Главная страница
Контакты

    Басты бет


БАҒдарламасы (екіжылдық оқыту) 2013-2014 оқу жылына Астана қ, 2012 ж

жүктеу 0.93 Mb.жүктеу 0.93 Mb.
бет4/6
Дата15.03.2017
өлшемі0.93 Mb.

БАҒдарламасы (екіжылдық оқыту) 2013-2014 оқу жылына Астана қ, 2012 ж


1   2   3   4   5   6

32-тақырып. Сот актілеріне аппеляциялық шағымдану, наразылық келтіру

Заңды күшіне енбеген шешімдер мен ұйғарымдарға аппеляциялық шағымдану, наразылық келтіру сатыларының мәні және маңызы. Аппеляциялық шағымдану және наразылық келтіру құқығы. Шағымдану және наразылық келтіру тәртібі мен мерзімі. Шағымды (наразылықты) қозғалыссыз қалдыру.

Облыстық және оған теңестірілген соттардың апелляциялық тәртіппен істерді қарау процессуалдық тәртібі мен мерзімдері.

Бірінші инстанция сотының ұйғарымдарына, қаулыларына шағымдану (наразылық білдіру).33-тақырып. Апелляциялық сатыдағы соттың қаулылары мен ұйғарымдарына кассациялық тәртiппен шағымдану және наразылық беру

Апелляциялық сатыдағы соттың қаулылары мен ұйғарымдарына кассациялық тәртiппен шағымдану және наразылық беру сатысының мәні және маңызы. Шағымдану және наразылық берудің тәртібі мен мерзімі. Кассациялық шағымд және наразылықтың мазмұны.34-тақырып. Қадағалау тәртібімен іс жүргізу

Сот қадағалауы тәртібімен сот шешімдерін, ұйғарымдарын және қаулыларын қайта қарау сатысының мәні және маңызы. Сот қаулыларын қадағалау тәртібімен қайта қараудың және наразылық келтірудің негіздері. Заңды күшіне енген сот актілеріне шағым мен наразылық келтіру мерзімдері.

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты жалпы отырысының қадағалау тәртібімен шығарылған Жоғары Сот қаулысын қайта қарау негіздері. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жалпы отырысын тағайындау. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты жалпы отырысының ұсынуды немесе наразылықты қарауының
тәртiбi.

35-тақырып. Заңды күшіне енген шешімдерді, ұйғарымдар мен қаулыларды жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарау жөнінде іс жүргізу

Заңды күшіне енген шешімдерді, ұйғарымдар мен қаулыларды жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарау азаматтық процестің сатысы ретінде.

Сот қаулыларын жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қараудың негіздері.

36-тақырып. Жойылған сот ісін немесе атқару ісін жүргізуді қалпына келтіру

Арызды беру тәртібі. Жойылған сот ісін немесе атқару ісін жүргізуді қалпына келтіру туралы өтінішті қарау және іс қозғау. Арызды қарау. Жойылған сот ісін немесе атқару ісін жүргізуді қалпына келтіру туралы сот шешімі.37-тақырып. Халықаралық процесс

Шетелдік тұлғалар қатысатын істер бойынша іс жүргізу. Шетелдік тұлғалардың құқықтары мен міндеттері. Шетелдік халықаралық ұйымның азаматтық іс жүргізу құқық қабілеттілігі. Соттардың құзіреті. Соттылық. Шетелдік мемлекеттерге талап қою. Соттық иммунитет, сот тапсырмалары. Шет мемлекеттердің құжаттарын тану. Шетелдік соттар және төрелік соттардың шешімдерін тану және орындау. Мәжбүрлеп орындату. Төрелік соттардың шешімдеріне шағымдану туралы істер бойынша іс жүргізу. Өтінім беру және қарау. Халықаралық процестің маңызы.


Әдебиеттер:

 1. Конституция РК;

 2. Конституционный закон РК «О судебной системе и статусе судей»;

 3. Гражданский процессуальный кодекс РК;

 4. Гражданский кодекс РК;

 5. Послание Президента народу Казахстан «Казахстан-2030» от 16.10.1997г.;

 6. Закон РК «О третейских суда»;

 7. Закон РК «О международном коммерческом арбитраже»;

 8. Закон РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»;

 9. Закон РК «О браке и семье»;

 10. Кодекс о труде РК;

 11. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях;

 12. Кодекс Республики Казахстан О налогах и других обязательных платежах в бюджет;

 13. Нормативные постановления Верховного Суда РК от 29 июня 2009 года № 6 «О некоторых вопросах исполнения судебных актов по гражданским делам»;

 14. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан № 2 от 24 марта 1975 года «О судебной практике по делам об освобождении имущества от ареста»;

 15. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан № 14 от 22 декабря 1989 года «Об экспертизе по гражданским делам»;

 16. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан № 21 от 13 декабря 2001 года «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству»;

 17. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан № 2 от 20 марта 2003 года «О применении судами некоторых норм гражданского процессуального законодательства»;

 18. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан № 5 от 11 июля 2003 года «О судебном решении»;

 19. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан № 2 от 20 июня 2005 года «О некоторых вопросах применения судами законодательства об исполнительном производстве»;

 20. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан № 5 от 28 октября 2005 года «О соблюдении принципа гласности судебного разбирательства по гражданским делам»;

 21. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан № 10 от 23 декабря 2005 года «О применении судами некоторых норм законодательства о принудительном исполнении решений третейских судов»;

 22. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан № 9 от 25 декабря 2006 года «О применении судами Республики Казахстан законодательства о судебных расходах по гражданским делам»;

 23. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан № 2 от 12 января 2009 года «О принятии обеспечительных мер по гражданским делам»;

 24. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан №10 от 19 декабря 2003 года «О применении судами законодательства об оспаривании решений и действий (или бездействия) органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц и государственных служащих»;

 25. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан № 9 от 25 сентября 1968 года «О судебной практике по делам о признании лица безвестно отсутствующим или объявлении лица умершим»;

 26. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан № 13 от 28 июня 2002 года «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение»;

27. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан № 12 от 25 декабря 2007 года «О некоторых вопросах пересмотра судебных актов по гражданским делам по вновь открывшимся обстоятельствам»;

28. Закон «О медиации» от 28.01.2011г. 1. Закон Республики Казахстан от 5 февраля 2010 года № 249-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам иммунитета государства и его собственности, совершенствования деятельности третейских судов и международного коммерческого арбитража»;

 2. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 18 июня 2004 года N 5 «О судебной практике ликвидации юридических лиц, осуществляющих свою деятельность с грубым нарушением законодательства»;

 3. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 25 июня 2010 года № 1 «О практике вынесения судами частных определений по гражданским делам»;

 4. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 5 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные постановления Верховного Суда Республики Казахстан»;

 5. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 12 января 2009 года № 2 «О принятии обеспечительных мер по гражданским делам»;

 6. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 5 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные постановления Верховного Суда Республики Казахстан»;

 7. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 24 декабря 2010 года № 20 «О некоторых вопросах применения судами норм главы 27 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан».

Қосымша әдебиеттер:

 1. Гурвич М.А.
  Әдебиет (араб.: асыл сөз‎) - сөз өнері, әлеуметтік мәні бар шығармалар жиынтығы.
  Право на иск. М.-Л., 1949;

 2. Добровольский А.А. Исковая форма защиты права. М., 1965;

 3. Гурвич М.А. Право на иск. Учебное пособие. М., 1978;

 4. Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковая формы защиты права. М., 1979;

 5. Гурвич М.А. Учение об иске (состав, виды). Учебное пособие. М., 1981;

 6. Сборник образцов гражданско-правовых документов. Учебное и практическое пособие. М. Издательство «Бек», 1994.;

 7. Решетняк В.И., Черных И.И. Заочное производство и судебный приказ в гражданском процессе. М., 1997.;

 8. Баймолдина З.Х. Производство по пересмотру судебных актов по гражданским делам: Учебное пособие.- Алматы, 1998.;

 9. Постановления Пленума Верховного Суда РК.- отдельные издания.;

 10. Гражданское законодательство Республики Казахстан- толкование и комментирование. Под ред. Диденко А. Выпуск 6.- Алматы: Баспа, 1998.;

 11. Баймолдина З.Х. К вопросу о сущности принципа диспозитивности гражданского процессуального права// Научные труды КазГЮУ. Выпуск 1. Алматы, 1999.;

 12. Гражданское право. Учебник для вузов (академический курс). Отв. ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Байсин- Алматы, 2000.;

 13. Баймолдина З.Х. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве//Договор в гражданском праве: проблемы теории и практики. Том 1. Алматы, 2000.;

 14. Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). М., 2000.;

 15. Жилин Г.А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в суде первой инстанции. М., 2000;

 16. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан: Учебник// под редакцией Баймолдиной З.Х., том 1, издательство «КазГЮА» - Алматы, 2001.;

 17. Викут М.А., Исаенкова О.В. Исполнительное производство.- М.: Юристъ, 2001;

 18. Баймолдина З.Х. Понятие судебного разбирательства гражданских дел// Гражданское законодательство Республики Казахстан. Выпуск 10. Алматы: ТОО «Баспа», 2001.;

 19. Баймолдина З.Х. Разбирательство гражданских дел в суде первой инстанции. Алматы, Жеті жарғы, 2001.;

 20. Гражданский процесс: Учебник// под редакцией Треушникова М.К., издательство МГУ им.М.В.Ломоносова – Москва, 2003.
  Мәскеу (орыс. Москва́, (айтылуы (ақп.))) - Ресей Федерациясының астанасы. Ресейдің еуропа бөлігінің ортасында, Мәскеу өзенінің жағасында орналасқан. Жер аумағы 1000 км2. Климаты қоңыржай континенттік. Орташа температура қаңтарда –10,20С, шілдеде 18,10С; жылдық жауын-шашын мөлшері 600 мм-ге жуық.
  ;

 21. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан: Учебная программа и сборник тестовых заданий// под редакцией Абдуллиной З.К., издательство «Данекер» - Алматы, 2003;

 22. Алимбекова С.А. Разбирательство гражданских дел в суде апелляционной инстанции, Алматы, 2004.;

 23. Гражданское процессуальное право: Учебник// под редакцией Шакарян М.С., издательство «Проспект» - Москва, 2004.;

 24. Гражданский процесс в вопросах и ответах: Учебное пособие// под редакцией Власова А.А., Власовой М.Г. и Черкашина В.А., издательство «Проспект» - Москва, 2004.;

 25. Абдуллина З.К. Проблема доказательств в гражданском судопроизводстве// Уч.пособие, Данекер 2005.;

 26. Настольная книга судьи, издание Верховного Суда РК от 2005 г., г.Астана;

 27. Гражданский процесс: Учебник// под редакцией Васина В.Н. и Казанцева В.И., издательство «Образовательно-издательский центр «Академия»» - Москва, 2005.;

 28. Гражданский процесс: Учебник// под редакцией Яркова В.В., издательство «WoltersKluwer» - Москва, 2005.;

 29. Арбитражный процесс: Учебник// под редакцией Коршунова Н.М. и Мареева Ю.Л., издательство «Омега-Л» - Москва, 2005;

 30. Арбитражный процесс: Учебник// под редакцией Кананович И.В. – Москва, 1999.;

 31. Настольная книга судьи: учебное пособие для судей и работников судебной системы РК// под редакцией Мами К.А. – Астана, 2005.;

 32. Гражданское процессуальное право: Учебное пособие// под редакцией Тумановой Л.В. и др., издательство «Проспект» - Москва, 2006.;

 33. Коршунов Н.М. Гражданский процесс// Учебник, М.: Омега: А, 2006.;

 34. Практика рассмотрения отдельных категорий гражданских дел, Астана, 2007.;

 35. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве : справочное издание И.В. Решетникова, - М. 2007.;

 36. Особенности рассмотрения отдельных категорий уголовных, административных и гражданских дел: Учебно-практическое пособие для судей и судебных работников// под редакцией Мами К.А. – Астана, 2007.;

 37. Сборник постановлений Пленума Верховного суда Казахской ССР, Пленума Верховного суда РК, нормативных постановлений Верховного суда РК (1968-2008 годы): Сборник постановлений Пленума и нормативных постановлений Верховного суда РК// составитель Рахметов С.М., издательство «ТОО Норма-К» - Алматы, 2008.;

 38. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Республики Казахстан: Комментарий// под редакцией Мами К.А., издательство «Немецкое общество по техническому сотрудничеству (GTZ)» - Астана, 2008. – С.102-142;

 39. Тихиня В.Г., Тихонович В.В. Рассмотрение в суде гражданских дел. Минск, 1982.;

 40. Защита права собственности в вопросах и ответах, Ковалева Е.Н., Ростов на Дону, Феникс, 2007 г., 224 с.;

 41. Комментарий к конвенциям в области имущественных отношений супругов и наследования, Медведев И.Г., Москва, Волтерс Клувер, 2007 г., 248 с.;

 42. Практика рассмотрения коммерческих споров, (Анализ и комментарии постановления Пленума и обзоров Президиума Высшего арбитражного Суда РФ), вып.Новоселова Л.А., Рожкова М.А., исследовательский центр частного права, Москва, изд. Статут, 20;

 43. Проблемы защиты прав и интересов акционеров в РФ, Гуреев В.А., Москва, Волтерс Клувер, 2007 г., 208 с.

 44. Судебный процесс от подачи иска до исполнения решения : пособие для истца// Ростов Н/Д : Феникс 2008.;

 45. Наследственное право, конспект лекций, Хамицаева Ю.А., Москва, Высшее образование, 2008 г., 147 с.;

 46. Недействительные сделки в гражданском праве, (теория и практика оспаривания), Гутников О.В., 3-е изд., Москва, изд.Статут, 2008 г., 491 с.;

 47. Толчеев Н.К.: Настольная книга судьи по спорам о праве собственности, М. 2008.;

 48. Макаров Ю.Я. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству// Учебное пособие, М. 2009.;

 49. Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Казахской ССР, Пленума Верховного Суда РК, Нормативных постановлений Верховного Суда РК (1968-2009 годы), составитель Рахметов С.М., изд.Норма-К, Алматы, 2009 г.;

 50. Новая судебная практика по гражданским делам, М. 2009.;

 51. Бек О.А. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов, монография, 2009.;

 52. Тихомиров М.Ю. Судебные иски: комментарии и образцы документов// М., 2009.;

 53. Гражданское процессуальное право : практикум, Саратов, 2009.
  Сарытау (орыс. Сара́тов) - Ресейдің еуропалық бөлігіндегі оңтүстік-шығысындағы ірі қалаларының бірі, Сарытау облысының әкімшілік орталығы. Еділ өзенінің оң жағында орналасып, Волгоград мен Самара қалалары аралығының қақ ортасында тұр.


 54. Аленов М.А. Гражданское процессуальное право// Учебное пособие, Астана, 2010.;

 55. Практикум по гражданскому процессу// Учебное пособие под редакцией М.К. Треушникова, М. 2009.;

 56. Раимбаев С.И. Аппеляцияның сот өндірістегі алар орны. Заң зазеті. №21, Егемен Қазақстан. 31.01.2009 ж.
  Егемен - Ақмола облысы Шортанды ауданындағы ауыл, Раевка ауылдық округі құрамында.


 57. Раимбаев С.И. Новые подходы к апеляции. «Юрист» №2, 2009 г.

 58. Раимбаев С.И. Не повторить ошибок прошлого. Юридическая газета № 11, 26.01.2010г.

 59. Раимбаев С.И. Новое в надзорном производстве. Юридическая газета № 32, 03.03.10 г.

 60. Раимбаев С.И. О новой структуре обжалования судебных актов. Зангер № 5, 2010 г.Гражданский процесс, 3 издание, Треушников, 2010.;

 61. Практикум по гражданскому процессу// учебное пособие под редакцией В.В. Яркова, М. 2010.;

 62. Лебедев М.Ю. Гражданский процесс// М.: Юрайт, 2010.;

 63. Скрементова О.С. Гражданский процесс: Учебное пособие// М.; СПб: Питер, 2010.


ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы бойынша мемлекеттік емтиханның сұрақтары

 1. Азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау нысандары.

 2. Сот арқылы қорғау құқығының түсінігі, мазмұны.

 3. Азаматтық іс жүргізу құқығының пәні, әдісі мен жүйесі.

 4. Азаматтық іс жүргізу құқығының азаматтық, отбасы, еңбек, конституциялық, әкімшілік құқық, қылмыстық іс жүргізу құқығы және өзге құқық салаларымен ара қатынасы.
  Отбасы - бірлесіп күн көретін туыстық қатынаста тұратын адамдар тобы. Балалар тәрбиесін жүзеге асырып, басқа да қоғамдық тұрғыдан мәнді кажеттіліқтерді қанағаттандыратын некелік немесе туыстық қатынастармен байланысқан адамдар тобы.


 5. Азаматтық іс жүргізу құқығының қайнар көздері.

 6. Азаматтық іс жүргізу нормалары, олардың құрылымы, уақыт пен кеңістікте қолданылуы.
  Құрылым (лат. structura - түзіліс, орналасу, тәртіп) - объектінің тұтастығын, тепе-теңдігі мен негізгі қасиеттерінің сақталуын қамтамасыз ететін байланыстар мен қатынастар жиынтығы. Құрылым жүйе және элемент ұғымдарымен тығыз байланысты.


 7. Азаматтық сот өндірісінің түрлері.

 8. Азаматтық іс жүргізу кезеңдері.

 9. Азаматтық іс жүргізу құқықтық қатынастарының пайда болу негіздері.

 10. Азаматтық іс жүргізу құқықтық қатынастарының субъектілері және оларды топтау.

 11. Сот азаматтық іс жүргізу құқықтық қатынастарының міндетті субъектісі ретінде.

 12. Сот құрамы, түсінігі, сипаттама, іс жүргізу жағдайы және маңызы.

 13. Іске қатысушы тұлғалар азаматтық іс жүргізу құқықтық қатынастарының субъектілері ретінде.

 14. Іске қатысушы тұлғалар түсінігі мен құрамы.

 15. Азаматтық іс жүргізу құқығы қағидаларының түсінігі және олардың маңызы.

 16. Азаматтық іс жүргізу құқығы қағидаларының жүйесі.

 17. Жалпы құқықтық заңдылық қағидасы және оның азаматтық іс жүргізуде жүзеге асырылуы.

 18. Сот төрелігінің жариялығы азаматтық қоғаммен әрекеттесудің негізі ретінде.

 19. Азаматтық істер бойынша сот төрелігінің ұйымдастырушылық-функционалдық қағидалары.

 20. Сот төрелігін тек қана соттың жүзеге асыруы.

 21. Азаматтық істерді қарауда жеке және алқалылық.

 22. Соттардың тәуелсіздігі және олардың тек қана заңға бағыныштылығы.
  Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні - тарихы тереңде жатқан елдің жаңа заманда өз алдына қайта егеменді ел болған күні. Тәуелсіздік күні мерекесі әр жылдың 16 желтоқсанында аталып өтеді. Бұл күн ұлттық, мемлекеттік деңгейдегі елеулі мереке болғандықтан 16-17-желтоқсан күндері күнтізбеде демалыс болып табылады.


 23. Заң мен сот алдында азаматтар мен ұйымдардың теңдігі

 24. Жариялылық қағидасы

 25. Сот төрелігінің мемлекеттік тілі

 26. Диспозитивтілік қағидасы

 27. Айтысушылық және тараптардың процесуалдық тең құқылығы қағидасы

 28. Ауызшалық және тікелейлік қағидасы

 29. Ведомствалық бағыныштылық түснігі.

 30. Аралық соттарға қатысты істердің ведомствалық бағыныштылығы

 31. Бірнеше өзара байланысты талаптардың ведомствалық бағыныштылығы

 32. Соттылық түрлері.

 33. Тектілік соттылығы.

 34. Аймақтық соттылық, оның түрлері.

 35. Жалпы юрисдикциядағы соттардың және мамандандырылған экономикалық, әскери соттардың соттылығы

 36. Соттылық туралы келісім

 37. Істі басқа сотқа беру және осыған байланысты туындайтын даулар

 38. Істің соттылығы туралы ережені сақтамау салдары

 39. Судьяға қарсылық білдіру негіздері және тәртібі

 40. Сот отырысы хатшысы, прокурор, маман, сарапшы, аудармашыға қарсылық білдіру негіздері

 41. Азаматтық процессте тараптардың түсінігі

 42. Азаматтық іс жүргізу құқық қабілеттілігі және азаматтық іс жүргізу әрекет қабілеттілігі

 43. Тараптардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттері

 44. Іске қоса қатысу. Оның мақсаты мен негіздері.

 45. Процессуалдық іске қоса қатысушылардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттері.

 46. Тиісті және тиісті емес тараптың түсінігі.

 47. Іс жүргізу құқықтық мирасқорлығы (түсінігі және негіздері).

 48. Құқықтық мирасқордың процеске араласу тәртібі және оның құқықтық жағдайы.

 49. Азаматтық процесстегі үшінші тұлғалар түсінігі.

 50. Жеке талап мәлімдейтін үшінші тұлғалар

 51. Жеке талап мәлімдейтін үшінші тұлғалардың іске араласу негіздері мен іс жүргізу тәртібі

 52. Азаматтық сот өндірісіндегі прокурордың процессуалдық жағдайы

 53. Бірінші сатыдағы сотта прокурордың қатысуы. Оның құқықтары мен міндеттері.

 54. Басқа тұлғалардың құқықтарын қорғайтын мемлекеттік органдардың, жергілікті басқару органдарының, ұйымдардың және жекелеген азаматтардың азаматтық процеске қатысуының негіздері және мақсаты.

 55. Соттағы өкілдіктің түсінігі, негіздері мен түрлері

 56. Өкілдің соттағы өкілеттіктері.

 57. Сотта өкіл бола алмайтын тұлғалар.

 58. Сот дәлелдеуі, дәлелдеудің маңызы және көлемі.

 59. Сот іс жүргізуіндегі дәлелдемелер және оның маңызы.

 60. Нақты деректер және дәлелдеу құралдары.

 61. Нақты азаматтық істер бойынша дәлелдеу пәнін анықтау.

 62. Дәлелдеуге жатпайтын айғақтар.

 63. Дәлелдеме ұсыну міндеті.

 64. Дәлелдемелерді топтастыру: бастапқы және туынды, тікелей және жанама, ауызша және жазбаша, жеке және заттай.

 65. Дәлелдемелердің қатыстылығы, жол берушілігі, растығы.

 66. Дәлелдемелерді бағалау.

 67. Дәлелдеу құралдарының түрлері.
  Құрал (Инструмент; лат. instrumentum - құрал, қару) - 1)адам еңбегінің құралы немесе өнеркөсіптік кәсіпорын жағдайындағы жұмысқа арналған машинаның атқарушы механизмі.
  Тараптардың және үшінші жақтардың түсініктемелері.

 68. Куәлардың түсініктемелері. Куәлардан жауап алудың процессуалдық тәртібі. Куәнің құқықтары мен міндеттері.

 69. Жазбаша дәлелдемелер. Жазбаша дәлелдемелердің түрлері (мазмұны және нысаны бойынша).

 70. Заттай дәлелдемелер, олардың жазбаша дәлелдемелерден айырмашылығы.

 71. Беру және сақтау тәртібі.

 72. Орналасқан жерінде қарау.

 73. Сараптама тағайындау тәртібі және оның нәтижесін бағалау.

 74. Талап қойғанға дейін дәлелдемені қамтамасыз етудің негіздері.

 75. Сот тапсырмасын берудің және орындаудың процессуалдық тәртібі.

 76. Азаматтық процестегі сот шығынының түсінігі.

 77. Мемлекеттік баж, мемлекеттік бажды төлеуден босату. Мемлекеттік бажды қайтару тәртібі

 78. Іс бойынша өндіріспен байланысты шығындар.

 79. Сот шығындарын бөлу.

 80. Мәжбүрлеу шараларының түсінігі, түрлері, оларды қолдану негіздері мен тәртібі.

 81. Іс жүргізу мерзімдерінің түсінігі және маңызы.

 82. Талап қою, ерекше талап қою және ерекше іс жүргізу азаматтық істерді қарау мерзімдері.
  Азаматтық іс - азаматтық іс жүргізу заңдарында көзделген тәртіппен азаматтық сотта қаралатын іс. Азаматтық іске: жеке адамдар мен заңды тұлғалардың құқылары мен заңды мүдделерін қорғайтын азаматтық құқық бойынша дау-дамайлар жөніндегі іс; басқару органдарының немесе лауазымды басшылардың өз уәкілеттерін бұза отырып, азаматтардың құқыларына нұқсан келтірген іс-әрекеттеріне шағым бойынша заңды мәні бар деректерді айқындау жөніндегі іс; азаматтық құқық субъектілерінің мүліктік емес жеке құқыларын (яғни, ар-намысын, абыройы мен іскерлік беделін, т.б.) қорғауға байланысты іс жатады. Азаматтық іс арнаулы заңдарда көзделген қағидаларға сай жүргізіледі.


 83. Іс жүргізу мерзімдерін есептеу, өткізіліп алынған іс жүргізу мерзімдерін ұзартудың және қалпына келтірудің тәртібі.

 84. Іс жүргізу мерзімдерін өткізіп алудың салдары.

 85. Іске қатысушы тұлғаларды сот мәжілісінің орны мен уақыты туралы хабарландыру тәртібі

 86. Шақыру қағазының, хабарлаудың, шақырудың мазмұны.

 87. Іс бойынша өндіріс кезінде мекен-жайды ауыстыру, оның іске қатысушы тұлғалар үшін салдары, мекен-жайды ауыстырғаны туралы сотқа хабарламау.

 88. Жауапкердің тұрғылықты жерінің белгісіз болуы, оны іздестіру.

 89. Сот бұйрығы шығарылатын талаптар.

 90. Бұйрық шығару туралы талапты қараудың процессуалдық тәртібі.

 91. Сот бұйрығының құқықтық табиғаты.

 92. Сот бұйрығына шағым беру және оны орындау.

 93. Талап арыз мазмұнына және нысанына қойылатын талаптар, оны сақтамаудың салдары.

 94. Талап арызды қабылдау. Азаматтық істі қозғаудың құқықтық салдары.

 95. Талап арызды қабылдаудан бас тартудың, қайтарып берудің және қозғалыссыз қалдырудың негіздері.

 96. Талап өндірісінің түсінігі және оның басқа іс жүргізулерден айырмашылығы.

 97. Талаптың элементтері.

 98. Талаптарды біріктіру және бөлу.

 99. Талапқа қарсылық білдіру.

 100. Қарсы талап қою тәртібі және оны соттың қабылдау шарттары.

 101. Талапты көлемі, нысанасы, негізі және жауапкерді ауыстыру бойынша өзгерту.
  Нысана - қарсыластың жойылуға белгіленген объектісі. Нысана кеңістікте орналасуына қарай жер үстіндегі, әуедегі, теңіздегі нысана, құрамына карай жеке (танк, ұшақ, кеме т.б.) және топтық, мөлшеріне карай - нүктелік, сызыктық, алаңдық; кызметіне карай


 102. Талаптан бас тарту және оны соттың қабылдау шарттары .

 103. Талапты мойындау және оның құқықтық салдары.

 104. Бітімгершілік келісім жасаудың тәртібі және салдары.

 105. Талапты қамтамасыз ету және талапты қамтамасыз етудің күшін жою тәртібі.

 106. Талап қоюды қамтамасыз ету шараларының түрлері, қамтамасыз етудің бір түрін екінші түрімен ауыстыру.

 107. Талап қоюды қамтамасыз етумен келтірілген зиянды өтеу.

 108. Істі сотта қарауға әзірлеу және оның маңызы.

 109. Азаматтық істі сотта қарауға әзірлеу тәртібінде судья атқаратын процессуалдық әрекеттер.

 110. Істі сотта іс қарауға тағайындау.

 111. Сот отырысының әзірлеу сатысы

 112. Сот мәжілісіне шақырылған тұлғалардың сотқа келмей қалуының салдары.

 113. Судьяларға және басқа да процеске қатысушыларға қарсылық білдіру.

 114. Істі мәні бойынша қарау. Сот тергеуіндегі судьяның рөлі.

 115. Тараптардың сот жарыссөздері.

 116. Істің мәні бойынша прокурордың қорытындысы.

 117. Шешім қабылдау және сот шешімін жариялау.

 118. Істі қарауды кейінге қалдыру.

 119. Бірінші сатыдағы сот актілерінің түрлері. Сот шешімінің ұйғарымнан айырмашылығы.

 120. Сот шешімінің түрлері, шешімнің мазмұны (оның құрамдас бөліктері).

 121. Сот шешіміне қойылатын талаптар.

 122. Сот шешімін шығарған соттың шешімнің кемшіліктерін жоюы.

 123. Қосымша шешім.

 124. Шешімді түсіндіру.

 125. Шешімдегі қате жазулар мен айқын арифметикалық қателерді түзету.

 126. Шешімді дереу орындау.

 127. Шешімді орындау мерзімін кейінге қалдыру
  және мерзімін ұзарту.

 128. Сот шешімінің заңды күші. Шешімнің заңды күшіне енуі.

 129. Сот актілерін орындау азаматтық процестің сатыларының бірі ретінде.

 130. Қаулыларды мәжбүрлеп орындатудың маңызы. Атқару өндірісіндегі заңдылық кепілдіктері.

 131. Аралық сот өндірісін құқықтық реттеу

 132. Іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұрудың түсінігі

 133. Іс бойынша іс жүргізуді міндетті түрде тоқтата тұрудың негіздері.

 134. Соттың іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру құқығы.

 135. Тоқтата тұру мерзімдері, іс бойынша іс жүргізуді қалпына келтіру тәртібі.

 136. Іс бойынша іс жүргізуді қысқартудың түсінігі

 137. Іс бойынша іс жүргізуді қысқартудың негіздері. Іс бойынша іс жүргізуді қысқартудың тәртібі мен салдары.

 138. Арызды қараусыз қалдыру. Арызды қараусыз қалдырудың құқықтық салдары.

 139. Ұйғарым сот актісінің түрі ретінде. Ұйғарымның мазмұны, оны шығару және оған шағымдану тәртібі.

 140. Соттың жеке ұйғарымы.

 141. Хаттама жүргізу міндеті.

 142. Хаттамаға жасалатын ескертпелер, оларды қараудың тәртібі.

 143. Хаттаманың заң талаптарына сәйкес келмеу салдары

 144. Сырттай іс жүргізуге жол беретін жағдайлар.

 145. Сырттай шешімнің мазмұны және оның қасиеттері.

 146. Сырттай шешімге шағым келтіру тәртібі.

 147. Сырттай шешімді жою және істі мәні бойынша қайта қарауды қалпына келтіру.

 148. Сайлауға, референдумға қатысушы азаматтардың және қоғамдық бірлестіктердің сайлау құқықтарын қорғау туралы арыздар бойынша іс жүргізу.

 149. Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарауға уәкілеттігі органдардың (лауазымды тұлғалардың) қаулыларына дау айту туралы істер бойынша іс жүргізу.

 150. Мемлекеттік өкімет, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, қоғамдық бірлестіктердің, ұйымдардың, лауазымды тұлғалардың және мемлекеттік қызметшілердің шешімдері мен әрекеттеріне (немесе әрекетсіздігін) дау айту туралы істер бойынша іс жүргізу.

 151. Нормативтік құқықтық актілердің заңдылығына орай даулар туралы істер бойынша іс жүргізу

 152. Ерекше іс жүргізу тәртібімен азаматтық істерді қарау

 153. Ерекше талап қою іс жүргізу тәртібімен азаматтық істерді қарау

 154. Ерекше жүргізілетін істерді қарау тәртібі.

 155. Заңдық маңызы бар фактілерді анықтау туралы істердің сотқа ведомстволық бағыныстылығы.

 156. Азаматты хабар-ошарсыз кетті деп тану.

 157. Хабар-ошарсыз кеткен деп танылған немесе қайтыс болды деп жарияланған азаматтың келуінің немесе табылуының салдары.

 158. Азаматты әрекет қабілетті шектеулі немесе әрекет қабілетсіз деп тану.

 159. Мүлікті иесіз деп тану.

 160. Азаматтық хал актілері жазбаларының жаңсақтықтарын анықтау.

 161. Нотариаттық іс-әрекеттерге немесе оларды жасаудан бас тартуға жасалатын шағымдар.

 162. Көрсетушіге берілген жоғалған бағалы қағаздар және ордерлік бағалы қағаздар бойынша құқықтарды қалпына келтіру.

 163. Азаматты психиатриялық стационарға мәжбүрлеп жатқызу туралы істер бойынша іс жүргізу.

 164. Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің банкроттығы туралы істерді қарау.

 165. Ұл (қыз) асырап алу туралы өтініштер бойынша іс жүргізу.

 166. Қазақстан Республикасының және (немесе) басқа мемлекеттің аумағында экстремизмді немесе террористік қызметті жүзеге асыратын шетелдік немесе халықаралық ұйымды экстремистік немесе террористік ұйым деп тану туралы өтініш бойынша іс жүргізу.

 167. Аралық соттардың шешімдеріне шағым жасау туралы істер бойынша іс жүргізу.

 168. Заңды күшіне енбеген шешімдер мен ұйғарымдарға аппеляциялық шағымдану, наразылық келтіру сатыларының мәні және маңызы.

 169. Апелляциялық тәртіппен істерді қарау мерзімі және тәртібі.

 170. Апелляциялық сатыдағы соттың өкілеттігі.

 171. Аппеляциялық шағымдану және наразылық келтіру құқығы. Жеке шағым не наразылық бойынша істерді қарау тәртібі.

 172. Апелляциялық сатыдағы соттың қаулылары мен шешімдерін кассациялық шағым және наразылық келтірудегі кассациялық сатының маңыздылығы және мәні.

 173. Кассациялық шағымдану және наразылық беру құқығы. Шағымдану объектісі. Шағымдану және наразылық берудің тәртібі мен мерзімі.

 174. Кассациялық шағымның және наразылықтың мазмұны. Шағымды, наразылықты қозғалыссыз қалдыру.

 175. Кассациялық шағым, наразылықты алған соң судьяның әрекеттері. Кассациялық шағымға қосылу.

 176. Кассациялық шағымнан бас тарту, наразылықты қайтарып алу, талаптан бас тарту, бітімгершілік келісім.

 177. Кассациялық тәртіпте істі қараудың шегі. Істі қараудың мерзімдері мен тәртібі.

 178. Кассациялық сатыдағы соттың өкілеттігі.

 179. Сот қадағалауы тәртібімен сот шешімдерін, ұйғарымдарын және қаулыларын қайта қарау сатысының мәні және маңызы.

 180. Сот қаулыларын қадағалау тәртібімен қайта қараудың және наразылық келтірудің негіздері.

 181. Заңды күшіне енген сот актілеріне дау айту туралы өтініш беруге, наразылық келтіруге құқылы тұлғалар.

 182. Сот қадағалауы тәртібімен істi қайта қарау құзіретіне ие соттар.

 183. Заңды күшіне енген сот актілеріне шағым мен наразылық келтіру мерзімдері.

 184. Өтінішті немесе прокурор наразылығын қайтарып беру.

 185. Өтiнiштi алдын ала қарау.

 186. Өтiнiштi алдын ала қараудың нәтижелерi бойынша қабылданатын шешiмдер.

 187. Сот қадағалау тәртібімен сот актісін тоқтата тұру.

 188. Қадағалау сатысы сотының отырысын тағайындау және істі қарау тәртібі.

 189. Қадағалау сатысындағы сот шешімі және оның заңды күшіне енуі.

 190. Қадағалау тәртібімен шығарылған Жоғары Сот қаулысын Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты жалпы отырысының бұзуы үшін негіздер.

 191. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жалпы
  отырысын тағайындау және Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты жалпы отырысының ұсынуды немесе наразылықты қарауының тәртiбi.

 192. Заңды күшіне енген шешімдерді, ұйғарымдар мен қаулыларды жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарау азаматтық процестің сатысы ретінде.

 193. Сот қаулыларын жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қараудың негіздері.

 194. Жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарау туралы арызды қараудың процессуалдық тәртібі.

 195. Жойылған сот ісін немесе атқару ісін жүргізуді қалпына келтіру туралы өтінішті беру тәртібі.

 196. Сот өндірісіне арызды қабылдау. Жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарау туралы арызды қайтарып беру.

 197. Істі жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша істі қайта қарау туралы сот ұйғарымы.

 198. Шетелдік тұлғалар қатысатын істер бойынша іс жүргізу.

 199. Төрелік соттардың шешімдеріне шағымдану туралы істер бойынша іс жүргізу, өтінім беру және қарау.

 200. Халықаралық процестің маңызы.


БӨЛІМ 3 «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҒЫ»

(Жалпы бөлім)

Мазмұны

Тақырып 1. Қазіргі таңдағы Қазақстан Республикасының қылмыстық құқық және Қазақстан Республикасының құқықтық саясат Концепциясының негізінде қылмыстық заңнамасының одан әрі дамуының перспективалары.

Даму - қайталанбайтын, заңды және бағытты өзгерістерді білдіретін философиялық ғылыим категория. Ол қалыптасу категориясымен салыстырғанда анағұрлым нақты.
Қылмыстық құқық - қылмыстылықты және қоғамдық қатынастар жүйесіне қауіпті іс-әрекет үшін қолданылатын жазаны айқындайтын заң нормаларының жиынтығынан тұратын құқық саласы.

Тақырып 2. Қылмыстық заң және қолданудың мәселелері.

Тақырып 3. Қылмыс ұғымы.

Тақырып 4. Қылмыс құрамы.

Тақырып 5. Қылмыс объектісі.

Тақырып 6. Қылмыстың объективтік жағы.

Тақырып 7. Қылмыстың субъектісі.

Тақырып 8. Қылмыстың субъективтік жағы.

Тақырып 9. Қылмыстық жауаптылық.

Тақырып 10. Қылмыстардың көптілігі.

Тақырып 11. Қылмыс жасау сатылары.

Тақырып 12. Қылмысқа қатысу.

Тақырып 13. Қылмыстық іс-әрекетті жоятын мән-жайлар.

Тақырып 14. Жаза ұғымы мен оның мақсаттары. Жазаның жүйесі және түрлері.

Тақырып 15. Жаза тағайындау негіздері.

Тақырып 16. Қылмыстық жауаптылықтан және жазалаудан босату. Соттылықты жою немесе алып тастау.

Тақырып 17. Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы.

Тақырып 18. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары.

Жаза - сот үкімі бойынша қылмыс жасады деп танылған азаматтарға қатысты әр елдің Қылмыстық заңдарында көрсетілген баптарға сәйкес қолданылатын мәжбүрлеу шарасы. Жазаның негізгі мақсаты әлеуметтік әділетті қалпына келтіру, заң бұзған адамдарды тәрбиелеп, қайта қатарға қосу, оларды алдағы уақытта жаңа қылмыс жасаудан сақтандыру болып табылады.
Медицина (лат. medicina: medicus - дәрігерлік, емдік) - адамдардың денсаулығын сақтау мен нығайту, сырқаттарды емдеу мен аурудың алдын алу, денсаулық және жұмысқа қабілеттілік жағдайында, адамзат қоғамында ұзақ өмір сүруге жетуді көздейтін тәжірибелік іс-әрекеттің және ғылыми білімдердің жүйесі.


Тақырып 1. Қазіргі таңдағы Қазақстан Республикасының қылмыстық құқық және Қазакстан Республикасының құқықтық саясат Концепциясының негізінде қылмыстық заңнамасының одан әрі дамуының перспективалары

Қазакстан Республикасының қылмыстық құқығының түсінігі және жалпы сипаттамасы. Қылмыстық-құқықтық реттеудің пәні және әдіс-тәсілдері. Қылмыстық құқықтың функциялары және міндеттері. Қылмыстылықтың жаһандандырылуы. Халықаралық қылмыстық құқықтың дамуы, оның Қазакстанның қылмыстық заңнамасына ықпал етуі.Тақырып 2. Қылмыстық заң және қолданудың мәселелері.

Қылмыстық заңның ұғымы және маңызы. Қылмыстық заң нормаларының құрылымы. Қылмыстық құқықтағы гипотеза.

Гипотеза (гр. ὑπόθεσις - негізгі, жорамал) - белгілі бір құбылысты түсіндіру үшін алға тартылатын және тәжірибе түрінде тексеруді және сенімді ғылыми теория болып қалыптасу үшін теориялық негізді талап ететін ғылыми болжам, дәлелденбеген тұжырымдама, жорамал.
Диспозицияның және санкцияның түсінігі, түрлері. Қылмыстық заңның уақыт бойынша қолданылуы. Қылмыстық заңның керi күшi. Қылмыстық заңның кеңістікте қолданылуы. Экстрадиция. Қылмыстық заңға түсіндірме берудің ұғымы, түрлері және әдістері.Тақырып 3. Қылмыс ұғымы.

Қылмыстың қылмыстық құқықтағы анықтамасы. Қылмыстың белгілері. Қоғамдық қауіптілігінің сипаты мен дәрежесі. Қылмыстарды санаттары. Әкімшілік преюдиция. Материалдық және формальдық қылмыстың анықтамасы, олардың айырмашылығы. Қылмыс және қылмыстылық.Тақырып 4. Қылмыс құрамы.

Қылмыстық құқық бойынша қылмыс құрамының түсінігі мен маңызы. Қылмыс құрамының элементтері мен белгілері. Қылмыс құрамының обьективті элементтері. Қылмыс құрамының субьективті элементтері. Қылмыс құрамының түрлері. Қылмыс құрамының міндетті және факультативті белгілері.Тақырып 5. Қылмыс объектісі.

Қылмыс объектісінің ұғымы, маңызы және құрылымы. Қылмыс объектілерінің түрлері. Көпобъектілі қылмыстар. Негізгі, қосымша, факультативті, тікелей (непосредственный) қылмыс объектілері. Қылмыс заты (предмет) және оның қылмыстық-құқықтық маңызы.Тақырып 6. Қылмыстың объективтік жағы.

Қылмыстық құқық бойынша қылмыстың объективтік жағының ұғымы және маңызы. Қоғамдық қауiптi және құқыққа қайшы әрекет. Қоғамдық қауіпті зардаптар. Себепті байланыстың түсінігі және белгілері. Қылмыстың обьективтік жағының факультативтік белгілері.Тақырып 7. Қылмыстың субъектісі.

Қылмыстық құқық бойынша қылмыс субьектісінің ұғымы. Тұлғаның жасы қылмыс субьектісінің белгісі ретінде. Есі дұрыстық қылмыстық жауаптылықтың қажетті шарты ретінде. Есі дұрыс еместіктің ұғымы. Есiнiң дұрыстығы жоққа шығарылмайтын, психикасы бұзылған адамның қылмыстық жауаптылығы.

Психика (гр. psychikos - ішкі сезім, көңіл-күй) жинақтайтын рухани бірлестігі. Психика биологиялық эволюцияның жемісі және жалғасы. Психика сыртқы құбылыстар мен заттардың көрінісін белсенді және озық түрде бейнелейді.
Мас күйiнде қылмыс жасаған адамның қылмыстық жауаптылығы. Қылмыстың арнайы субъектісінің түсінігі және белгілері.


1   2   3   4   5   6

 • 33-тақырып. Апелляциялық сатыдағы соттың қаулылары мен ұйғарымдарына кассациялық тәртiппен шағымдану және наразылық беру
 • 34-тақырып. Қадағалау тәртібімен іс жүргізу
 • 35-тақырып. Заңды күшіне енген шешімдерді, ұйғарымдар мен қаулыларды жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарау жөнінде іс жүргізу
 • 36-тақырып. Жойылған сот ісін немесе атқару ісін жүргізуді қалпына келтіру
 • 37-тақырып. Халықаралық процесс
 • Қосымша әдебиеттер
 • ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы бойынша мемлекеттік емтиханның сұрақтары
 • БӨЛІМ 3 «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҒЫ» (Жалпы бөлім) Мазмұны
 • Тақырып 1. Қазіргі таңдағы Қазақстан Республикасының қылмыстық құқық және Қазакстан Республикасының құқықтық саясат Концепциясының негізінде қылмыстық заңнамасының одан әрі дамуының перспективалары
 • Тақырып 2. Қылмыстық заң және қолданудың мәселелері.
 • Тақырып 3. Қылмыс ұғымы.
 • Тақырып 4. Қылмыс құрамы.
 • Тақырып 5. Қылмыс объектісі.
 • Тақырып 6. Қылмыстың объективтік жағы.
 • Тақырып 7. Қылмыстың субъектісі.

 • жүктеу 0.93 Mb.