мағынасы: жүйелік білім мен тәжірибе.
Телекоммуникация, телеқатысым (латынша тele – қатынасу, байланысу, грекше – қашық және ағылшаруашылығы communіcatіon – байланыс) – ғылым мен техниканың халықты ақпараттық қызметтің барлық түрімен қамтамасыз ететін саласы; қашықтықтан ақпарат алмасуды жүзеге асыратын технологиялар жиынтығы.
Ақпарат Ақпарат (лат. informatio - түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты.
Математикалық анализ - математиканың функцияларды дифференциалдық және интегралдық есептеулер әдістерімен зерттейтін бөлімі. Математикалық анализдің негізгі зерттеу құралы - шектер әдісі. Математикалық анализдің дамуы нәтижесінде функциядан кеңірек ұғым функционал, оператор ұғымдары пайда болды.

негізгі тәсілдерді пайдалана білу, әдістермен және қаражатпен алу, сақтау, ақпаратты қайта жасау, компьютерлермен жұмыс жасай білу ақпаратты қолдана білу құралында (ОК-12);

Сақтау (Сохранить; save) - мәліметтер тобын жедел жадтан сыртқы жадқа жазу; дайындалған құжаттарды белгілі бір ат қойылған файл түрінде дискіге жазып сақтау командасы. Көптеген программаларда Файл менюнің ішінде Сақтау (Сохранить) командасы бар.

ауқымды компьютерлік желілеріндегі ақпараттармен жұмыс жасау мүмкіндігі (ОК-13).


Проектирование информационных сетей
Пререквизиты курса:«Математика», «Основы алгоритмизации и программирования», «Вычислительные системы и сети».

Постреквизиты курса: «Информационные технологии», «Доступ в сети WAN».

Цель: усвоение основ построения систем передачи данных и их характеристик, современных методов и технологий телекоммуникационных систем, приобретения навыков расчета и практического применения информационных сетей.

Компетенции: способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10);

способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-12);

способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13).Planning of informative networks
Prerequisites course: «Mathematics», «Fundamentals of algorithms and programming», «Computer systems and networks».

Postrekvizity course: «Information Technology», «Access to network WAN».

Purpose: learning the basics of building data systems and their characteristics, modern methods and technologies of telecommunication systems, the acquisition of skills based and practical application of information networks.

Competence: the ability to use the basic laws of the natural sciences in professional activities, apply methods of mathematical analysis and modeling, theoretical and experimental studies (OC -10);

ability to hold its primary methods, ways and means of production, storage and processing of information, to have computer skills as a means of information management (GC- 12);

ability to work with information in the global computer networks (OC -13) .
Цикл

ООД


БД

ПД


Пәнді таңдау бойынша атауы

Название дисциплины по выбору

Nameofsubject


Пән коды

Код дисциплины

Subject,s Code


Курс

Курс


Cours

Семестр

Семестр


Semestr

Кредит саны

Кол-во кредитов

Оfcredits


Кредит саны

Кол-во кредитов

Оfcredits

ECTS


Оқытушы

Преподаватель

Teacher
ПД

Мультимедиялық технологиялар негізі.

Основымультимедийныхтехнологий.

Fundamentals of Multimedia Technology.


OMT 2317 KV

2

4

3

5

преп. Жубанкузова И.А.

Интернет технологиясындағы мультимедия.

Мультимедиявинтернеттехнологиях.

Multimedia Internet technologies.


MIT 2317 KV

преп. Жубанкузова И.А.
Мультимедиялық технологиялар негізі
Курстың пререквизиты: «Ақпараттық теориясы», «Программалау технологиясы», «Банктік білім және деректер», «Компьютерлік геометрия және графика», «Ақпараттық жүйелер интерфейсі».
Геометрия (көне грекше: γεωμετρία; көне грекше: γῆ - жер и көне грекше: μετρέω - «өлшеу») - математиканың кеңістіктік пішіндер (формалар) мен қатынастарды, сондай-ақ, оларға ұқсас басқа да пішіндер мен қатынастарды зерттейтін саласы.

Курстың постреквизиты: «Ақпараттық технологиялары».

Мақсаты: мультимедиялық приложенияны қолдану аймақтарымен, мультимедия техникалық құрылғысының кескін үйлесімін зерттеу, сонымен қатар этаптарымен және мультимедия өнімін құру технологиясымен танысу.

Кескін (изображение; display image pict (picture) - 1) ақпаратты бейнелеу, мәліметтерді көзге көрінетіндей ұсыну; көзбен көру бетіне бір уақытта шығаруға болатын шығу мен сегменттер примитивтерінің жиынтығы; 2) apple фирмасының macintosh компьютерлеріне арналған мәліметтердің көлемін кішірейтіп тығыздауға мүмкіндік беретін, қозғалмайтын мультимедиа-кескіндерге арналған пішім.
Мультимедиа (Multimedia) - компьютерде дыбысты, ақпаратты, тұрақты және қозғалыстағы бейнелерді біріктіріп көрсету үшін жинақталған компьютерлік технология. Ол ақпаратты кешенді түрде бейнелеуді - мәліметтерді мәтіндік, графикалық, бейне-, аудио- және мультипликациялық түрде шығаруды - жүзеге асырады.

Құзырлар:

html-форматында құжат құру;

расторлық суреттерді құру;

векторлық суреттерді құру;

үш өлшемді графиканы және анимацияны құру.Основы мультимедийных технологий
Пререквизитыкурса: «Теория информации», «Технология программирования», «Базы и банки знаний», «Компьютерная геометрия и графика», «Интерфейсы информационных систем».

Постреквизитыкурса: «Информационные технологии».

Цель: ознакомление с областями применения мультимедиа приложений, изучение конфигурации технических средств мультимедиа, знакомство с программными средствами мультимедиа, а также этапами и технологией создания продуктов мультимедиа.

Компетенции: создание документов в HTML-формате;создание растровых изображений;создание векторных изображений;

создание трёхмерной графики и анимации.


Fundamentals of Multimedia Technology
Prerequisites course: «Information Theory», «Programming Technology», «Databases and Knowledge», «Geometry and computer graphics», «Interfaces of Information Systems».

Postrekvizity course: «Information Technology» .

Purpose: to familiarize with the application areas of multimedia applications, the study of hardware configuration of multimedia, familiarity with multimedia software, as well as stages and multimedia technology to create products .

Competencies: the creation of documents in HTML- format; the creation of raster images; creation of vector images; the creation of three-dimensional graphics and animation.Интернет технологиясындағы мультимедия
Курстың пререквизиты: «Ақпараттық теориясы», «Программалау технологиясы», «Банктік білім және деректер», «Компьютерлік геометрия және графика», «Ақпараттық жүйелер интерфейсі».

Курстың постреквизиты: «Интернет технологиялары».

Мақсаты: студенттерден теориялық және тәжірибелік біліміндегі құжаттарды электрондық кітап түрінде дайындау, компьютерлік презентацияны және Web-өкілеттігін құру, интернет – телефониясын пайдалану, сөйлеу поштасы және т.б.

Құзырлар: жазу және презентация сенраиін мінету;

Интернет Интернет (оқылуы [интэрнэ́т]; ағылш. Internet - International Network) - компьютерлік серверлердің бүкіләлемдік желісі.
Жазу - адамның ой-пікірін, басқа адамға хабарлап айтқысы келген сөзін, мағлұматын таңбалар арқылы жеткізуді қамтамасыз ететін белгілер жүйесі. Оның алғашқы нұсқалары өте ерте заманда жасалды. Жазу қатынас құралы ретінде пайдаланылған суреттер мен шартты белгілерден кейін пайда болған.
презентацияға дауысты қосу; AdobePhotoshop бағдарламасымен жұмыс жасау;

web-галереясын құру және оған дауыс алып жүру;

бейнероликтерді және шағындау фильмдерді құру;

фильм сценариін жазу және мінгеру.


Мультимедия в интернет технологиях
Пререквизиты курса: «Теория информации», «Технология программирования», «Базы и банки знаний», «Компьютерная геометрия и графика», «Интерфейсы информационных систем».

Постреквизитыкурса:«Интернет технология».

Цель: Получение студентами теоретических и практических знаний по оформлению документов в виде электронных книг, созданию компьютерных презентаций и Web-представительств, использованию Интернет-телефонии, речевой почты и д.р.

Компетенции: писать и отлаживать сценарии презентаций;подключать звук к презентациям;работать с программой AdobePhotoshop;создавать web-галерею и подключать к ней звуковое сопровождение;

создавать видеоклипы и небольшие фильмы;

писать и отлаживать сценарии фильмов.Multimedia Internet technologies
Prerequisites course: «Theory», «Programming Technology», «Databases and Knowledge», «Geometry and computer graphics», «Interfaces of Information Systems».

Postrekvizity course: «Internet technology».

Purpose: getting the students theoretical and practical knowledge of design documents in the form of e-books, the creation of computer presentations and Web-based missions, the use of Internet telephony, voice mail and etc.

Competencies: write and debug scripts presentations; connect audio to presentations ; work with the program AdobePhotoshop; create web- gallery and connect it to the soundtrack; create video clips and short films; write and debug scripts of films.
Цикл

ООД


БД

ПД


Пәнді таңдау бойынша атауы

Название дисциплины по выбору

Nameofsubject


Пән коды

Код дисциплины

Subject,s Code


Курс

Курс


Cours

Семестр

Семестр


Semestr

Кредит саны

Кол-во кредитов

Оfcredits


Кредит саны

Кол-во кредитов

Оfcredits

ECTS


Оқытушы

Преподаватель

Teacher
ПД

RATIONALROSE – да программалау.

Программированиена RATIONAL ROZE.

Programming RATIONAL ROZE.


PrRR 4321KV

4

7

3

5

к.п.н. Балабекова М.Ж.

Визуальдық программалау.

Визуальное программирование.

Visual Programming.


VPr 4321KV

к.п.н. Балабекова М.Ж.
RATIONALROSE – те программалау
Курстың пререквизиты: «Программалаудың технологиясы»,«ОЖ».

Курстың постреквизиты: «АЖ жобалау».

Мақсаты: студенттерді АЖ жобалау базасында RATIONAL ROSE бойынша негізгі функцияларды таныстыру.

Құзырлар: RATIONAL ROSE қолдана отырып АЖ жобаларын құра білуі.Программирование на RATIONALROZE
Пререквизиты курса: «Технология программирования», «ОС».

Постреквизиты курса: «Проектирование ИС».

Цель: ознакомить студентов с основными функциями для проектирования ИС на базе ПО RATIONALROZE.

Компетенции: умение разрабатыватьпрoекты ИС с использованием ПО RATIONALROZE.Programming RATIONALROZE
Prerequisites course: «Рrogramming technique that OS».

Postrekvizity course: «IS design».

Purpose: to familiarize students with the basic functions for IC design based on software RATIONALROZE.

Competence: the ability to develop IP using software RATIONAL ROZE.Визуальдық программалау
Курстың постреквизиты: «Информатика»,

«Алгоритм тілдерінде программалау», «Программалау технологиясы», «Компьютерлік желілерінің интерфейсі».

Курстың постреквизиты: «АЖ жобалау».

Мақсаты: визуальдық программалаудың программалық жүйесінің көрінісі – олардың абстрактау, инкапцуляция, модульдік, иерархияны құру ерекшеліктерінің теориялық негізін меңгеру, негізгі құрылыс элементтерінің визуалдық программалық қамтамасыз ету объектілерін және класстарының сипаттамасын оқыту, сонымен қатар солармен байланысы.

Құзырлар: объектілі – бағытталған программалық құралдарының көрінісінің принциптерін білу;

Бағыттау (орыс. наведение) - күштерге (сүңгуір қайықтарға, авиациялык ұшу аппараттарына) немесе қаруға (ракеталарға) козғалыс параметрлері (бағыт, жылдамдық, биіктік жөне т.б.) арқылы берілетін басқару тәсілі.
Қағида немесе принцип (лат. principim – принцип; негіз, алғы бастама) - белгілі білім жүйесінің түп-негізі, алғы бастамасы, абстрактылы түрдегі ең қысқа жалпылама мазмұны. Ғылыми танымда идея, теория, әдіс сияқты таным түрлерімен өзара байланыста тұжырымдалады.
UML визуальдық программалау тілімен жұмыс жасай білуі;

объектілі – бағытталған жүйенің статистикалық және динамикалық тәсілдерін құра білуі.Визуальное программирование
Пререквизиты курса:«Информатика», «Программирование на алгоритмических языках», «Технология программирования», «Интерфейсы компьютерных сетей».

Постреквизиты курса: «Проектирование ИС».

Цель: освоение теоретических основ визуального программирования представления программных систем – особенностей их абстрагирования, инкапсуляции, модульности, построения иерархии, изучения характеристик основных строительных элементов визуального программного обеспечения – объектов и классов, а также отношений между ними.
Компетенции:знать принципы объектно-ориентированного представления программных средств; уметь работать с языком визуального программирования UML и строить статистические и динамические модели объектно-ориентированных систем.


Visual Programming
Prerequisite courses: «Informatics», «Computer programming on algorithmic languages»​​, «Рrogramming technology», «Interfaces of computer networks».

Postrekvizity course: «IS design».

Purpose: development of theoretical bases of visual programming representations of software systems - the characteristics of their abstraction, encapsulation, modularity, construction of the hierarchy, the study of the characteristics of the basic building blocks of visual software - objects and classes, and the relationships between them.

Competencies: know the principles of object-oriented view of software, be able to work with a visual programming language UML; able to build static and dynamic model of object- oriented systems.
Цикл

ООД


БД

ПД


Пәнді таңдау бойынша атауы

Название дисциплины по выбору

Nameofsubject


Пән коды

Код дисциплины

Subject,s Code


Курс

Курс


Cours

Семестр

Семестр


Semestr

Кредит саны

Кол-во кредитов

Оfcredits


Кредит саны

Кол-во кредитов

Оfcredits

ECTS


Оқытушы

Преподаватель

Teacher
ПД

Web– бағдарламалау.Web - программирование.

Web - ProgrammingWPr 4320 KV

4

7

3

5

к.п.н. Балабекова М.Ж.

Java(ПҚ) тілінде бағдарламалау.

Программирование на языке Jawa (ПО).

ProgrammingJawa( SW).


PrYaJ(PO) 4320 KV

к.п.н. Балабекова М.Ж.
Web– бағдарламалау.
Курстың постреквизиты: «Информатика»,

«Программалау технологиясы», «Компьютерлік сауаттылық», «Суреттерді цифрлық өңдеу», «Желілік технологиялары», «Ақпараттық технологиясы», «Геоақпараттық технологиясы».

Курстың постреквизиты: магистрлік диссертация.

Мақсаты: студенттердің интернетпен жұмысын, таратылған web-серверлерді администрациялау және қолдану дағдысын дамыту;

-заманауи мультимедиалық технологияларды динамикалық (анимациялық) эфектерді (Macromedia Flash мысалында) дағдылай қолдануы.

Құзырлар:

білу керек:

- заманауи классификацияны және web қосымшаларын қолдану областарын, жекелей, мультимедия өнімін оқулыққа тағайындау;

- web қосымшаларының аппараттық құралдары;

- этаптар және заманауи web қосымшаларын клиенттік деңгейде және серверлік деңгейде құру технологиялары;

Даму - қайталанбайтын, заңды және бағытты өзгерістерді білдіретін философиялық ғылыим категория. Ол қалыптасу категориясымен салыстырғанда анағұрлым нақты.
ДЕҢГЕЙ (Уровень; layer, level) - абстракциялы дерексіздік дәреже; иерархиялық құрылым қабаты; осы желімен орындалатын белгілі бір мәселелер кешенін сипаттайтын есептеуіш желі қүрылымының логикалық қабаты,
Сервер (ағылш. server) - файлдар, қалталар және компьютерлердің деректері сияқты деректерге ортақ қатынасуды, сондай-ақ желі пайдаланушыларына электрондық пошта қызметтерін қамтамасыз ететін компьютер.

- заманауи интегрировалық программалық құралының интерактивті web қосымшаларын құру;

- файлдардың типтері және форматтары, оларды web қосымшаларында ерекше қолданылуы;

қолдана білу керек:


 • программалық құралы мультимедиялық статикалық элементтерді өңдеуге және құруға, жекелей, html-кодты өңдеуге арналған құрал-cаймандар құрылғысы:

 • web қосымшаларын құрудың құрылғысының бірі клиенттік деңгейде және серверлік деңгейде;

 • динамикалық және мультимедиялық интерактивті қосымша сайтты құруда (таңдау бойынша) бірден бір құрал: MacromediaFlash, 3D Studio MAX, gif-аниматорлар және т.б.

 • статикалық және динамикалық процесті және функцияны қолдану WEB технологиялар құрылғысын қолдану барысында дайын және жеке программалық кодтар;

тәжірибесінің болуы:

 • web қосымшасының жобалау құрылымының құрылуы, мысалға, сенарийі бойынша;

 • сайтты құру еренмәтін белгілеу ақпартты тілінде (HTML) және/немесе кеңейтілген белгілеу тілі XML қолдану каскадты кестелер стилімен (CSS) және сенарийі;

 • клиент және сервер жағында бірден бір заманауи арнайы программалау тілдердегі Web-қосымша құруда қолдану (таңдау бойынша): JavaScript, PHP, Perl, Java және т.б..
  Белгілеу (Наметка) - келесі өндеулерді оңайлататын, үзындығы бойынша болімдерге болетін дайындама бетіне таңбалы ойықтар қалдыратын комекші операция; тесігі бар согылмаларды алу үшін қолданатын операция; бет пішіннің, өзара орналасудың және басқа да ауытқулардың шақтамаларын график түріндегі сызбаларда корсету; механикалық өндеу операцияларының алдында жасалатын технологиялық операция қүрамына кіреді. Дайындаманың бетіне тетіктің қарамын, тесіктердің бетін не өңделуге тиісті орындарды белгілейтін нүктелер, сызықтар, сызықіздер салу.Белгілеу механикалық өндеу сапасын арттыру үшін жасалады; бүйымдардың параметрлерін сызбаларда белгілеу.
  Кесте (таблица; table) - мәліметтерді жолдар мен бағаналар қиылысында орналастыру арқылы ұсыну тәсілі. Әдетте, кестенің бірінші жолы бағаналардың тақырыптарымен толтырылады. Бағаналардағы мәлімет типтері әр түрлі болуы мүмкін, бірақ бір бағанада орналасатын мәліметтер бір типті болуы қажет.
  JavaScript (/ˈdʒɑːvɑːˌskrɪpt/) - объектіге бағытталған скрипттік (немесе сценарийлер) бағдарламалау тілі. ECMAScript тілінің диалекті болып табылады. ECMA-262 спецификациясының Conformance бөліміне сәйкес ECMAScript спецификациясының жүзеге асқан өнімі.

Web - программирование.
Пререквизиты курса: «Информатика», «Технология программирования», «Компьютерная грамотность», «Математические модели», «Компьютерная графика», «Цифровая обработка изображений», «Сетевые технологии», «Информационные технологии», «Геоинформационные системы»,

Постреквизиты курса: магистерская диссертация.

Цель: развитие у студентовнавыков работы с Интернетом, навыков использования и администрирования распространенных web-серверов;

- навыков использования современных мультимедиа технологий, создания динамических (анимационных) эффектов (на примере Macromedia Flash).

Компетенции:

знать:


- современную классификацию и области применения web приложений, в частности, мультимедиа продуктов учебного назначения;

- аппаратные средства WEB технологии;

- этапы и технологию современной разработки web приложений на клиентском уровне и уровне сервера;

- современные инструментальные интегрированные программные средства разработчика интерактивных web приложений;

- типы и форматы файлов, особенности их использования в web приложениях;

уметь использовать:

- программные средства для создания и редактирования статических элементов мультимедиа, в частности, инструментальные средства редактирования html-кода;

- одно из средств разработки web приложений на клиентском уровне и уровне сервера

- одно из средств создания динамических и интерактивных мультимедийных приложений при создании сайта (по выбору): Macromedia Flash, 3D Studio MAX, gif-аниматоры и др.

- готовые и собственные программные коды при реализации статических и динамических процессов и функций с использованием средств WEB технологии;

иметь опыт:

- разработки структуры проекта web-приложения, например, в виде последовательности сценариев;

- разработки сайта на языке разметки гипертекстовой информации (HTML) и/или расширяемого языка разметки XML с использованием каскадных таблиц стилей (CSS) и сценариев;

- работы на стороне клиента и сервере с использованием одного из современных специальных языков программирования при разработке Web-приложениий (по выбору): JavaScript, PHP, Perl, Java и др.Web - Programming
Prerequisites course: «Informatics», «Programming Technology», «Computer Literacy», «Mathematical models», «Computer Graphics», «Digital Image Processing», «Networking», «Information Technology», «GIS».

Postrekvizity course: Master's thesis.

Purpose: to develop in studentovnavykov in internet skills to use and administer the common web- servers;

- skills in using modern multimedia technology to create dynamic (animated) effects (for example MacromediaFlash).

Competencies:

know:


- modern classification and application of web applications, such as multimedia products for educational purposes ;

- WEB hardware technology;

- stages of modern technology and the development of web applications on the client level and server level;

- modern integrated software developer of interactive web applications ;

- The types and file formats, especially their use in web applications ;

able to use:

- software for creating and editing static media elements, such as editing tools html- code ;

- a means of developing web applications at the client level and server level

- a means of creating dynamic and interactive multimedia applications to create a website (optional): MacromediaFlash, 3D Studio MAX, gif- animators, etc.

- ready- own program codes in the implementation of the static and dynamic processes and functions with the use of WEB technologies;

have experience:

- develop project web- applications, such as a series of scenarios;

- development of a site on the Hypertext Markup Language (HTML) and /or the Extensible Markup Language XML using Cascading Style Sheets (CSS) and scripts ;

CSS (ағылш. Cascading Style Sheets - стильдер кестелерінің тілі) - веб беттерді форматтауда қолданылатын белгілеу тілі. Бұл тіл XML құжаттарында да қолданыс тапты.

- works on both the client and the server using one of the modern special programming languages ​​in the development of Web-based applications (optional): JavaScript, PHP, Perl, Java, etc.Java(ПҚ) тілінде бағдарламалау
Курстың постреквизиты: «Информатика»,

«Алгоритм тілдерінде программалау»,

«Объектілі-бағытталған программалау»,

«Жүйелік анализ және оптимизациялау»,

«Компьютерлік модельдеу»,

«Жобалалаудың оптимизациялау әдістері».

Анализ (ағылш. Analysis - зерттеу) - Анализ - құраушы элементтерін зерттеу арқылы тұтасты зерттеу. Анализ - объектіні бөліктерге бөлу және оларға сипаттама беруден кұралған зерттеу тәсілі. Анализ - күрделі тілдік бүтінді оны құрайтын элементтерге жіктеу.

Курстың постреквизиты: «Web-программалау».

Мақсаты:Java тілінің базасында программалаудың негізін терең оқыту.

Құзырлар: программаны жазудың жақсы стилінің принципін білу; программаны жобалауды жасай білу; қолданауда дағдының болуы және программалау технологиясының негізгін тәжірибелк және оқу қызметтерінде тиімді қолдана білуі


Программирование на языке Jawa (ПО)
Пререквизиты курса: «Информатика»,

«Программирование на алгоритмических языках», «Объектно-ориентированное программирование», «Системный анализ и оптимизация», «Компьютерное моделирование», «Методы оптимизации проектирования».

Постреквизиты курса: «Web программирования».

Цель: углубленное изучение основ программирования на базе языка Java.

Компетенции: знать принципы хорошего стиля написания программ;

уметь проектировать программы;

иметь навыки применения и эффективного использования основ технологии программирования в учебной и практической деятельности.


Programming Jawa ( SW)
Prerequisite courses: «Informatics», «Algorithmic programming languages»,

«Object-oriented programming», «System analysis and optimization», «Computer modeling», «Methods for design optimization».

Postrekvizity rate: «Web programming».

Purpose: in-depth study of the fundamentals of programming language based on Java.

Competencies: to know the principles of good style of writing programs;

be able to design the program;

have the skills to use and effective use of basic technology in educational programming and implementation.Специальность: 5В070400-«Вычислительная техника и программное обеспечение»

Базовое образование: средне-профессиональное
Цикл

ООД


БД

ПД


Пәнді таңдау бойынша атауы

Название дисциплины по выбору

Nameofsubject


Пәнкоды

Коддисциплины

Subject,sCode


Курс

Курс


Cours

Семестр

Семестр


Semestr

Кредит саны

Кол-во кредитов

Оfcredits


Кредит саны

Кол-во кредитов

Оfcredits

ECTS


Оқытушы

Преподаватель

Teacher
БД

Есептеуші жүйенің және желінің ұйымдастырылуы.

Организация вычислительных систем и сетей.

Оrganization of computer systems and networks.


ОVSS1201KV

1

1

2

3

д.т.н., доцент Ташев А.А.

Есептеуші жүйенің және желінің қағидасы.

Теория вычислительных систем и сетей.

Theory of the computer systems and networks.


TVSS1201 KV

д.т.н., доцент Дандыбаев Ж.
Есептеуші жүйенің және желінің қағидасы
Курстың пререквизиты:«Информатика».

Курстың постреквизиты:«Операциялық жүйелер», «Мәліметтер базасы».

Мақсат: студенттерге жүйе мен желінің есептеуші құрылғылары мен құрамын үйрету.

Құзырлар: студенттер әртүрлі есептеу жүйесі мен желілерді құра білу керек.Организация вычислительных систем и сетей
Пререквизиты курса:«Информатика».

Постреквизиты курса:«Операционная система»,«СУБД».

Цель: дать студентам знания по составу и структуре вычислительных систем и сетей

Компетенции: студенты должны уметь создавать различные вычислительные системы и сетиОrganization of computer systems and networks
Prerequisite courses:«Informatics».

Postrekvizity courses:«ОS»,«DBMS».

Purpose: To give students a knowledge of the composition and structure of computer systems and networks

Competencies: Students should be able to create a variety of computer systems and networks.Есептеушіжүйеніңжәнежелініңқағидасы
Пререквизитыкурса:«Информатика».

Курстың Постреквизиты:«Интернет технология»,«Веб технология».

Мақсат: студенттерге есептеуші жүйе және желіні құру қағидасын үйрету.

Құзырлар: студенттер есептеу жүйесі мен желісінің қағидасын және жұмыстың ұстанымдарын білу керек.Теория вычислительных систем и сетей
Пререквизиты курса:«Иформатика».

Постреквизиты курса:«Интернеттехнология»,«Web технология».

Цель: дать студентам теорию создания вычислительных систем и сетей.

Компетенции: студенты должны знать принципы работы и теорию вычислительных систем и сетей.Theory of the computer systems and networks
Prerequisite courses:«Informatics».

Postrekvizity course:«Internet technology»,«Web technology».

Purpose: to give students the theory of the creation of computer systems and networks.

Competencies: students should know the principles of the theory of computer systems and networks.
Цикл

ООД


БД

ПД


Пәнді таңдау бойынша атауы

Название дисциплины по выбору

Nameofsubject


Пәнкоды

Коддисциплины

Subject,s Code


Курс

Курс


Cours

Семестр

Семестр


Semestr

Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits


Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits

ECTS


Оқытушы

Преподаватель

Teacher
БД

Математикалық үлгілер.

Математические модели.

Мathematical models.


MM 1202 KV

1

1

2

3

ст. преп.Курманбеккызы Н.

Мәліметтерді өңдеу тәсілі.

Методы обработки данных.

Methods of data processing.


MOD 1202 KV

преп. Жубанкузова И.А.
Математикалық қалыптар
Курстың пререквизиты:«Математикатика»,«Ықтималдық қағидасы және математикалық статистика»,«Информатика».

Курстың постреквизиты:«АЖ жобалау»;«Программалаудың алгоритмдеу және негізі»,«Бағдарламалаумен байланысты шешімді қабылдау қағидасы», сонымен қатар студенттерге дипломалды тәжірибесін өтуге және мамандық бойынша дипломдық жұмысты жазу үшін қолданбалы материалдарын және тәсілін беру.

Мақсат: студенттермен теориялық білімі бойынша ықшамдау тәсілі мен үлгісін құру, сонымен бірге алған білімдерін практикалық есептерді шешуге пайдалану.

Құзырлар: Курс бағдарламаларының негізгі теориялық және практикалық сұрақтары бойынша айқын білімдері болуы керек.
Математические модели
Пререквизиты курса:«Математикатика»,«Теория вероятностей и математическая статистика»,«Информатика».

Постреквизиты курса:«Проектирование ИС»,«Алгоритмизация и основы программирования»,«Теория притнятия решений, связанных с программированием»,а также предоставляет студентам методику и аналитико-прикладной материал для прохождения преддипломной практики и написание дипломной работы по направлению специальности.

Цель:приобретение студентами теоретических знаний по построению моделей и по методам оптимизации, а также использование полученных знаний при решении практических задач.

Компетенции: иметь отчетливые знания по основным теоретическим и практическим вопросам программы курса и применять полученные знания к решению различных практических задач.Мathematical models
Prerequisites course:«Matematikatika»,«Theory of Probability and Mathematical Statistics»,«Informatics» .

Postrekvizity course:«Design of IS»,«Algorithmic and programming basics»,«Theory pritnyatiya decisions related to programming» and provides students with the methodology and analytical and applied material for the passage of externship and the writing of the thesis toward a degree .

Purpose: the acquisition of theoretical knowledge of the students to build models and optimization techniques, and the use of the acquired knowledge in solving practical problems.

Competencies: have distinct knowledge of the main theoretical and practical aspects of the course and apply their knowledge to solving various practical problems.Мәліметтердіөңдеутәсілі
Курстыңпререквизиты:«Алгебра»,«Геометрия»,«Математикалықсараптама»,«Ықтималдыққағидасыжәнематематикалықстатистика».

Курстыңпостреквизиты:«Ақпараттықорғаужәнеақпараттыққауіпсіздік»,«Ақпараттықтехнологиялар».

Мақсаты:автоматтандыруосыжүйелерөңдеуүшінтәжірибежоспарлауәдістерінқолдануортақсұрақтарбойыншадайындахатынмамандардабілімдердіңқұрастыруы.

Құзырлар: мәліметтердіөңдеуәдістердіңнегізгіұғымдарыжәнеанықтаулары.Методы обработки данных
Пререквизиты курса:«Алгебра»,«Геометрия»,«Математический анализ»,«Теория вероятностей и математическая статистика».

Постреквизиты курса:«Информационная безопасность и защита информации»,«Информационные технологии».

Цель:формирование знаний у подготавливаемых специалистов по общим вопросам применения метода планирования эксперимента для обработки данных систем автоматизации. 

Компетенции: понятия и определения основных методов обработки данных.Methods of data processing
Prerequisites course:«Algebra»,«Geometry»,«Calculus»,«Probability Theory» and«Mathematical statistics».

Postrekvizity course:«Information Security and Data Protection»,«Information Technology».

Purpose: to build knowledge from trained specialists on general issues of application of the method of experimental design for data processing automation systems.

Competencies: the concepts and definitions of the main methods of data processing.
Цикл

ООД


БД

ПД


Пәнді таңдау бойынша атауы

Название дисциплины по выбору

Nameofsubject


Пәнкоды

Коддисциплины

Subject,s Code


Курс

Курс


Cours

Семестр

Семестр


Semestr

Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits


Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits

ECTS


Оқытушы

Преподаватель

Teacher
БД

Ақпарат қағидасы.

Теория информации.

Information theory.


TInf 1203 KV

1

2

2

3

д.т.н., доцент Ташев А.А.

Ақпараттарды жіберу және өңдеу

Передача и обработка информации.

Transmission and treatment of information.


POInf 1203 KV

доцент Дандыбаев Ж.
Ақпарат қағидасы
Курстың пререквизиты:«Информатика»,«Физика».

Курстың постреквизиты:«Есептеу жүйе мен желілер»,«Интернет технология»,«Веб технология».

Мақсат: студенттерге ақпаратты өңдеу, жіберу және жинау ұстанымдарының қағидасын үйрету.

Құзырлар: студенттер ақпаратты өңдеу, жіберу және жинау ұстанымдарының қағидасын білуі керек.Теория информации
Пререквизиты курса:«Информатика»,«Физика».

Постреквизиты курса:«Вычислительные системы и сети»,«Интернет технология»,

Цель: дать студентам теорию сбора, обработки и передачи информации

Компетенции: студенты должны знать принципы сбора, обработки и передачи информацииInformation theory
Prerequisite courses:«Informatics»,«Physics».

Postrekvizity course: «Computer systems and networks», «Internet technology», «Web technology».

Purpose: to provide students with the theory of the collection, processing and transmission of information.

Competencies: students should know the principles of data collection, processing and transmission of information.Ақпараттарды жіберу және өңдеу
Курстың пререквизиты:«Информатика»,«Физика».

Курстың постреквизиты:«Есептеу жүйе мен желілер»,«Интернет технология»,«Веб технология».

Мақсат: студенттерге ақпаратты өңдеу, жіберу, жинау алгоритмдері мен әдістерін үйрету.

Құзырлар: студенттер дискретизацияның әдістерін, ақпаратты өңдеу және жіберу кезіндегі қусыруды білу керек.Передача и обработка информации
Пререквизиты курса:«Информатика»,«Физика».

Постреквизиты курса:«Вычислительные системы и сети»,«Интернеттехнология»,«Web технология».

Цель: дать студентам методы и алгоритмы сбора, обработки и передачи информации.

Компетенции: студенты должны знать методы дискретизации, сжатия приобработки и передачи информации.Transmission and treatment of information
Prerequisite courses:«Informatics»,«Physics».

Postrekvizity course: «Computer systems and networks», «Internet technology», «Web technology».

Purpose: to provide students with methods and algorithms to collect, process and transmit information.

Competencies: students should know the methods of sampling, compression processing and transmission of information.
Цикл

ООД


БД

ПД


Пәнді таңдау бойынша атауы

Название дисциплины по выбору

Nameofsubject


Пәнкоды

Коддисциплины

Subject,s Code


Курс

Курс


Cours

Семестр

Семестр


Semestr

Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits


Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits

ECTS


Оқытушы

Преподаватель

Teacher
БД

Linux (AO) OЖ

ОСLinux (AO)

OS Linux (AO)


OSL(AO)2208 KV

2

3

3

5

к.п.н.Балабекова М.Ж.

Операциялық жүйелер

Операционные системы

Operating systems


ОС 2208 KV

к.п.н.Балабекова М.Ж.
Linux (AO) ОЖ
Курстың пререквизиты:«Информатика», «Операциялық жүйелер».

Курстың постреквизиты:«Ақпаратты жүйелері жобалау»,«Басқарма жобалары»,«Ақпараттарды қорғау және қауіпсіздігі»,«UNIX администрациялау».

Мақсат: студенттерге Linux операциялық жүйенің жұмысының ұстанымын, аспаптар құралдарын, Linux-те қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыруды өңдеуген пайдаланатын жұмыстың практикалық дағдысын үйрету.

Құзырлар:Linux ОЖ негізгі жүйелік протоколдарының негізін администрациялық кеңейтуі мен күйттеуін білуі керек.

Білуі керек: Linux ОЖ. орнату, базалық жүйелі сервисті күйттеу.

Дағдылар алу (тәжірибе алу): Linux ОЖ

орнату және күйттеу.


ОС Linux (AO)
Пререквизиты курса:«Информатика»,«Операционные системы».

Постреквизиты курса:«Проектирование информационных систем»,«Управление проектами»,«Безопасность и защита информации», «Администрирование UNIX».

Цель: освоение студентами принципов работы операционной системы Linux, изучение инструментальных средств, используемых для разработки прикладного программного обеспечения на Linux, получение практических навыков работы на ОС Linux.

Компетенции:

знать: расширенные средства администрирования и настройки ОС Linux

основных сетевых протоколов;

уметь: настраивать базовые сетевые сервисы

устанавливать ОС Linux;

получить навыки (приобрести опыт):

установки и настройки ОС Linux.OS Linux (AO)
Prerequisite courses:«Informatics»,«Оperating system».

Postrekvizity course:«Designing information systems»,«Рroject management»,«Security and protection of information»,«Administering UNIX».

Purpose:development of the students of the principles of the operating system Linux, the study of the tools used for developing application software on Linux, obtaining practical skills to Linux.

Competencies:

know: advanced tools to administer and configure the Linux operating system

basic network protocols;

be able to: configure basic network services

install on Linux;

get the skills (to gain experience)

install and configure the operating system Linux.Операциялық жүйелер
Курстың пререквизиты:«Информатика», «Операциялық жүйелер».

Курстың постреквизиты:«Ақпараттық жүйенің жобалау»,«Басқарма жобалармен»,

«Ақпараттарды қорғау және қауіпсіздігі». Мақсат: студенттерді операциялық жүйе ұйымдастыруының жалпы ұстанымы және іргелі түсінігімен, құрылғыларды және үдерістерді басқару сұрақтарын меңгеруімен, файл жүйелерін ұйымдастыруы, ұстаным аралық әрекеттестіктері, жүйелік қызметтерді орнату, операциялық жүйенің программалық интерфейспен жұмыс істеуді үйрету.

Құзырлар:

білу: ОЖ негізгі жүйелік протоколдарын күйттеу және администрациялық кеңейту құралдырын;

білу керек: Linux ОЖ орнату, базалық жүйелі сервисті күйттеу;

дағдылар алу (тәжірибе алу): Linux ОЖ

орнату және күйттеу.Операционные системы
Пререквизиты курса:«Информатика»,«Операционные системы».

Постреквизиты курса:«Проектирование информационных систем»,«Управление проектами»,«Безопасность и защита информации».

Цель: ознакомление студентов с фундаментальными понятиями и общими принципами организации операционных систем; изучение вопросов управления процессами и устройствами, организации файловых систем, междупроцессных взаимодействий, построения сетевых служб; получение навыков работы с программным интерфейсом операционных систем.

Компетенции:

знать: расширенные средства администрирования и настройки ОС основных сетевых протоколов;

уметь: настраивать базовые сетевые сервисы

устанавливать ОС;

получить навыки (приобрести опыт):

установки и настройки ОС.


Operating systems
Prerequisite courses:«Informatics»,«Оperating system».

Postrekvizity course:«Designing information systems»,«Рroject management»,«Security and information protection».

Purpose: to familiarize students with the basic concepts and general principles of organization of operating systems; examination of the governance processes and devices, file systems, organizations, mezhduprotsessnyh interactions, building network services, obtaining skills programming interface operating systems.

Competencies:

know: advanced tools to administer and configure the OS core network protocols;

be able to: configure basic network servicesinstall the OS;

get the skills (to gain experience)

install and configure the operating system.
Цикл

ООД


БД

ПД


Пәнді таңдау бойынша атауы

Название дисциплины по выбору

Nameofsubject


Пәнкоды

Коддисциплины

Subject,s Code


Курс

Курс


Cours

Семестр

Семестр


Semestr

Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits


Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits

ECTS


Оқытушы

Преподаватель

Teacher
БД

Ақпараттық қауіпсіздіктің негіздері.

Основыинформационной безопасности. Fundamentals of Information Security.OIB 2205 KV

2

3

3

5

преп. Жубанкузова И.А.преп. Жубанкузова И.А.

Ақпаратты қорғау негіздері

Основызащитыинформации.

Framework for the protection of information.


OZI 2205 KV
Ақпараттық қауіпсіздіктің негіздері
Курстың постреквизиты: «Информатика», «Компьютерлік желілер», «ОЖ».

Курстың постреквизиты: арнайы басқа мамандықтарды оқу, сонымен қатар курстық және дипломдық жұмыстарды жасағанда.

Мақсаты: студенттерді мемлекеттің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуіне үйрету, ақпараттық инфраструтуралы есептерді шешуге анализ жасауға жәнеақпараттық қауіпсіздікті компьютерлік жүйеге және желіге қамтамасыз ету.

Мемлекет - белгілі бір аумаққа иелік етіп, сол жердегі халықтың еркін дамуына мүмкіндік беретін, қоғам табиғатынан туындайтын ортақ істерді атқаруға қажетті басқарудың жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан жүйесі, саяси билік ұйымы.

Құзырлар:

білу керек: ұлттық мемлекеттің қауіпсіздік жүйесінде ақпараттық қауіпсіздіктің орны мен рөлі;

Ұлт - қоғамды ұйымдастырудың анағұрлым кең тараған бірлігі. Негізінде XX-XXӀ ғасырлар ғаламдық деңгейдегі саяси ұйымдасудың негізгі бірлігі болып табылатын ұлттық мемлекетке сәйкес келуі керек. Ұлт мемлекетті қажетті заңдылықпен қамтамасыз етеді және тек ұлттық мемлекеттер халықаралық қатынастардың толыққанды субъектілері ретінде өмір сүре алады деген пікір қалыптасқан.

мемлекеттік ақпараттық қауіпсіздікке қауіп-қатерлер;

ақпаратты қорғау жүйесін құруада заманауи жағынан ықпал жасау;

компьютерлік жүйелер және желілерге ақпараттық объект түрінде ықпал жасау, олардың қорғаныс бағасының өлшемі және оларды ақпараттық қауіпсіздік қамтамасыз ету тәсілдері.

Қорғаныс аймағы - инженерлік құрылыстармен жабдықталған жергілікті жер ауданы. Қорғаныс аймағы құрамалар (бірлестіктер) ұрыстық ретке (операцияға тізілу) жайылып, қорғаныс ұрысын (шайқасын) жүргізеді. Ұлы Отан соғысы жылдары мен соғыстан кейінгі кезенде қорғаныс аймағы тактикалык және оперативтік болып бөлінген.Основы информационной безопасности
Пререквизиты курса: «Информатика», «Компьютерные сети», «Операционные системы».

Постреквизиты курса: изучении других специальных дисциплин, а также при разработке курсовых и дипломных работ.

Цель:обучить студентов принципам обеспечения информационной безопасности государства, подходам к анализу его информационной инфраструктуры и решению задач обеспечения информационной безопасности компьютерных систем и сетей. 

Компетенции:

знать:роль и место информационной безопасности в системе национальной безопасности страны;

угрозы информационной безопасности государства;

современные подходы к построению систем защиты информации;

компьютерные системы и сети как объект информационного воздействия, критерии оценки их защищенности и методы обеспечения их информационной безопасности.Fundamentals of Information Security
Prerequisitecourses: «Informatics», «Сomputer networks», «Оperating systems».

Postrekvizity course: the study of other specialized disciplines, as well as the development of projects and dissertations .

Purpose: to teach students the principles of information security, approaches to the analysis of its information infrastructure and the challenges of ensuring the information security of computer systems and networks.

Competencies:

to know: the role and place of security in the national security of the country;

threats to information security;

Modern approaches to the construction of security systems;

computer systems and networks as an object of informational influence, the criteria for assessment of their security practices and ensure their security .Ақпаратты қорғау негіздері
Курстың постреквизиты: «Информатика», «Компьютерлік желілер», «Операциялық жүйелер».

Курстың постреквизиты: арнайы басқа мамандықтарды оқу, сонымен қатар курстық және дипломдық жұмыстарды жасағанда.

Мақсаты: студенттерді мемлекеттің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуіне үйрету, ақпараттық инфраструтуралы есептерді шешуге анализ жасауға жәнеақпараттық қауіпсіздікті компьютерлік жүйеге және желіге қамтамасыз ету.

Құзырлар:сапа көрсеткіштері және жүйе бағасының өлшемі және жеке тәсілдерді және ақпаратты қорғау құралдарын анализ жасау және таңдау;

Таңдау (белгілеу, ерекшелеу) (Выбор (выделение, маркирование; selecting) Windows ортасында - жұмыс үстелінің кез келген объектісіне тышқан меңзерін алып барып, оны шерту операциясы. Осылай белгіленген объект түсі өзгеріп ерекшеленеді.

зерттеу есептері мен мәселелерін заманауи ғылыми-техникалық ақпараттармен қолдану; алынған білімді курстық жобаларды дайындау барысында және бітіруші түлектердің квалификациялық жұмыстарын, сонымен қатар ғылыми зерттерулерді жүргізу барысында қолдану;

дағдының болу:

мемлекеттің инфраструктуралық ақпаратық анализі;

компьютерлік жүйелер мен желілерді ақпараттық қауіпсіздікке қамтамасыз етуге формальды қойылым және есептерді шешу.Основы защиты информации
Пререквизиты курса: «Информатика», «Компьютерные сети», «Операционные системы».

Постреквизиты курса: изучении других специальных дисциплин, а также при разработке курсовых и дипломных работ.


Цель: обучить студентов принципам обеспечения информационной безопасности государства, подходам к анализу его информационной инфраструктуры и решению задач обеспечения информационной безопасности компьютерных систем и сетей. 

Компетенции: выбирать и анализировать показатели качества и критерии оценки систем и отдельных методов и средств защиты информации;

пользоваться современной научно-технической информацией по исследуемым проблемам и задачам;

применять полученные знания при выполнении курсовых проектов и выпускных квалификационных работ, а также в ходе научных исследований;

иметь навыки:

анализа информационной инфраструктуры государства;

формальной постановки и решения задачи обеспечения информационной безопасности компьютерных систем и сетей.


Framework for the protection of information
Prerequisite courses: «Informatics», «Сomputer networks», «Оperating systems».

Postrekvizity course: the study of other specialized disciplines, as well as the development of projects and dissertations .

Purpose: to teach students the principles of information security, approaches to the analysis of its information infrastructure and the challenges of ensuring the information security of computer systems and networks.

Competencies: select and analyze the quality indicators and criteria for evaluation of individual systems and methods and tools for information security;

use of modern scientific and technical information on the problems being studied and objectives;

apply their knowledge in the performance of course projects and final qualifying works, as well as in scientific research;

have the skills to:

analysis of the information infrastructure of the state;

formal setting and solving the problem of information security of computer systems and networks.Цикл

ООД


БД

ПД


Пәнді таңдау бойынша атауы

Название дисциплины по выбору

Nameofsubject


Пәнкоды

Коддисциплины

Subject,s Code


Курс

Курс


Cours

Семестр

Семестр


Semestr

Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits


Кредит саны

Кол-во кредитов

Оf credits

ECTS


Оқытушы

Преподаватель

Teacher
БД

Таратылған желінің технологиясы.

Технология распределенных сетей.

Technology of the up-diffused networks.


TRS 2202 KV

2

3

2

3

доцент Дандыбаев Ж.

Ақпараттық желілерді жобалау

Проектирование информационных сетей

Planning of informative networks


PIS 2202 KV

доцент Дандыбаев Ж.

1   2   3   4   5

 • Cascading Style Sheets
 • Специальность: 5В070400-«Вычислительная техника и программное обеспечение» Базовое образование: средне-профессиональное

 • жүктеу 1.45 Mb.